enhance ( v )- ฝึกฟังแล้วพูดตาม

enhance ( v )- ฝึกฟังแล้วพูดตาม

💡
ฝึกฟังแล้วพูดตาม 

ประโยชน์การฝึกพูดตามที่ฟัง ( Click )

การฝึกฟังและพูดตามจะทำให้พูดได้คล่องเมื่อเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องพูด คำศัพท์ต่างๆจะถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกเวลาพูดจริงออกมาก็จะได้พูดออกมาโดย เป็นธรรมชาติไม่ต้องคิด 

audio-thumbnail
Enhance
0:00
/122.712648

คำว่า "enhance" ในภาษาอังกฤษมักใช้เพื่อแสดงถึงการทำให้ดีขึ้นหรือเพิ่มคุณภาพของสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงธุรกิจ ดังนั้น คำอื่น ๆ ที่ใช้แทนคำว่า "enhance" ได้แก่ improve, boost, strengthen, และ upgrade เป็นต้นตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า "enhance" ได้แก่

 1. The new software will enhance the performance of the computer.
  (ซอฟต์แวร์ใหม่จะเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์)
 2. The company is looking for ways to enhance customer satisfaction.
  (บริษัทกำลังมองหาวิธีเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า)
 3. The new marketing campaign is designed to enhance brand awareness.
  (แคมเปญการตลาดใหม่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์)
 4. The training program is intended to enhance the skills of the employees.
  (โปรแกรมฝึกอบรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มทักษะของพนักงาน)
 5. The new design will enhance the functionality of the product.
  (การออกแบบใหม่จะเพิ่มฟังก์ชันของสินค้า)

การใช้คำว่า "enhance" ในประโยคทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของการใช้คำว่า "enhance" เพื่อแสดงถึงการทำให้ดีขึ้นหรือเพิ่มคุณภาพของสิ่งต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจและการทำงานอื่น ๆ

ตัวอย่างเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษที่มีความหมายคล้าย ๆ ehance นั้น มีดังนี้

 • enhance หมายถึง ทำให้ดีขึ้น เพิ่มคุณภาพ เสริมให้เด่นชัดขึ้น เช่น
  • The new technology enhances the product quality.
  • The company enhanced its brand image by using a new logo.
 • improve หมายถึง ทำให้ดียิ่งขึ้น เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น
  • The government improved the education system.
  • The company improved its product performance.
 • develop หมายถึง ทำให้เจริญก้าวหน้าขึ้น เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น
  • The company developed a new product.
  • The government developed a new policy.
 • upgrade หมายถึง ยกระดับ ปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น
  • The company upgraded its computer system.
  • The government upgraded its infrastructure.
 • elevate หมายถึง ทำให้สูงขึ้น ยกฐานะให้ดีขึ้น เช่น
  • The company elevated its brand image.
  • The government elevated the status of women.

ตัวอย่างการใช้

 • The company enhanced its product quality by using new technology. (บริษัทปรับปรุงคุณภาพสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีใหม่)
 • The government improved the education system to provide better education for all citizens. (รัฐบาลปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อให้บริการการศึกษาที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนทุกคน)
 • The organization developed a new product to elevate its brand image. (องค์กรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์)

มีภาษาอังกฤษที่มีความหมายคล้าย ๆ ehance แต่ใช้ในบริบทที่เฉพาะเจาะจง เช่น

 • sharpen หมายถึง ทำให้คมชัดขึ้น เช่น
  • The new software sharpens the image quality.
 • intensify หมายถึง ทำให้เข้มข้นขึ้น เช่น
  • The government intensified its efforts to fight crime.
 • boost หมายถึง ทำให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น
  • The new marketing campaign boosted the company's sales.
 • boost หมายถึง ทำให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น
  • The new marketing campaign boosted the company's sales.

