Appropriate - REF

Appropriate (v). แปลว่า 👉 เอามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และมักจะมีเจตนาจะใช้เป็นการชั่วคราว ( To take something for one's own use, often without permission, and usually with the intention of using it temporarily. ).  👉 หรือแปลว่าสำรองเอาไว้  หรือกันเอาไว้ก็ได้

Appropriate (adj).  แปลว่า 👉 เหมาะสม , สมควร

💡
Examples:
audio-thumbnail
Appropriate Synonym Antonym
0:00
/0:47

Examples:

 1. She decided to appropriate some office supplies for her home use.เธอตัดสินใจนำเอาอุปกรณ์สำนักงานที่เก็บไว้  ไปใช้ในบ้านของเธอ
 2. The artist appropriated images from various sources to create a collage. ศิลปินนำรูปภาพที่เหมาะสมจากแหล่งต่างๆ มาสร้างเป็นภาพต่อกัน
 3. The government appropriated funds for the construction of a new hospital. รัฐบาลจัดสรรเงินสำรองไว้เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ( appropriate ในที่นี้แปลว่าสำรอง หรือกันเอาไว้ )
💡
Synonym/Antonym

Synonym/Antonym

Synonyms: seize, confiscate, expropriate, commandeer, acquire

Antonyms: return, restore, relinquish, release

💡
Word Family

Word Family:

Word Family: Appropriation (noun), Inappropriate (adjective), Appropriately (adverb), Appropriateness (noun), Inappropriately (adverb)

💡
Collocations: คำที่ใช้ร่วมกับ Appropriate ที่แปลว่าเหมาะสม 

Collocations:

appropriate (adj.) - ( Click )

 • appropriate action/response/behavior
 • take appropriate measures/steps/action
 • use appropriate language/terminology
 • wear appropriate clothing/attire/dress
 • provide appropriate care/support/assistance
 • make appropriate recommendations/suggestions
 • choose an appropriate time/place/setting
 • find appropriate housing/employment/education
 • determine/select/identify the appropriate course
 • an appropriate level/style/intensity
 • more/less appropriate solution/approach/alternative
 • most/least appropriate option/choice/response
 • contextually/socially/culturally appropriate
 • financially/technically/legally appropriate
 • developmentally/age appropriate activities
 • budget/fund allocation is appropriate
 • question/claims are inappropriate/misplaced

Appropriate means suitable or proper in the circumstances. It often modifies nouns referring to behaviors, actions, language, dress, care, recommendations in different contexts. 

Adjectives show degree of suitability. Phrases emphasize fittingness of choices - time, place, course, solution, level, style. Used to evaluate suitability of strategies, conduct, decisions in relevant situational, cultural or circumstantial considerations and note impropriety.


audio-thumbnail
Appropriate Collocation
0:00
/1:37
 • 🔮She demonstrated appropriate behavior by remaining calm during the crisis. เธอแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยรักษาความสงบในช่วงวิกฤติ
 • 🔮In response to the emergency, the team took appropriate measures to ensure safety. เพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ทีมงานได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัย
 • 🔮When communicating with diverse audiences, it's important to use appropriate language. เมื่อสื่อสารกับผู้ฟังที่หลากหลาย การใช้ภาษาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ
 • 🔮He was dressed in appropriate attire for the formal event. เขาแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมสำหรับงานทางการ
 • 🔮 The organization provided appropriate care and support for the affected individuals.  องค์กรได้ให้การดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมแก่บุคคลที่ได้รับผลกระทบ
 • 🔮 The committee made appropriate recommendations to improve workplace safety. คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
 • 🔮 It's essential to choose an appropriate time for the sensitive discussion. สิ่งสำคัญคือต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสนทนาที่ละเอียดอ่อน
 • 🔮 The governor is working to find appropriate housing for the homeless population. ผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังทำงานเพื่อหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับคนไร้บ้าน
 • 🔮 The instructor helped students identify the appropriate course for their skill level. ผู้สอนช่วยให้นักเรียนระบุหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับทักษะของตนเอง
 • 🔮 The doctor prescribed an appropriate level of medication based on the patient's condition. แพทย์กำหนดระดับยาที่เหมาะสมตามอาการของผู้ป่วย
 • 🔮 The team evaluated different solutions and selected the most appropriate option. ทีมงานได้ประเมินโซลูชันต่างๆ และเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
 • 🔮  The company's decision to allocate funds for the project was financially appropriate. การตัดสินใจของบริษัทในการจัดสรรเงินทุนสำหรับโครงการมีความเหมาะสมทางการเงิน
 • 🔮  The school organized developmentally appropriate activities for the students. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการให้กับนักเรียน
 • 🔮 His claims were considered inappropriate and misplaced given the context. คำกล่าวอ้างของเขาถือว่าไม่เหมาะสมและใส่ผิดที่ผิดทางเมื่อพิจารณาจากบริบท
 • 🔮 The new employee quickly learned the technically appropriate procedures.พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ขั้นตอนที่เหมาะสมทางเทคนิคอย่างรวดเร็ว
 • 🔮 The clothing chosen for the event was culturally appropriate and respectful.เสื้อผ้าที่ได้รับเลือกสำหรับงานนี้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและน่าเคารพ
 • 🔮 The proposal was well-received as it addressed the socially appropriate concerns. ข้อเสนอนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเนื่องจากได้กล่าวถึงข้อกังวลที่เหมาะสมทางสังคม

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!