มีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

audio-thumbnail
Determine
0:00
/0:21

ความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในภาษาอังกฤษใช้ Pattern เช่น

"I am determined to [ชื่อกิจกรรมหรือเป้าหมายที่ต้องการทำ] in English."

"I am determined to learn English fluently."
"I am determined to write a novel in English."
"I am determined to improve my English speaking skills."
"I am determined to achieve a high score on the English proficiency test."

ถ้าต้องการเสริมความมั่นใจเพิ่มเติมในประโยค ให้เติมคำอย่าง เช่น "strongly" หรือ "wholeheartedly" ได้ เช่น:

"I am strongly determined to learn English fluently."
"I am wholeheartedly determined to write a novel in English."

มุ่งมั่นที่จะเก่งภาษาอังกฤษพูดได้หลายแบบตัวอย่างเช่น

audio-thumbnail
Fluent
0:00
/0:33

  1. "My goal is to become fluent in English." "เป้าหมายของฉันคือการพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง"
  2. "Learning English fluently is my utmost determination." "การเรียนภาษาอังกฤษให้คล่องคือความตั้งใจสูงสุดของฉัน"
  3. "I am committed to achieving fluency in English." "ฉันมุ่งมั่นที่จะบรรลุความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ"
  4. "Becoming fluent in English is my unwavering resolve." "การพูดภาษาอังกฤษได้คล่องคือความตั้งใจแน่วแน่ของฉัน"
  5. "Fluency in English is my driving force." "ความคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษเป็นแรงผลักดันของฉัน"
  6. "I am fully dedicated to acquiring fluency in English." "ฉันทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มาซึ่งความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ"
  7. "My unwavering determination lies in becoming fluent in English." "ความตั้งใจอันแน่วแน่ของฉันคือการพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง"
  8. "English fluency is my ultimate aspiration." "ความคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษคือความใฝ่ฝันสูงสุดของฉัน"

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!