เรียนคำศัพท์จากรากศัพท์ cap

เรียนคำศัพท์จากรากศัพท์ cap
Photo by John Torcasio / Unsplash

ตัวอย่างการใช้คำศัพท์ที่มาจากรากศัพท์ "cap" , "ceive" , "cept" ที่แปลว่า "จับ ", "ยึด" , "ได้รับ"

คำที่มาจากรากศัพท์ "cap"

 • Capture (v.) จับ ยึด ถ่ายภาพ
 • Captive (n.) เชลย ผู้ถูกกักขัง
 • Capacity (n.) ความจุ ความสามารถ
 • Capable (adj.) มีความสามารถ ทำได้
 • Capital (n.) เมืองหลวง ทุน

ตัวอย่างประโยค

 • The police captured the suspect after a long chase. (ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้หลังจากการไล่ล่าเป็นเวลานาน)
 • The soldiers were taken captive by the enemy. (ทหารถูกศัตรูจับเป็นเชลย)
 • The stadium has a capacity of 50,000 people. (สนามกีฬามีความจุ 50,000 คน)

คำที่มาจากรากศัพท์ "ceive"

 • Receive (v.) รับ รับฟัง
 • Receipt (n.) ใบเสร็จรับเงิน
 • Deceive (v.) หลอกลวง ต้มตุ๋น
 • Perceive (v.) รับรู้ เข้าใจ

ตัวอย่างประโยค

 • I received a package in the mail today. (ฉันได้รับพัสดุทางไปรษณีย์วันนี้)
 • Please keep your receipt as proof of purchase. (โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานการซื้อ)
 • He was deceived by the con artist. (เขาถูกนักต้มตุ๋นหลอก)

คำที่มาจากรากศัพท์ "cept"

 • Accept (v.) รับ ยอมรับ
 • Concept (n.) แนวคิด ความคิด
 • Exception (n.) ข้อยกเว้น
 • Deception (n.) การหลอกลวง การต้มตุ๋น

ตัวอย่างประโยค

 • I accept your apology. (ฉันยอมรับคำขอโทษของคุณ)
 • It is a difficult concept to understand. (เป็นแนวคิดที่เข้าใจยาก)
 • This is an exception to the rule. (นี่เป็นข้อยกเว้นของกฎ)

หมายเหตุ

 • ตัวอย่างคำศัพท์และประโยคที่แสดงในบทความนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีคำศัพท์อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับรากศัพท์ "cap" , "ceive" , "cept"
 • การใช้คำศัพท์ควรคำนึงถึงบริบท และความเหมาะสมของสถานการณ์

ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม

 • The government has a cap on spending. (รัฐบาลมีเพดานการใช้จ่าย)
 • He has a captive audience. (เขามีผู้ฟังที่สนใจ)
 • The company is expanding its capacity. (บริษัทกำลังขยายความจุ)
 • I deceived him by telling a lie. (ฉันหลอกเขาด้วยการโกหก)
 • He perceived the situation correctly. (เขาเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง)
 • We need to make an exception for this case. (เราจำเป็นต้องทำข้อยกเว้นสำหรับกรณีนี้)
 • The deception was uncovered by the police. (การหลอกลวงถูกเปิดเผยโดยตำรวจ)

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!