boost

เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยา

👉 เป็นคำกริยาหมายถึงส่งเสริม , สนับสนุน , ทำให้เพิ่มขึ้น 👉 เป็นคำนามหมายความว่าการส่งเสริม , การสนับสนุน, การเพิ่ม

💡
ตัวอย่างการใช้คำ
audio-thumbnail
Boost
0:00
/46.205442
 1. เพิ่มพลัง: "Eating a healthy breakfast can boost your energy levels and help you stay focused throughout the day." (การรับประทานอาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพจะช่วยเพิ่มระดับพลังงานและช่วยให้คุณมีสมาธิได้ตลอดทั้งวัน)
 2. เสริมระบบภูมิคุ้มกัน: "Regular exercise can boost your immune system, making you less susceptible to illness." (การออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้คุณเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยน้อยลง)
 3. เพิ่มยอดขายสินค้า: "The marketing campaign was designed to boost the sales of the new product." (แคมเปญการตลาดได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่)
 4. เสริมความมั่นใจ: "The teacher provided positive feedback to boost the students' confidence in their abilities." (ครูให้คำติชมเชิงบวกเพื่อเสริมความมั่นใจ ในความสามารถของนักเรียน )
 5. เพิ่มการมีส่วนร่วม: "The addition of interactive features can boost user engagement on the website." (การเพิ่มคุณสมบัติแบบโต้ตอบสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บนเว็บไซต์)
 6. การเพิ่มคุณค่า: "Home renovations can boost the value of your property." (ปรับปรุงบ้านสามารถเพิ่มคุณค่าของทรัพย์สินของคุณ)
 7. กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: "The government introduced incentives to boost economic growth." (“รัฐบาลนำเสนอสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ”)
 8. เสริมสร้างชื่อเสียง: "The new project will boost her reputation in the industry." (“โครงการใหม่นี้จะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของเธอในอุตสาหกรรม”)
💡
คำที่คล้ายกัน
audio-thumbnail
Sysnonym of boost
0:00
/46.872
 1. Improve: "Studying regularly can improve your language skills." (การเรียนอย่างเป็นประจำสามารถเพิ่มทักษะในการสนทนาของคุณ)
 2. Raise: "The company decided to raise the salaries of its employees." (บริษัทตัดสินใจเพิ่มเงินเดือนของพนักงาน)
 3. Uplift: "Their support and encouragement can uplift your spirits in difficult times." (การสนับสนุนและกำลังใจจากพวกเขาสามารถยกระดับจิตใจของคุณในเวลาที่ยากลำบาก)
 4. Increase: "Regular exercise can increase your physical fitness." (การออกกำลังกายอย่างเป็นประจำสามารถเพิ่มสมรรถนะร่างกายของคุณ)
 5. Augment: "The new technology is expected to augment our productivity." ("เทคโนโลยีใหม่นี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มผลผลิตของเรา")
 6. Magnify: "The microscope can magnify even the smallest objects for examination." (“กล้องจุลทรรศน์สามารถขยายแม้แต่วัตถุที่เล็กที่สุดเพื่อการตรวจสอบได้”)
 7. Amplify: "The sound system was used to amplify the speaker's voice during the event." (“ระบบเสียงถูกใช้เพื่อขยายเสียงของผู้พูดในระหว่างงาน”)

