Affect

Affect
Photo by rivage / Unsplash

💡
Meaning : 

Meaning:

เป็นคำกริยา แปลได้ 2 ความหมายใหญ่ คือ

🔮 1. เสแสร้ง

🔮 2. "ส่งผลต่อ" หรือ "มีผลต่อ" โดยมักใช้ในทางการแสดงถึงการกระทบหรือส่งผลต่อสิ่งอื่น ๆ ได้ เช่น

 1. ผลกระทบทางอารมณ์: Emotional Impact: "ข่าวเรื่องความป่วยของเพื่อนมีผลต่อระบบอารมณ์ของเธอ" "The news of her friend's illness deeply affected her."
  • ในบริบทนี้, "affect" หมายถึงว่าข่าวนั้นมีผลต่อระบบอารมณ์ของเธอ ทำให้เธอรู้สึกต่าง ๆ In this context, "affect" means that the news had an emotional impact on her, causing her to feel a certain way.
 2. มีผลต่อพฤติกรรม: influence on Behavior: "การสนับสนุนจากครูสามารถส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนักเรียน" "The teacher's encouragement can affect a student's motivation to learn."
  • ในกรณีนี้, "affect" แสดงถึงการสนับสนุนจากครูที่สามารถมีผลต่อความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ของนักเรียน Here, "affect" implies that the teacher's encouragement can influence or change a student's motivation.
 3. การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน: Change or Alteration: "สภาพอากาศสามารถส่งผลต่อกิจกรรมกลางแจ้ง" "The weather can affect outdoor activities."
  • ในกรณีนี้, "affect" แสดงถึงสภาพอากาศที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมกลางแจ้ง In this case, "affect" indicates that the weather can change or alter outdoor activities.

Affect: To have an influence on or cause a change in something.
Example:
The cold weather can affect your health if you don't dress warmly.
Synonyms: Influence, impact, alter, change, modify
Antonyms: Preserve, maintain, keep, leave, unchanged

ความแตกต่างกันของ Affect กับ Effect ( Click )

 1. Affect (กริยา):

"Affect" เป็นคำกริยาที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงการกระทบหรือส่งผลต่อสิ่งอื่น ๆ หรือคนอื่น ๆ โดยทั่วไป. มันบ่งบอกถึงการที่สิ่งหรือคนหนึ่งมีผลต่อสิ่งหรือคนอื่น ๆ ได้ เช่น "The weather can affect your mood" (สภาพอากาศสามารถมีผลต่ออารมณ์ของคุณ).

 1. Effect (นาม):

"Effect" เป็นคำนามและใช้เพื่ออธิบายผลลัพธ์หรือผลที่เกิดขึ้นหลังจากการกระทำบางอย่าง. มันบ่งบอกถึงผลลัพธ์ของการกระทำ หรือผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งหรือคนอื่น ๆ เช่น "The effect of the new policy was significant" (ผลลัพธ์ของนโยบายใหม่นั้นมีความสำคัญ).

ดังนั้น, คำ "affect" เป็นคำกริยาที่ใช้ในบริบทของการกระทบหรือส่งผลต่อสิ่งอื่น ๆ ในขณะที่ "effect" เป็นคำนามที่ใช้ในบริบทของผลลัพธ์หรือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ

💡
ตัวอย่างการใช้ Affect

Affect (verb)

audio-thumbnail
Affect
0:00
/99.5974
 1. Affect behavior:
  • Example: "Stress can affect behavior, leading to changes in eating and sleeping habits." “ความเครียดส่งผลต่อพฤติกรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินและการนอนหลับ”
 2. Affect mood:
  • Example: "Weather conditions often affect mood, with many people feeling happier on sunny days." “สภาพอากาศมักส่งผลต่ออารมณ์ โดยหลายๆ คนจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นในวันที่มีแสงแดดสดใส”
 3. Affect health:
  • Example: "Smoking can seriously affect health, increasing the risk of lung cancer and other diseases." “การสูบบุหรี่อาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพ เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดและโรคอื่นๆ”
 4. Affect performance:
  • Example: "Lack of preparation can affect performance in exams and interviews." “การขาดการเตรียมตัวอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานในการสอบและการสัมภาษณ์”
 5. Affect relationships:
  • Example: "Dishonesty can significantly affect relationships, eroding trust between friends." “ความไม่ซื่อสัตย์สามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ โดยกัดกร่อนความไว้วางใจระหว่างเพื่อนฝูง”
 6. Affect decision-making:
  • Example: "Strong emotions can cloud judgment and affect decision-making in critical situations." “อารมณ์ที่รุนแรงสามารถบดบังการตัดสินใจและส่งผลต่อการตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ”
 7. Affect productivity:
  • Example: "Poor workplace conditions can affect productivity, leading to decreased output." "สภาพสถานที่ทำงานที่ไม่ดีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ส่งผลให้ผลผลิตลดลง"
 8. Affect concentration:
  • Example: "Noise and distractions can affect concentration while studying or working."
 9. Affect self-esteem:
  • Example: "Bullying can deeply affect self-esteem, causing long-lasting emotional scars." “การกลั่นแกล้งสามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความภาคภูมิใจในตนเอง ทำให้เกิดแผลเป็นทางอารมณ์ที่ยาวนาน” ตัวอย่าง: "เสียงรบกวนและสิ่งรบกวนสมาธิอาจส่งผลต่อสมาธิขณะเรียนหรือทำงาน"
 10. Affect the environment:
  • Example: "Pollution and deforestation can severely affect the environment, leading to habitat loss and climate change." “มลภาวะและการตัดไม้ทำลายป่าอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!