expand

เป็นคำกริยาแปลว่า แผ่ขยาย ( เช่นความรู้, ธุรกิจ , ความสนใจ ) ทำให้ใหญ่ขึ้น ( เช่นร่างกาย , ยางรถยนต์ )

💡
ตัวอย่างการใช้ 
audio-thumbnail
Expand
0:00
/0:28

Examples:

The company plans to expand its operations to new markets. (บริษัทวางแผนที่จะขยายกิจการไปสู่ตลาดใหม่)

The governor decided to expand the public transportation system. (ผู้ว่าการมลรัฐแห่งนี้ตัดสินใจที่จะขยายระบบขนส่งสาธารณะ)

As the business grew, they needed to expand their workforce. (เมื่อธุรกิจขยายขึ้น พวกเขาต้องการขยายกำลังคนงาน)

He wants to expand his knowledge in the field of science. (เขาต้องการขยายความรู้ของเขาในสาขาวิทยาศาสตร์)

The school plans to expand the campus to accommodate more students. (โรงเรียนมีแผนจะขยายวิทยาเขตเพื่อรองรับนักเรียนเพิ่มขึ้น)

💡
ใช้ในความหมายต่าง ๆ
audio-thumbnail
Expand 1
0:00
/0:18

🔮 Examples: ขยายสาขา , กิจการ

 • The company plans to expand into new markets in Asia. (บริษัทมีแผนที่จะขยายตลาดเข้าสู่ตลาดใหม่ในเอเชีย)
 • The restaurant decided to diversify into catering services to increase revenue. (ร้านอาหารตัดสินใจที่จะเข้าสู่ธุรกิจบริการอาหารเพื่อเพิ่มรายได้)
 • The fashion brand is branching out into home decor with a new line of furniture. (แบรนด์แฟชั่นกำลังขยายตัวเข้าสู่การตกแต่งบ้านด้วยสินค้าเฟอร์นิเจอร์ใหม่)

🔮 Examples: ขยายความรู้ , เพิ่มพูนความรู้

audio-thumbnail
Expand 2
0:00
/0:30
 • I like to read books on a variety of topics to expand my knowledge. (ฉันชอบอ่านหนังสือในหัวข้อที่หลากหลายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของฉัน)
 • Attending conferences and workshops is a great way to widen your knowledge and network with other professionals. (การเข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรมเป็นวิธีที่ดีในการขยายความรู้และเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่น)
 • Online courses and tutorials can help you extend your knowledge and skills in a convenient and flexible way. (การเรียนออนไลน์และการสอนแบบวิดีโอสามารถช่วยขยายความรู้และทักษะของคุณได้อย่างสะดวกและยืดหยุ่น)
 • Traveling to new places and experiencing different cultures is a great way to broaden your knowledge and perspective. (การเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆ และสัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างเป็นวิธีที่ดีในการขยายความรู้และมุมมองของคุณ)

Examples: ขยายในด้านขนาด

audio-thumbnail
Expand 3
0:00
/0:55

 • Increase in size: The tumor has increased in size since the last scan. (เนื้องอกมีขนาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่การสแกนครั้งล่าสุด)
 • Become larger: The storm is expected to become larger as it moves closer to the coast. (คาดว่าพายุจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งมากขึ้น)
 • Enlarge: The architect plans to enlarge the living room by knocking down a wall. (สถาปนิกมีแผนที่จะขยายห้องนั่งเล่นโดยการทำลายกำแพง)
 • Swell: Her ankle swelled up after she twisted it during the game. (ข้อเท้าของเธอบวมขึ้นหลังจากที่เธอผลิกข้อเท้าในระหว่างเกม)
 • Become distended: The veins in his legs became distended after standing for hours. (หลอดเลือดดำที่ขาของเขาเริ่มขยายตัวหลังจากยืนเป็นเวลาหลายชั่วโมง)
 • Dilate: The doctor used eye drops to dilate her pupils for the exam. (หมอใช้ยาหยอดตาเพื่อขยายม่านตาของเธอสำหรับการตรวจ)
 • Inflate: He inflated the tire with a pump before heading out on his bike. (เขาเติมลมยางด้วยที่สูบก่อนจะปั่นจักรยานออกไป)
 • Puff out/up: The cat puffed out its fur to make itself look bigger. (แมวพองขนเพื่อให้ตัวดูใหญ่ขึ้น)

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!