💡
ตัวอย่างคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 


Certainly, here are the important vocabulary words from the provided text, along with their translations, example sentences, synonyms, and antonyms:

Enhance (Verb): เพิ่มประสิทธิภาพ; ทำให้ดีขึ้น

 • Example sentence: "The new software will enhance the performance of the computer."
 • Synonyms: Improve, Boost, Elevate
 • Antonyms: Diminish, Decrease, Impair

Customer satisfaction (Noun phrase): ความพึงพอใจของลูกค้า

 • Example sentence: "The company is looking for ways to enhance customer satisfaction."
 • Synonyms: Client contentment, Consumer happiness
 • Antonyms: Customer dissatisfaction, Displeasure

Brand awareness (Noun phrase): การรับรู้ของแบรนด์

 • Example sentence: "The new marketing campaign is designed to enhance brand awareness."
 • Synonyms: Brand recognition, Brand visibility
 • Antonyms: Brand obscurity, Lack of awareness

Skills (Noun): ทักษะ

 • Example sentence: "The training program is intended to enhance the skills of the employees."
 • Synonyms: Abilities, Expertise, Proficiency
 • Antonyms: Incompetence, Lack of skill, Ineptitude

Functionality (Noun): ความสามารถในการทำงาน; ความสามารถในการใช้งาน

 • Example sentence: "The new design will enhance the functionality of the product."
 • Synonyms: Performance, Capability, Utility
 • Antonyms: Dysfunctionality, Ineffectiveness, Limitation
enhance-Minidic
💡Minin dic คือ ดิกชั่นนารีฉบับย่อเพื่อให้ผู้เข้ามาในเว็บได้รู้คำศัพท์คำนี้อย่างคร่าวๆ enhance ( v ) 💡หมายความว่า หมายความว่าปรับปรุงเพิ่มเสริมหรือยกระดับ สิ่งต่างๆให้ดีขึ้น ตัวอย่างคำที่คล้ายคล้ายกับคำว่า enhance 0:

คำที่คล้าย ๆ กัน to improve/enhance/refine/enrich your understanding ( Click )

to improve your understanding

 • ตัวอย่าง:
  • You can improve your understanding of a subject by reading books and articles. (คุณสามารถพัฒนาความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง ๆ ได้โดยอ่านหนังสือและบทความ)
  • The teacher gave us many exercises to improve our understanding of the material. (ครูให้แบบฝึกหัดแก่เรามากมายเพื่อพัฒนาความเข้าใจของเราเกี่ยวกับเนื้อหา)
  • The company offered training programs to improve employees' understanding of the new software. (บริษัทเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใหม่)

to enhance your understanding

 • ตัวอย่าง:
  • A trip to the museum enhanced my understanding of ancient history. (การเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ทำให้ฉันเข้าใจประวัติศาสตร์สมัยโบราณดีขึ้น)
  • The discussion with the experts enhanced my understanding of the issue. (การอภิปรายกับผู้เชี่ยวชาญทำให้ฉันเข้าใจประเด็นนี้ดีขึ้น)
  • The new technology enhanced our understanding of the universe. (เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้เราเข้าใจจักรวาลดีขึ้น)

to refine your understanding

 • ตัวอย่าง:
  • By reading different perspectives, you can refine your understanding of a complex issue. (โดยการอ่านมุมมองที่แตกต่างกัน คุณสามารถกลั่นกรองความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับประเด็นที่ซับซ้อนได้)
  • The scientist refined his understanding of the atom by conducting experiments. (นักวิทยาศาสตร์กลั่นกรองความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับอะตอมโดยการทดลอง)
  • The artist refined her understanding of color by studying the work of other artists. (ศิลปินกลั่นกรองความเข้าใจของเธอเกี่ยวกับสีโดยการศึกษาผลงานของศิลปินคนอื่น ๆ )

to enrich your understanding

 • ตัวอย่าง:
  • Travel can enrich your understanding of different cultures. (การเดินทางสามารถเสริมสร้างความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน)
  • Reading literature can enrich your understanding of human nature. (การอ่านวรรณกรรมสามารถเสริมสร้างความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์)
  • Learning a new language can enrich your understanding of the world. (การเรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ สามารถเสริมสร้างความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับโลก)

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความหมายของคำเหล่านี้ใกล้เคียงกัน เป็นการทำให้ความเข้าใจดีขึ้น แต่ก็มีความแตกต่างบางประการดังนี้

 • to improve หมายถึง การทำให้ดีขึ้นโดยรวม
 • to enhance หมายถึง การทำให้ดีขึ้นหรือโดดเด่นยิ่งขึ้น
 • to refine หมายถึง การทำให้ดีขึ้นโดยการปรับปรุงให้ละเอียดขึ้น
 • to enrich หมายถึง การทำให้ดีขึ้นโดยการเพิ่มคุณค่าหรือความหมาย

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!