Passions

ความหมาย

💡
ความหมาย

คำว่า "passions" เป็นคำนาม

📟  หมายถึง ความหลงใหลหรือความชื่นชอบอย่างมากของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหรือสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงาน งานศิลปะ กีฬา การเดินทาง หรือสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย

📟 – The Passion : เป็นคำทางศาสนาแปลว่าการทุกข์ทรมานหรือการสิ้นพระชนม์ชีพของพระเยซู

📟 – หรือแปลว่า ผลไม้ที่เรียกว่าเสาวรส.

สำนวนที่พูดกัน

💡
ตัวอย่างเช่น

ผู้คนตื่นเต้นมากโมโหมาก หรือสับสนมาก วลีนี้เป็นที่นิยมใช้ในบทความหรือข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความอารมณ์ ตื่นเต้นสนใจหรือโมโหเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง เช่น "Passions are running high among fans as the championship game approaches" หมายถึง ความรู้สึกและความหลงใหลของแฟนๆเกี่ยวกับการแข่งขันชิงแชมป์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่วันแข่งขันใกล้เข้ามา.

ตัวอย่างประโยคของคำว่า passion

💡
ตัวอย่างประโยค 
  • She has a passion for travel and has visited over 30 countries. (เธอมีความหลงใหลในการเดินทางและได้เที่ยวประเทศกว่า 30 ประเทศ)
  • John's passion for gardening started when he was a child and he now has a beautiful garden. (ความหลงใหลของ John ในการปลูกสวนเริ่มต้นตั้งแต่เขาเป็นเด็กและตอนนี้เขามีสวนที่สวยงาม)
  • The author's passion for history is evident in his detailed descriptions of past events. (ความหลงใหลของผู้เขียนในประวัติศาสตร์ชัดเจนในคำอธิบายที่ละเอียดของเหตุการณ์ในอดีต)
  • Her passion for helping others led her to become a volunteer at a local charity. (ความหลงใหลของเธอในการช่วยเหลือผู้อื่นนำเธอมาเป็นอาสาสมัครในมูลนิธิสาธารณะในท้องถิ่น)
  • The passion between the two lovers was intense and undeniable. (ความหลงใหลระหว่างคู่รักสองคนมีความเข้มข้นและไม่สามารถปฏิเสธได้)

ตัวอย่างการใช้คำที่คล้ายกับ passion

💡
ตัวอย่างประโยค

📟 enthusiasm (noun) กระตือรือร้น - intense and eager enjoyment, interest, or approval

Her enthusiasm for her work was infectious. (ความกระตือรือร้นของเธอต่องานของเธอมีผลต่อคนอื่น)

📟 love (noun) ความรัก - an intense feeling of deep affection or fondness

Their love for each other was evident in the way they looked at each other.

(ความรักที่ทั้งสองมีต่อกันและกันปรากฏชัดในสายตาที่มองกันและกัน)

📟 mania (noun)  ความชอบอย่างมากความคลั่งไคล้- an excessively intense enthusiasm, interest, or desire

Her mania for cleanliness drove her to clean every surface of her house twice a day.

(ความกระตือรือร้นของเธอเรื่องความสะอาดเนี่ย นำเธอไปถึงการทำความสะอาดพื้นผิวทุกแห่งของบ้านเธอสองครั้งต่อวัน)

📟  keen interest ( Phrase ) ความสนใจอย่างมาก

She has a keen interest in photography and spends most of her weekends taking pictures. ( เธอมีความสนใจอย่างมากในการถ่ายภาพถ่ายและใช้เวลาส่วนใหญ่ของวันหยุดเพื่อถ่ายภาพ )

📟 fascination : ความหลงใหล ( noun ) The scientist's fascination with the unknown led her to explore new theories and hypotheses. ( ความหลงใหลในสิ่ง ที่ยังไม่รู้ของนักวิทยาศาสตร์ทำให้เธอสำรวจทฤษฎีและสมมติฐานใหม่ๆ )

📟 obsession : ความหมกมุ่น ( noun ) John's obsession with fitness has led him to spend several hours a day at the gym.  ( ความหลงใหลของ John ในการออกกำลังกายได้นำเขาไปสู่การใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันที่ฟิตเนส )

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!