Effect-Minidic

Effect-Minidic

Effect เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยา

💡
Minin dic คือ ดิกชั่นนารีฉบับย่อเพื่อให้ผู้เข้ามาในเว็บได้รู้คำศัพท์คำนี้อย่างคร่าวๆ 

คำนาม

💡
ในกรณีเป็นคำนาม

📟 ผลลัพธ์ , มีผลบังคับใช้

💡
ตัวอย่างการใช้

0:00
/

📟  The medication has a powerful effect on reducing inflammation. (ยานี้มีผลอย่างมากในการลดการอักเสบ)

📟  The government's new policies are intended to have a positive effect on the economy. (นโยบายใหม่ของรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ)

📟  The drug has many side effects, including nausea and dizziness. (ยานี้มีผลข้างเคียงหลายอย่าง เช่น คลื่นไส้และหน้ามืด)

📟 The new regulations will come into effect on June 1st. ( กฎระเบียบใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน )

คำกริยา

💡
ในกรณีเป็นคำกริยา

📟 ดำเนิน , จัดการ , ส่งผลให้เกิด

💡
ตัวอย่างการใช้
0:00
/

📟   The government hopes to effect changes in the tax code. (รัฐบาลหวังว่าจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี)

📟  The new policy is expected to effect significant improvements in public health. (นโยบายใหม่นี้คาดว่าจะส่งผลต่อการปรับปรุงด้านสาธารณสุขอย่างมีนัยสำคัญ)

📟  The company is working to effect a smooth transition to its new management team. (บริษัทกำลังทำงานเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นกับทีมผู้บริหารชุดใหม่)

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!