interest

ความหมาย

💡
ความหมาย

เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยา  

📟  ถ้าเป็นคำนามแปลว่า ความสนใจ, ความห่วงใย หรือความน่าสนใจ หรือแปลว่าผลประโยชน์ , ดอกเบี้ย , หุ้นส่วน , เงินลงทุน  , สิทธิประโยชน์ , หรือกลุ่มผู้ที่มีประโยชน์ร่วมกัน ก็ได้    

📟  ถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าสนใจ

ตัวอย่างประโยคของคำว่า interest ในฐานะคำนาม

💡
ตัวอย่างประโยคในฐานะคำนาม
audio-thumbnail
Interest
0:00
/0:31
 1. 📟  ความสนใจ: My interest in photography has grown over the years. ความสนใจในการถ่ายภาพของฉันเติบโตขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
 2. 📟  ความห่วงใย: Seeing animals mistreated breaks my heart, which is why I have such a deep interest in animal welfare. การได้เห็นสัตว์ถูกทารุณกรรมทำให้ฉันใจสลาย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึง ความห่วงใย ( จะแปลว่าสนใจ ก็ได้แต่มันมีความหมายหวงใยอยู่ในตัว )  เรื่องสวัสดิภาพสัตว์อย่างลึกซึ้ง
 3. 📟 ดอกเบี้ย: The bank offered me a high interest rate on my savings account.ธนาคารเสนออัตราดอกเบี้ยสูงสำหรับบัญชีออมทรัพย์ของฉัน.
 4. 📟  หุ้นส่วน: He has a 20% interest in the company. เขามีหุ้นส่วน 20% ในบริษัท
 5. 📟  เงินลงทุน: I have an interest in investing in renewable energy. ฉันมีความสนใจในการลงทุน ( หรือแปลว่ามีผลประโยชน์ หรือมี เงินทุนแปลได้หลายกรณีแล้วแต่บริบท ) ในพลังงานหมุนเวียน
 6. 📟 สิทธิประโยชน์: The new policy will serve the interests of both employers and employees. นโยบายใหม่จะตอบสนองผลประโยชน์ของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

📌 ในกรณีแปลว่าดอกเบี้ย - Click

 1. Can you tell me what the interest on the loan is? คุณบอกฉันได้ไหมว่าดอกเบี้ยเงินกู้คือเท่าไหร่?
 2. I need to know the interest on this credit card before I make a purchase. ฉันจำเป็นต้องทราบดอกเบี้ยของบัตรเครดิตใบนี้ก่อนที่จะทำการซื้อ
 3. The interest on my car loan is too high. ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อรถของฉันสูงเกินไป
 4. We need to compare the interest on different mortgage options before we make a decision. เราจำเป็นต้องเปรียบเทียบดอกเบี้ยของตัวเลือกการจำนองต่างๆ ก่อนตัดสินใจ

ตัวอย่างประโยคของคำว่า interested ในฐานะคำคุณศัพท์

💡
ตัวอย่างประโยคในฐานะคำคุณศัพท์
audio-thumbnail
Interest 3
0:00
/0:30
 1. 📟 I am interested in learning a new language. ฉันสนใจที่จะเรียนภาษาใหม่
 2. 📟 She is interested in joining the debate team at school. เธอสนใจที่จะเข้าร่วมทีมโต้วาทีที่โรงเรียน
 3. 📟 He has always been interested in science and technology.เขาสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาโดยตลอด
 4. 📟 I am interested to hear more about your travel experiences. ฉันสนใจที่จะได้ยินเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางของคุณ
 5. 📟 She is interested to know if the job offer is still available. เธอสนใจที่จะทราบว่าข้อเสนองานยังคงมีอยู่หรือไม่
 6. 📟 He is interested to see the new movie that just came out. เขาสนใจที่จะดูหนังเรื่องใหม่ที่เพิ่งออกมา

ตัวอย่างประโยคของคำว่า interested ในฐานะคำกริยา

💡
ตัวอย่างประโยคในฐานะคำกริยา

find something interesting ( phrasal verb )

audio-thumbnail
Interest 1
0:00
/0:38
 1. 📟 I always find science fiction movies interesting. ฉันมักจะพบว่าภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์น่าสนใจเสมอ
 2. 📟 She found the article on renewable energy very interesting. เธอพบว่าบทความเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนน่าสนใจมาก
 3. 📟 He found the lecture on history to be surprisingly interesting. เขาพบว่าการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น่าสนใจอย่างน่าประหลาด
 4. 📟 They found the new museum exhibit interesting and informative. พวกเขาพบว่านิทรรศการใหม่ของพิพิธภัณฑ์น่าสนใจและให้ข้อมูล
 5. 📟 We found the book club discussion to be lively and interesting. ราพบว่าการอภิปรายของชมรมหนังสือมีชีวิตชีวาและน่าสนใจ
 6. 📟 The students found the guest speaker's presentation on artificial intelligence very interesting นักเรียนพบว่าการนำเสนอของวิทยากรเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์น่าสนใจมาก

ตัวอย่างคำว่า. ใช้ในฐานะ Adverb ( กริยาวิเศษณ์)

💡
ตัวอย่างประโยคในฐานะคำกริยาวิเศษณ์
audio-thumbnail
Interest 4
0:00
/0:19

With interrest

 1. 📟 He read the book with interest and was inspired by the author's insights. เขาอ่านหนังสือด้วยความสนใจและได้รับแรงบันดาลใจจากข้อคิดของผู้เขียน
 2. 📟 We listened with interest to the expert's lecture on climate change and its effects.  เราฟังการบรรยายของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบของมันด้วยความสนใจ
 3. 📟 The investors followed the company's progress with interest, hoping for positive results. นักลงทุนติดตามความคืบหน้าของบริษัทด้วยความสนใจ โดยหวังว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่เป็นบวก

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!