improve

improve

คำว่า "improve" เป็นคำกริยาที่หมายถึงการทำให้ดีขึ้น หรือการปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณภาพหรือประสิทธิภาพให้ดีขึ้น โดยทั่วไปแล้วการใช้คำว่า "improve" จะเป็นการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากสภาพปัจจุบัน

ตัวอย่างประโยคการใช้คำว่า "improve" ได้แก่

💡
ตัวอย่างประโยค
audio-thumbnail
Improve 1
0:00
/33.90443

🔮 I'm trying to improve my English by reading more books and practicing speaking with native speakers. ฉันพยายามพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยการอ่านหนังสือให้มากขึ้นและฝึกพูดกับเจ้าของภาษา

🔮 The company is implementing new strategies to improve their customer service. บริษัทกำลังใช้กลยุทธ์ใหม่เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า

🔮 The government is investing more in education to improve the quality of the country's workforce. รัฐบาลกำลังลงทุนด้านการศึกษามากขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพแรงงานของประเทศ

🔮 Regular exercise and a healthy diet can improve your overall health and well-being. การออกกำลังกายเป็นประจำและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สามารถปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณได้

🔮 The team has been working hard to improve their performance in the upcoming competition. ทีมทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง

💡
ตัวอย่างประโยคการใช้คำที่คล้าย กับ "improve" 
audio-thumbnail
improve 2
0:00
/84.447023

ตัวอย่างประโยคการใช้คำที่คล้าย กับ "improve"

1.🔮 To improve your understanding of calculus, it's important to practice solving a variety of problems. เพื่อปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับแคลคูลัส การฝึกแก้ปัญหาต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญ

2. 🔮 Reading books on philosophy can enhance your understanding of complex ethical dilemmas. การอ่านหนังสือเกี่ยวกับปรัชญาสามารถเพิ่มความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมที่ซับซ้อนได้

3. 🔮 Attending a workshop on leadership can help refine your understanding of effective management techniques. การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับภาวะผู้นำสามารถช่วยขัดเกลาความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

4. 🔮 Discussing current events with people from different backgrounds can enrich your understanding of cultural perspectives. การสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันกับผู้คนจากภูมิหลังที่แตกต่างกันสามารถเพิ่มพูนความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับมุมมองทางวัฒนธรรม

5. 🔮 We need to get better at caring for our patients.
เราต้องพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น

6. 🔮 Regular checkups and screenings can help make better health outcomes.
การตรวจสุขภาพเป็นประจํา ช่วยให้ผลลัพธ์สุขภาพดีขึ้นได้

7. 🔮 We aim to better serve our community through improved healthcare access.
เรามีเป้าหมายเพื่อให้บริการชุมชนอย่างดียิ่งขึ้นผ่านการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีขึ้น

8. 🔮 We will upgrade our facilities to provide better treatment options.
เราจะปรับปรุงสถานที่ให้ดีขึ้น เพื่อให้บริการทางเลือกการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น

9. 🔮 We need to refine our processes to improve patient safety.
เราต้องปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการให้ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วย

10. 🔮 Regular exercises can help enhance physical and mental health.
การออกกําลังกายเป็นประจําสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและสติปัญญาได้

11.🔮 A nutritious diet can boost your immune system.
การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย

12. 🔮 We aim to boost healthcare access for underserved groups.
เรามีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพสําหรับกลุ่มที่ขาดโอกาส

💡
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ในบทเรียน
 1. improve (ปรับปรุง) - Verb: To make something better or enhance its quality.
 2. books (หนังสือ) - Noun: Written or printed works that contain information, stories, or ideas.
 3. practicing (การฝึก) - Noun: Repeatedly doing an activity to become better at it.
 4. speaking (การพูด) - Noun: The act of expressing thoughts, ideas, or words aloud.
 5. native speakers (เจ้าของภาษา) - Noun: Individuals who learned a language as their first language.
 6. implementing (การนำมาใช้) - Verb: Carrying out or putting into action a plan, strategy, or idea.
 7. strategies (กลยุทธ์) - Noun: Plans of action designed to achieve specific goals.
 8. customer service (การบริการลูกค้า) - Noun: The assistance and support provided to customers.
 9. investing (การลงทุน) - Verb: Allocating resources, usually money, with the expectation of future benefits.
 10. education (การศึกษา) - Noun: The process of acquiring knowledge, skills, and values.
 11. quality (คุณภาพ) - Noun: The standard of excellence or degree of goodness.
 12. workforce (แรงงาน) - Noun: The group of people who are available for work within a particular country or organization.
 13. regular (ประจำ) - Adjective: Happening or done frequently and consistently.
 14. exercise (การออกกำลังกาย) - Noun: Physical activity that is done to keep the body healthy.
 15. healthy (ที่มีสุขภาพดี) - Adjective: In a good state of physical and mental well-being.
 16. diet (อาหาร) - Noun: The kinds of food that a person habitually eats.
 17. overall (โดยรวม) - Adjective: Considering or including everything.
 18. well-being (ความเป็นอยู่ที่ดี) - Noun: The state of being comfortable, healthy, and happy.
 19. team (ทีม) - Noun: A group of individuals working together to achieve a common goal.
 20. working (การทำงาน) - Noun: The act of performing tasks or activities to accomplish a goal.

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!