collapse

collapse
Photo by Hans Isaacson / Unsplash
💡
Meaning : 

Meaning:

collapse

ความหมาย:

💡
1. โครงสร้างทรุดโทรม: (intransitive) ใช้กับอาคาร กำแพง หรือโครงสร้างที่พังทลายลงมาอย่างกะทันหัน มักเกิดจากความอ่อนแอหรือความเสียหาย
 • ตัวอย่างประโยค
  • The old bridge collapsed during the storm. (สะพานเก่า พังทลาย ลงมาในระหว่างพายุ)
  • The building was in danger of collapsing because of the fire damage. (อาคารเสี่ยงที่จะ พังทลาย เนื่องจากความเสียหายจากไฟไหม้)
  • The heavy snowfall caused the roof to collapse. (หิมะที่ตกหนักทำให้หลังคา พังทลาย)
💡
2. หมดสติ/ล้มป่วย: (intransitive) ใช้กับการหมดสติหรือล้มลงอย่างกะทันหัน เนื่องจากอาการป่วยหรืออ่อนแอ
 • ตัวอย่างประโยค
  • The runner collapsed from exhaustion after the marathon. (นักวิ่ง หมดสติ ไปด้วยความเหนื่อยหลังจากวิ่งมาราธอน)
  • She collapsed with a fever and was rushed to the hospital. (เธอ ล้มป่วย ด้วยไข้และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล)
  • The heat caused him to collapse while working in the garden. (อากาศร้อนจัดทำให้เขา หมดสติ ไปขณะทำงานในสวน)
💡
3. ล้มเหลว: (intransitive) ใช้กับระบบ แนวคิด หรือองค์กรที่ล้มเหลวหรืออ่อนแอเกินกว่าจะดำเนินต่อไปได้
 • ตัวอย่างประโยค
  • The company collapsed after a series of financial scandals. (บริษัท ล้มเหลว หลังจากเกิดอื้อฉาวทางการเงินหลายครั้ง)
  • The peace talks collapsed, raising fears of renewed conflict. (การเจรจาสันติภาพ ล้มเหลว สร้างความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นอีกครั้ง)
  • Without proper leadership, the project is bound to collapse. (หากไม่มีผู้นำที่เหมาะสม โครงการนี้ย่อม ล้มเหลว อย่างแน่นอน)
💡
4. ราคาทรุดตัว: (intransitive) ใช้กับราคา ระดับต่างๆ ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว
 • ตัวอย่างประโยค
  • The stock market collapsed after the bad economic news. (ตลาดหุ้น ทรุดตัวลง หลังจากข่าวเศรษฐกิจที่เลวร้าย)
  • Oil prices collapsed due to a decrease in demand. (ราคาน้ำมัน ร่วงลง เนื่องจากความต้องการที่ลดลง)
  • The value of the currency collapsed after the government imposed new restrictions. (มูลค่าของสกุลเงิน ทรุดตัวลง หลังจากรัฐบาลบังคับใช้ข้อจำกัดใหม่)
💡
5. นั่งลงหรือเอนกายอย่างกะทันหัน: (intransitive) ใช้กับการนั่งลงหรือเอนกายอย่างกะทันหัน มักเกิดจากความเหนื่อยล้าหรือต้องการพักผ่อน
 • ตัวอย่างประโยคใหม่
  • She collapsed onto the bed after a long day at work. (เธอ เอนกายลง บนเตียงหลังจากทำงานมาทั้งวัน)
  • The hikers collapsed in the shade to escape the heat of the sun. (นักเดินป่า นั่งลง ใต้ร่มเงาเพื่อหลบแดดร้อน)
  • I was so sleepy that I just collapsed on the couch and fell asleep. (ฉันง่วงมากจน เอนกายลง บนโซฟาและหลับไป)
💡
6. พับเก็บ: (intransitive and transitive) ใช้กับเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถพับเก็บให้เล็กลงได้
 • ตัวอย่างประโยคใหม่
  • I collapsed the camping chair so I could put it in the car. (ฉัน พับ เก้าอี้สนามเพื่อใส่ในรถ)
  • The umbrella collapsed in the strong wind. (ร่ม พับเก็บ ลงในลมแรง)
  • The foldable table is perfect for small spaces. (โต๊ะ พับเก็บ ได้ เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด)
💡
7. ทางการแพทย์: (intransitive) ใช้กับปอดหรือหลอดเลือดที่ยุบลงอย่างกะทันหัน ทำให้ไม่มีอากาศหรือเลือดไหลผ่าน
 • ตัวอย่างประโยคใหม่
  • The patient's lung collapsed after surgery. (ปอดของผู้ป่วย ยุบลง หลังการผ่าตัด)
  • The doctor was concerned about the possibility of a collapsed artery. (แพทย์กังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของหลอดเลือดแดง ยุบลง)
  • The sudden drop in blood pressure caused the collapse of the veins. (ความดันโลหิตลดลงอย่างกะทันหัน ทำให้หลอดเลือดดำ ยุบลง)
💡
Synonym: คำที่มีความหมายคล้ายกัน

