challenge

ความหมาย

💡
ความหมายต่างๆ

📟  คำว่า "challenge" เป็นคำศัพท์ที่ใช้ได้ทั้งในรูปของ Noun และ Verb โดยในรูปของ Noun จะหมายถึงสิ่งที่ทดสอบความสามารถของบุคคล ซึ่งอาจเป็นงานที่ยากลำบาก หรือภารกิจที่ต้องใช้ความสามารถและทักษะเฉพาะตัว เป็นต้น

📟  ในทางกลับกัน ในรูปของ Verb คำนี้จะหมายถึงการท้าทายหรือเรียกร้องให้ผู้อื่นทำสิ่งที่ยากลำบากหรือท้าทาย หรือแม้แต่การท้าทายตนเองในเรื่องต่างๆ โดยคำว่า "challenge" ในทั้งสองรูปแบบนี้มักถูกใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับการแข่งขันหรือการพัฒนาทักษะเช่นกัน

📌 ความหมาย

Head word: challenge 

Part of speech: noun

English meaning: a difficult task or problem that requires effort or determination to overcome

Thai meaning: ที่ท้าทาย หรือ เป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขและต้องใช้ความพยายามหรือมุ่งมั่นในการเอาชนะ


ประโยคตัวอย่างการใช้  ในกรณีที่เป็นคำกริยา

💡
ตัวอย่าง 
 • 📟 I want to challenge you to come up with a better solution to this problem. (ฉันอยากท้าทายคุณให้คิดสร้างแนวทางแก้ไขปัญหานี้ได้ดีกว่านี้)
 • 📟  The coach challenged the team to improve their performance for the upcoming game. (โค้ชได้แนะนำให้ทีมพัฒนาการแข่งขันในเกมต่อไป)

ประโยคตัวอย่างการใช้  ในกรณีที่เป็นคำนาม

💡
ตัวอย่าง 

สามารถใช้คำกริยาเหล่านี้ร่วมกับคำว่า a challenge ได้ "pose a challenge", "represent a challenge", และ "present a challenge"

 • 📟 The new software system poses a challenge for the IT team to learn and implement. (ระบบซอฟต์แวร์ใหม่นี้ก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับทีมไอทีที่ต้องเรียนรู้และนำมันไปใช้งาน)
 • 📟 Developing a new product that meets market demand poses a challenge for the R&D team. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาดเป็นการท้าทายสำหรับทีมวิจัยและพัฒนา)
 • 📟 The unpredictable weather conditions represented a challenge for the outdoor event. (สภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้ถือเป็นความท้าทายสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง)
 • 📟 Learning to play a musical instrument can represent a challenge for some people. (การเรียนรู้เล่นเครื่องดนตรีอาจเป็นการท้าทายสำหรับบางคน)
 • 📟 The company's financial problems presented a challenge for the new CEO to turn things around. (ปัญหาทางการเงินของบริษัทถือเป็นความท้าทายสำหรับซีอีโอคนใหม่ในการพลิกสถานการณ์)

📌 ตัวอย่างคำคุณศัพท์ที่ใช้กับคำนาม challenge

💡
ตัวอย่างการใช้งาน
 • 📟 Writing a novel is a big challenge that requires discipline and dedication. (การเขียนนวนิยายเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งต้องมีระเบียบวินัยและความทุ่มเท)
 • 📟 Overcoming addiction is a serious challenge that requires professional help. (การเอาชนะการติดยาเป็นการท้าทายที่สำคัญที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ)
 • 📟 Climbing a mountain is a real challenge that tests your physical and mental strength. (การปีนเขาเป็นการท้าทายที่จริงจังที่ทดสอบความแข็งแกร่งทางกายและทางจิตใจของคุณ)
 • 📟 Completing a marathon is a tough challenge that requires months of training and preparation. (การวิ่งแข่งมาราธอนเป็นการท้าทายที่ยากที่ต้องใช้เวลาฝึกซ้อมและการเตรียมการหลายเดือน)
 • 📟 Developing a new software application is a technical challenge that requires expertise in coding and programming. (การพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใหม่เป็นการท้าทายทางเทคนิคที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดและโปรแกรม)

คำที่คล้ายกับคำว่า  challenge ( n )

💡
ตัวอย่างการใช้คำที่คล้ายกันกับคำว่า challenge
 • 📟 Designing a skyscraper is a difficult task that requires a team of experts. (การออกแบบตึกกระฟ้าเป็นงานที่ยากที่ต้องการทีมผู้เชี่ยวชาญ)
 • 📟 The final exam will test your knowledge and understanding of the course material. (การสอบปลายภาคจะทดสอบความรู้และความเข้าใจของคุณต่อเนื้อหาของรายวิชา)
 • 📟 Going through a difficult time can be a trial that tests your resilience. (การผ่านวันที่ยากลำบากอาจเป็นการทดสอบความอดทนของคุณ)
 • 📟 I'm having trouble finding my keys. Have you seen them? (ฉันพบปัญหาในการหากุญแจของฉัน คุณเคยเห็นไหม?)
 • 📟 It was a bother to have to reschedule the meeting at the last minute. (การต้องเปลี่ยนกำหนดการประชุมในนาทีสุดท้ายเป็นการรบกวน)
 • 📟 The language barrier was an obstacle in their attempts to communicate effectively. (การขัดข้องด้านภาษาเป็นอุปสรรคในการพยายามสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของพวกเขา)

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!