เพิ่มเติม 🔮 to increase/raise/boost/heighten 👉 awareness/interest

to increase/raise/boost/heighten awareness/interest

 • to increase awareness (เพิ่มการรับรู้)
  • The government launched a campaign to increase awareness of the importance of recycling. (รัฐบาลได้เปิดตัวแคมเปญเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงความสำคัญของการรีไซเคิล)
  • The company held a seminar to increase awareness of its new product. (บริษัทได้จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของตน)
  • The organization organized an event to increase awareness of a social issue. (องค์กรได้จัดอีเวนต์เพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับประเด็นทางสังคม)
 • to raise awareness (เพิ่มความตระหนัก)
  • The charity raised awareness of its cause by running a series of ads. (องค์กรการกุศลได้รณรงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับสาเหตุของตนโดยออกโฆษณาชุดหนึ่ง)
  • The activist raised awareness of the issue by giving speeches and interviews. (นักเคลื่อนไหวได้รณรงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยการให้สัมภาษณ์และกล่าวสุนทรพจน์)
  • The scientist raised awareness of the dangers of climate change by publishing a paper. (นักวิทยาศาสตร์ได้เพิ่มความตระหนักถึงอันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการตีพิมพ์บทความ)
 • to boost awareness (เพิ่มการรับรู้)
  • The new marketing campaign boosted awareness of the company's brand. (แคมเปญการตลาดใหม่ได้เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของบริษัท)
  • The social media campaign boosted awareness of the upcoming election. (แคมเปญโซเชียลมีเดียได้เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง)
  • The celebrity endorsement boosted awareness of the product. (การรับรองจากคนดังได้เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์)
 • to heighten awareness (เพิ่มความตระหนัก)
  • The documentary heightened awareness of the plight of refugees. (สารคดีเรื่องนี้ได้เพิ่มความตระหนักถึงความทุกข์ยากของผู้ลี้ภัย)
  • The tragedy heightened awareness of the need for gun control. (โศกนาฏกรรมได้เพิ่มความตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมอาวุธปืน)
  • The scandal heightened awareness of the corruption in the government. (เรื่องอื้อฉาวได้เพิ่มความตระหนักถึงการทุจริตในรัฐบาล)
 • to increase interest (เพิ่มความสนใจ)
  • The company launched a new product that increased interest in its brand. (บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำให้ผู้คนสนใจแบรนด์ของตนมากขึ้น)
  • The movie generated a lot of interest among the public. (ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากสาธารณชน)
  • The new research findings increased interest in the field of artificial intelligence. (ผลการวิจัยใหม่ได้เพิ่มความสนใจในสาขาปัญญาประดิษฐ์)
 • to raise interest (เพิ่มความน่าสนใจ)
  • The museum raised interest in its exhibits by offering free admission. (พิพิธภัณฑ์ได้เพิ่มความน่าสนใจในการจัดแสดงนิทรรศการของตนโดยเสนอการเข้าชมฟรี)
  • The speaker raised interest in the topic by telling a personal story. (วิทยากรได้เพิ่มความน่าสนใจในหัวข้อโดยการเล่าเรื่องส่วนตัว)
  • The competition raised interest in the sport. (การแข่งขันได้เพิ่มความน่าสนใจในกีฬา)
 • to boost interest (เพิ่มความสนใจ)
  • The new marketing campaign boosted interest in the company's products. (แคมเปญการตลาดใหม่ได้เพิ่มความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท)
  • The celebrity endorsement boosted interest in the product. (การรับรองจากคนดังได้เพิ่มความสนใจในผลิตภัณฑ์)
  • The social media campaign boosted interest in the upcoming event. (แคมเปญโซเชียลมีเดียได้เพิ่มความสนใจในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น)
 • to heighten interest (เพิ่มความน่าสนใจ)
  • The documentary heightened interest in the issue of climate change. (สารคดีเรื่องนี้ได้เพิ่มความน่าสนใจในประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)
  • The tragedy heightened interest in the plight of refugees. (โศกนาฏกรรมได้เพิ่มความน่าสนใจในความทุกข์ยากของผู้ลี้ภัย)
  • The scandal heightened interest in the corruption in the government. (เรื่องอื้อฉาวได้เพิ่มความน่าสนใจในการทุจริตในรัฐบาล)
💡
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

