Multitude

( เป็นคำที่เป็นทางการ หรือ เป็นภาษาหนังสือ )

ใช้กับคนหรือสิ่งของก็ได้

ตัวอย่าง

audio-thumbnail
Examples of Multitude
0:00
/0:17
💡
Examples
Multitude (noun) - a large number or variety of someone or something คำว่า multitude เป็นคำนามหมายถึง จำนวนมากหรือหลายอย่าง. ( เป็นคำที่เป็นทางการ หรือ เป็นภาษาหนังสือ )
There are a multitude of reasons why people choose to live in cities. (มีหลายสาเหตุที่ทำให้คนเลือกอยู่ในเมือง)
The company offers a multitude of services to its customers. (บริษัทมีบริการหลายอย่างที่เสนอให้กับลูกค้า)
There was a multitude of people at the concert last night  ( หมายความว่ามีคนเยอะมากที่เข้ามาดูคอนเสิร์ตเมื่อคืนวันก่อน)

คำที่มีความหมายคล้ายกัน

audio-thumbnail
Multitude
0:00
/0:19
💡
คำที่มีความหมายคล้ายกัน

📟  Numerous (adj.) - (เป็น) จำนวนมาก, มากมาย                      

💡 💡EX. Numerous tourists visit this island every year. (นักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาเที่ยวเกาะนี้ทุกปี)

📟  Abundance (n.) - ความมีเพียงพอ, มากมาย  

There is an abundance of natural resources in this area. (มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายในพื้นที่นี้)  

🪀 หมายเหตุ

– ใช้คำว่า There is ไม่ใช้คำว่า There are เพราะ คำนี้ ( An abundance of + นามพหูพจน์ ) เป็นคำเอกพจน์ ดังนั้นเราจึงใช้ There is an abundance of natural resources

📟  Plenitude (n.) - ความมีเพียงพอ, มากมาย    

The plenitude of options available made it difficult to make a decision. (มีตัวเลือกมากมายทำให้ยากที่จะตัดสินใจ)

📟  Myriad (adj.) - จำนวนมากมาย, หลากหลาย, นับไม่ไหว

Myriad creatures inhabit the depths of the ocean. (มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในมหาสมุทรมากมาย)

🪀 หมายเหตุ

– คำว่า inhabit + สถานที่ แปลว่าอาศัยอยู่ (เป็นคำเป็นทางการ มักใช้กับพวกสารคดี ถ้าในชีวิตประจำวันเราใช้คำว่า Live in )

📟 Proliferation (n.) - การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว, การแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง  

The proliferation of smartphones has led to an increase in social media usage. (การแพร่กระจายของสมาร์ทโฟนทำให้มีการใช้สื่อสังคมเพิ่มขึ้น)

📟 Multifarious (adj.) - หลากหลาย, มีลักษณะแตกต่างกัน, หลากหลายอย่าง , หลายชนิดหลายรูปแบบ      

  The multifarious cultures in this city make it a fascinating place to visit. (วัฒนธรรมหลากหลายในเมืองนี้ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้น)

📟  Diversity (n.) - ความหลากหลาย, ความแตกต่าง          

The diversity of opinions in the group led to a lively discussion. (ความหลากหลายของความคิดในกลุ่มนำไปสู่การอภิปรายอย่างมีชีวิตชีวา)

📟  Plurality (n.) - จำนวนมากกว่าหนึ่ง, ส่วนใหญ่ , ความเป็นพหูพจน์  

The plurality of candidates in the election made it difficult for any one person to win by a large margin. (ผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวนมากทำให้ยากที่คนใดคนหนึ่งจะชนะด้วยคะแนนส่วนต่างที่มาก)

📟  Excess (n.) - ความเกิน, จำนวนมากกว่าที่จำเป็น  

The excess of sugar in his diet was causing health problems. (ปริมาณน้ำตาลที่เกินมากในอาหารของเขาทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ)

📟 Copious (adj.) - จำนวนมาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์  

Copious amounts of rain fell during the storm. (ฝนตกอย่างหนักในช่วงพายุ)

📟 Legion (n.) - จำนวนมากมาย, จำนวนมากจนเหมือนไม่สามารถนับได้    

The legion of fans cheered as their team scored the winning goal. (แฟนๆจำนวนมากโห่ร้องเมื่อทีมของพวกเขาทำประตูชนะเลิศ)

💡
the multitude(s)

คำว่า "the multitudes" หมายถึง กลุ่มคนหรือผู้คนจำนวนมาก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด สถานะการณ์หนึ่ง  ตัวอย่างเช่น "The multitudes gathered at the concert hall to see their favorite band perform" หมายความว่า กลุ่มคนจำนวนมากได้รวมตัวกันที่ห้องแสดงคอนเสิร์ตเพื่อดูการแสดงของวงดนตรีที่เป็นศิลปินที่ชื่นชอบของพวกเขา

💡
ตัวอย่างการใช้ของคำที่คล้ายๆกัน 
There were a lot of people at the party. (มีคนมากเป็นจำนวนมากที่เข้าร่วมงานปาร์ตี้)
A great number of students attended the lecture. (มีนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมการบรรยาย)
A large number of people attended the concert. (มีคนจำนวนมากเข้าร่วมคอนเสิร์ต)
The factory produces a large quantity of goods every day. (โรงงานผลิตสินค้าจำนวนมากในทุกวัน)

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!