expose

expose  ( verb ) เปิดเผย

💡
ความหมาย

เปิดเผยข้อมูลออกมาต่อสาธารณะ หรือการแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน เช่น การเปิดเผยความลับ การเปิดเผยความจริง หรือการเปิดเผยความผิดพลาดของบุคคลหรือองค์กรใดๆ    หรือแปลว่าเปิดรับสิ่งใหม่ใหม่ไอเดียใหม่ใหม่   ส่วนคำว่า Exposition หมายถึงงานแสดงสินค้าได้

ตัวอย่างประโยค

💡
ตัวอย่าง

📟 The film exposes the utter horror of war. (ภาพยนตร์เปิดเผยความน่าเกลียดชังของสงคราม)

📟  The report exposes the weaknesses of modern medical practice. (รายงานเปิดเผยจุดอ่อนของการปฏิบัติแพทย์ในยุคปัจจุบัน)

📟  My parents always tried to expose me to different cultures by taking me on trips to foreign countries. (พ่อแม่ของฉันพยายามส่งเสริมให้ฉันได้สัมผัสกับวัฒนธรรมต่างๆ โดยการพาฉันไปเที่ยวต่างประเทศ)

📟 Exposing children to different genres of literature can help broaden their imagination and creativity. (การส่งเสริมให้เด็กได้รับการรู้จักกับแนวความคิดของวรรณกรรมแตกต่างกันสามารถช่วยขยายความจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก)

คำที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน

📌 ตัวอย่างคำที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน - Click

📟 Oppose: To be against something or someone. Example: He opposed the project on moral grounds, believing it would have a negative impact on the community. เขาคัดค้านโครงการเพราะเหตุผลทางศีลธรรมเพราะเชื่อว่าจะส่งผลเสียต่อชุมชน

📟 Expose: To make visible; bring out into the open. Example: The news story exposed corruption in the local government. ข่าวเปิดโปงการทุจริตในรัฐบาลท้องถิ่น.

📟 Impose: To put (something) on another person or group without their agreement or consent. Example: The dictator imposed strict laws and rules on his subjects. เผด็จการกำหนดกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในเรื่องของเขา

📟 Depose: To remove from office (someone in authority) using legal means. Example: the government was deposed after a popular uprising in response to corruption and economic decline. รัฐบาลถูกปลดหลังจากการจลาจลของประชาชนเพื่อตอบสนองต่อการทุจริตและเศรษฐกิจตกต่ำ

📟 Compose: To create something by putting together parts; to form something as a whole; to make up a thing or group of things. Example: He composed a symphony, combining instruments such as piano, cello, and violin. เขาแต่งเพลงซิมโฟนีโดยผสมผสานเครื่องดนตรีต่างๆ เช่น เปียโน เชลโล และไวโอลิน

📟 Dispose: To get rid of; to transfer away one's possessions or interests to another person by sale or gift; to do with according to one's own will or pleasure;to settle finally; to arrange so that all is ready for use or action after being arranged systematically and appropriately. Example: She disposed of her old furniture before moving abroad. เธอทิ้งเฟอร์นิเจอร์เก่าของเธอก่อนที่จะย้ายไปต่างประเทศ

📟 Propose:To suggest an idea for consideration or action by another person or group of people; to formally offer marriage. Example: He proposed a plan for reducing poverty in his city through job creation initiatives. เขาเสนอแผนการลดความยากจนในเมืองของเขาผ่านการริเริ่มสร้างงาน

📟 Suppose: To assume something as true without proof, often for the sake of argument; to take it for granted that something is true until proven wrong; to guess a future event based on current evidence available but without certainty of accuracy;used when giving an opinion about what might happen in an uncertain situation . Example : I suppose it will rain tomorrow, judging from the dark clouds in the sky now . ฉันคิดว่าพรุ่งนี้ฝนจะตก พิจารณาจากเมฆดำบนท้องฟ้าตอนนี้


📟 Pose : To present oneself with attitude and style ;to act in order to appear in a particular way ;to put forward (a problem etc.) for consideration especially as part of an exercise designed to help with decision-making .Example : She posed as an opera singer for her role in this movie . เธอสวมบทบาทเป็นนักร้องโอเปร่าในบทบาทของเธอในภาพยนตร์เรื่องนี้

📟 Decompose: To break down something into its component parts. 🚩Example: The mechanic was able to quickly decompose the engine and identify the faulty component. ช่างเครื่องสามารถแยกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้อย่างรวดเร็วและระบุส่วนประกอบที่ผิดพลาดได้ 🚩– Leaves that fall from trees in the autumn decompose over time, releasing nutrients into the soil. ใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ในฤดูใบไม้ร่วงจะสลายไปตามกาลเวลา ปล่อยสารอาหารลงสู่ดินSubscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!