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้คำ synonym ของ "collapse" พร้อมคำแปลภาษาไทย

1. คำว่า "fall"

 • ตัวอย่าง: The old building fell down in the earthquake. (อาคารเก่า พังทลาย ลงมาในเหตุการณ์แผ่นดินไหว)
 • ความหมาย: ล้มลงหรือพังทลายลงมา

2. คำว่า "crumble"

 • ตัวอย่าง: The company's financial situation crumbled after a series of bad investments. (สถานการณ์ทางการเงินของบริษัท พังทลาย ลงหลังจากการลงทุนที่ผิดพลาดหลายครั้ง)
 • ความหมาย: พังทลายลงมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

3. คำว่า "cave in"

 • ตัวอย่าง: The roof of the tunnel caved in, trapping the miners underground. (หลังคาอุโมงค์ ถล่ม ลงมาขังคนงานเหมืองไว้ใต้ดิน)
 • ความหมาย: พังทลายลงมาอย่างกะทันหัน

4. คำว่า "topple"

 • ตัวอย่าง: The statue was toppled from its pedestal during the protest. (รูปปั้นถูก โค่นล้ม ลงจากแท่นระหว่างการประท้วง)
 • ความหมาย: ล้มลงมาอย่างรุนแรง

5. คำว่า "disintegrate"

 • ตัวอย่าง: The body disintegrated in the fire. (ร่างกาย สลาย ไปในกองไฟ)
 • ความหมาย: แยกออกจากกันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

6. คำว่า "break down"

 • ตัวอย่าง: The car broke down on the side of the road. (รถ เสีย ข้างทาง)
 • ความหมาย: หยุดทำงานหรือพังทลายลงมา

7. คำว่า "fail"

 • ตัวอย่าง: The business failed due to lack of customers. (ธุรกิจ ล้มเหลว เพราะไม่มีลูกค้า)
 • ความหมาย: ไม่สำเร็จหรือไม่บรรลุเป้าหมาย

8. คำว่า "falter"

 • ตัวอย่าง: The runner faltered in the final stretch of the race. (นักวิ่ง เริ่มช้าลง ในช่วงสุดท้ายของการแข่งขัน)
 • ความหมาย: อ่อนแอลงหรือสูญเสียความแข็งแกร่ง

9. คำว่า "wane"

 • ตัวอย่าง: The popularity of the band waned over the years. (ความนิยมของวงดนตรี ลดลง ไปตามกาลเวลา)
 • ความหมาย: ลดลงหรืออ่อนแอลง

10. คำว่า "subside"

 • ตัวอย่าง: The storm subsided, leaving behind a trail of damage. (พายุ สงบลง ทิ้งความเสียหายไว้เบื้องหลัง)
 • ความหมาย: ลดลงหรืออ่อนแอลง

หมายเหตุ: คำ synonym เหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกับ "collapse" แต่ความหมายที่แท้จริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค

ตัวอย่างเพิ่มเติม:

 • The bridge collapsed under the weight of the train. (สะพาน พังทลาย ลงมาจากน้ำหนักของรถไฟ)
 • The stock market collapsed in the wake of the financial crisis. (ตลาดหุ้น พังทลาย ลงหลังจากวิกฤตการเงิน)
 • The soldier collapsed from exhaustion. (ทหาร หมดสติ จากความอ่อนเพลีย)

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!