enhance

enhance ( v )

💡
หมายความว่า

หมายความว่าปรับปรุงเพิ่มเสริมหรือยกระดับ สิ่งต่างๆให้ดีขึ้น

ตัวอย่างคำที่คล้ายคล้ายกับคำว่า enhance

0:00
/
💡
ตัวอย่าง
 • 📟 Reading books can improve your understanding of the world around you. การอ่านหนังสือสามารถปรับปรุงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับโลกรอบตัวคุณได้
 • 📟 Taking a course in a new subject can enhance your understanding of it. การเรียนรู้วิชาใหม่ๆ จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในวิชานั้นๆ ได้
 • 📟 Critically analyzing a text can refine your understanding of its meaning. การวิเคราะห์ความหมายของข้อความอย่างมีเหตุผล จะช่วยปรับปรุงความเข้าใจในข้อความนั้นๆ
 • 📟 Traveling to other countries can enrich your understanding of different cultures. การเดินทางไปยังประเทศอื่นสามารถเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้
 • 📟  We need to increase our sales in order to meet our financial goals. เราต้องเพิ่มยอดขายเพื่อที่จะตรงตามเป้าหมายการเงินของเรา
 • 📟  Let's add more seasoning to the soup to enhance the flavor. มาเพิ่มเครื่องปรุงรสให้กับซุปเพื่อเพิ่มรสชาติ
 • 📟   The coach told the players to intensify their training to prepare for the upcoming game. โค้ชบอลสั่งให้นักกีฬาเพิ่มความเข้มงวดในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง
 • 📟   The telescope magnified the image of the star, making it appear much larger. กล้องดูดาวขยายภาพของดาว ทำให้ดูใหญ่ขึ้นมาก
 • 📟   The sound system at the concert amplified the music, making it loud and clear. ระบบเสียงที่งานคอนเสิร์ตขยายเสียงดนตรีทำให้เสียงดังและชัดเจน
 • 📟   The company inflated the prices of their products, causing customers to look for alternatives. บริษัทเพิ่มราคาสินค้าของพวกเขา ทำให้ลูกค้าต้องมองหาทางเลือกอื่น
 • 📟   Regular exercise can strengthen your muscles and improve your overall fitness. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อของคุณและปรับปรุงสุขภาพโดยรวม
 • 📟  Taking a daily vitamin supplement can help build up your immune system. การรับประทานวิตามินเสริมรายวัน ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของคุณได้
 • 📟  augment - Regular exercise can augment your overall health and well-being. (การออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยเพิ่มสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ)
 • 📟  boost - The new marketing campaign was designed to boost sales and increase brand awareness. (แคมเปญการตลาดใหม่ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มความตระหนักแบรนด์)
 • 📟  upgrade - The company invested in new technology to upgrade their production process and improve efficiency. (บริษัทลงทุนเทคโนโลยีใหม่เพื่ออัพเกรดกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ)
 • 📟  raise - The recent policy changes are expected to raise employee morale and job satisfaction. (การเปลี่ยนแปลงนโยบายล่าสุดคาดว่าจะเพิ่มกำลังใจและความพึงพอใจในงานของพนักงาน)
 • 📟  lift - The new training program was designed to lift employees' skills and knowledge. (โปรแกรมฝึกอบรมใหม่ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ของพนักงาน)
 • 📟  escalate - The conflict between the two countries has escalated into a full-blown war. (ความขัดแย้งระหว่างประเทศสองแห่งได้เพิ่มขึ้นเป็นสงครามแบบเต็มรูปแบบ)
 • 📟  elevate - The new CEO was able to elevate the company's reputation and financial performance. (CEO ใหม่สามารถเพิ่มชื่อเสียงและประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทได้)
 • 📟  exalt - The speech by the president exalted the virtues of democracy and freedom. (ปราศจากประธานาธิบดีชี้ข้อได้เสียงสูงสุดเกี่ยวกับคุณค่าของประชาธิปไตยและเสรีภาพ)
 • 📟  aggrandize ขยาย- The politician's attempts to aggrandize his own image backfired and led to his downfall. ความพยายามของนักการเมืองที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของเขาแย่ลงและทำให้เขาตกต่ำลง

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!