Click

 1. 🔮 Boost
  • Meaning: To increase or improve something, often by a significant margin.
  • Example: Eating a healthy breakfast can boost your energy levels.
  • Thai Translation: ส่งเสริม
  • Synonyms: Raise, Uplift, Increase, Augment, Magnify, Amplify
  • Antonyms: Decrease, Diminish, Reduce, Lower, Curtail, Dampen
 2. 🔮 Immune System
  • Meaning: The body's natural defense mechanism against infections and diseases.
  • Example: Regular exercise can boost your immune system.
  • Thai Translation: ระบบภูมิคุ้มกัน
  • Synonyms: N/A
  • Antonyms: N/A
 3. 🔮 Sales
  • Meaning: The total amount of products or services sold by a business.
  • Example: The marketing campaign was designed to boost the sales of the new product.
  • Thai Translation: ยอดขาย
  • Synonyms: Revenue, Turnover, Transactions
  • Antonyms: Losses, Decline, Decrease
 4. 🔮 Confidence
  • Meaning: Belief in one's abilities or judgment.
  • Example: The teacher provided positive feedback to boost the students' confidence.
  • Thai Translation: ความมั่นใจ
  • Synonyms: Self-assurance, Self-confidence, Poise
  • Antonyms: Insecurity, Self-doubt, Uncertainty
 5. 🔮 User Engagement
  • Meaning: The degree to which users interact with a website or platform.
  • Example: The addition of interactive features can boost user engagement on the website.
  • Thai Translation: การเข้าร่วมของผู้ใช้
  • Synonyms: User Interaction, User Participation
  • Antonyms: User Apathy, Disengagement
 6. 🔮 Property Value
  • Meaning: The estimated worth of a piece of real estate or property.
  • Example: Home renovations can boost the value of your property.
  • Thai Translation: มูลค่าทรัพย์สิน
  • Synonyms: Real Estate Value, Asset Worth
  • Antonyms: Depreciation, Devaluation
 7. 🔮 Economic Growth
  • Meaning: The increase in a country's production and consumption of goods and services over time.
  • Example: The government introduced incentives to boost economic growth.
  • Thai Translation: การเติบโตเศรษฐกิจ
  • Synonyms: Economic Expansion, Prosperity
  • Antonyms: Recession, Economic Contraction
 8. 🔮 Reputation
  • Meaning: The general opinion or perception of a person, brand, or organization.
  • Example: The new project will boost her reputation in the industry.
  • Thai Translation: ชื่อเสียง
  • Synonyms: Standing, Status, Good Name
  • Antonyms: Notoriety, Infamy, Disrepute
 9. 🔮 Marketing Campaign
  • Meaning: A series of coordinated promotional activities designed to promote a product or service.
  • Example: The marketing campaign was successful in boosting sales.
  • Thai Translation: แคมเปญการตลาด
  • Synonyms: Advertising Campaign, Promotion, Marketing Effort
  • Antonyms: Marketing Failure, Ineffective Promotion
 10. 🔮 Incentives
 • Meaning: Rewards or benefits offered to encourage specific actions or behaviors.
 • Example: The government introduced incentives to boost economic growth.
 • Thai Translation: สิทธิพิเศษ, สิทธิส่วนพิเศษ
 • Synonyms: Motivations, Encouragements, Rewards
 • Antonyms: Disincentives, Discouragement, Penalties
 1. 🔮 Project
 • Meaning: A planned endeavor with specific goals and objectives.
 • Example: The new project will boost her reputation in the industry.
 • Thai Translation: โครงการ
 • Synonyms: Venture, Undertaking, Assignment
 • Antonyms: Abandonment, Cancellation, Termination
 1. 🔮 Home Renovations
 • Meaning: Improvements or changes made to a home's structure, appearance, or functionality.
 • Example: Home renovations can boost the value of your property.
 • Thai Translation: การปรับปรุงบ้าน
 • Synonyms: Home Remodeling, House Improvements
 • Antonyms: Neglect, Deterioration, Disrepair
 1. 🔮 Energy Levels
 • Meaning: The amount of vitality and strength a person has.
 • Example: Eating a healthy breakfast can boost your energy levels.
 • Thai Translation: ระดับพลังงาน
 • Synonyms: Vitality, Stamina, Pep
 • Antonyms: Fatigue, Lethargy, Exhaustion
 1. 🔮 Focused
 • Meaning: Paying close attention and concentrating on a specific task or goal.
 • Example: Eating a healthy breakfast can help you stay focused throughout the day.
 • Thai Translation: มุ่งเน้น
 • Synonyms: Concentrated, Attentive, Engaged
 • Antonyms: Distracted, Inattentive, Unfocused
 1. 🔮 Susceptible
 • Meaning: Vulnerable or easily affected by something.
 • Example: Regular exercise can boost your immune system, making you less susceptible to illness.
 • Thai Translation: ซึ่งอาจเสี่ยงต่อ
 • Synonyms: Vulnerable, Prone, Sensitive
 • Antonyms: Resistant, Immune, Insensitive
 1. 🔮 Interactive Features
 • Meaning: Elements or functions on a website or platform that allow users to engage and interact with the content.
 • Example: The addition of interactive features can boost user engagement on the website.
 • Thai Translation: คุณลักษณะแบบโต้ตอบ
 • Synonyms: User-Responsive Functions, Interactive Elements
 • Antonyms: Static Content, Non-interactive Elements
 1. 🔮 New Product
 • Meaning: A recently introduced item or offering by a company.
 • Example: The marketing campaign was designed to boost the sales of the new product.
 • Thai Translation: สินค้าใหม่
 • Synonyms: Fresh Offering, Novel Item
 • Antonyms: Old Product, Existing Item
 1. 🔮 Positive Feedback
 • Meaning: Constructive comments or remarks that highlight the strengths and successes of something.
 • Example: The teacher provided positive feedback to boost the students' confidence in their abilities.
 • Thai Translation: ข้อเสนอแนะที่เป็นบวก
 • Synonyms: Praise, Compliments, Encouragement
 • Antonyms: Criticism, Negative Feedback, Discouragement
 1. 🔮 Industry
 • Meaning: A specific sector or field of economic activity.
 • Example: The new project will boost her reputation in the industry.
 • Thai Translation: อุตสาหกรรม
 • Synonyms: Sector, Business, Trade
 • Antonyms: Non-industrial, Non-business
 1. 🔮 Value
 • Meaning: The worth or importance of something, often in terms of monetary or intrinsic value.
 • Example: Home renovations can boost the value of your property.
 • Thai Translation: มูลค่า
 • Synonyms: Worth, Merit, Significance
 • Antonyms: Devaluation, Worthlessness, Insignificance
 1. 🔮 Government
 • Meaning: The body or organization responsible for making and enforcing laws and regulations in a country.
 • Example: The government introduced incentives to boost economic growth.
 • Thai Translation: รัฐบาล
 • Synonyms: Administration, Authority, Regime
 • Antonyms: Opposition, Anarchy, Rebellion

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!