rejuvenation

คำว่า "rejuvenation" หมายถึง การทำให้สดชื่น กระปรี้กระเปร่า อีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจประกอบไปด้วยการฟื้นฟูร่างกายหลังจากการทำงานหนัก หรือการเปลี่ยนแปลงในเชิงความคิดและอารมณ์ โดยมักใช้ในบริบทของการฟื้นฟูหลังจากสิ่งที่เป็นอันตรายหรือเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อายุมากขึ้น ( มาจากคำว่า Re+ juvenile ). คำว่า juvenile , junior มาจากรากศัพท์เดียวกัน )

ตัวอย่างประโยคการใช้ "rejuvenation" เช่น

💡
ตัวอย่างประโยค
audio-thumbnail
Rejuvenile
0:00
/21.384
📟 After her spa treatment, she felt a sense of rejuvenation and relaxation. 📟 (หลังจากทำสปาแล้ว เธอรู้สึกได้ถึงความกระปรี้กระเปร่าและผ่อนคลาย)
📟 Taking a break from work can provide a sense of rejuvenation and renewed energy. 📟 (การได้พักจากงานสามารถให้ความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและเติมพลังใหม่ได้
📟 She decided to go on a yoga retreat to find some rejuvenation and relaxation for her mind and body. 📟 (เธอตัดสินใจไปเล่นโยคะเพื่อการฟื้นฟูและผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ)

ตัวอย่างประโยค ของคำที่คล้ายกับ rejuvenation เช่น

💡
ตัวอย่างประโยค ของคำที่คล้ายกัน
audio-thumbnail
Rejuvenate 1
0:00
/39.144
The new training program will strengthen our employees' skills and rejuvenate their enthusiasm for their work.
(โปรแกรมการฝึกอบรมใหม่จะเสริมสร้างทักษะของพนักงานของเราและฟื้นฟูความกระตือรือร้นในการทำงาน)
The company's decision to rebrand itself has given it new strength in the marketplace and rejuvenated its image.
(การตัดสินใจของบริษัทในการรีแบรนด์ทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งในตลาดและฟื้นฟูภาพลักษณ์ของบริษัท)
The team's new coach has reinvigorated their approach to the game and rejuvenated their chances of winning.
(โค้ชคนใหม่ของทีมได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวทางการเล่นของพวกเขาและฟื้นฟูโอกาสในการชนะ)
The city's efforts to revitalize its downtown area have brought new life and energy to the community.
(ความพยายามของเมืองในการฟื้นฟูพื้นที่ใจกลางเมืองได้นำชีวิตใหม่และพลังงานใหม่สำหรับชุมชน)
The medical treatment she received has revived her health and rejuvenated her spirit.
(การรักษาทางการแพทย์ที่เธอได้รับได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของเธอและเรียกคืนจิตวิญญาณของเธอ)

ส่วนคำว่า juvenile เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าเยาวชน

💡
juvenile เป็นคำคุณศัพท์
audio-thumbnail
juvenile 2
0:00
/29.28
📟 The judge determined that the juvenile offender was not yet mature enough to fully understand the consequences of his actions. 📟 ผู้พิพากษาตัดสินว่าผู้กระทำความผิดที่เป็นเยาวชนยังไม่โตพอที่จะเข้าใจผลที่ตามมาของการกระทำของเขาอย่างถ่องแท้
📟 The young offender was able to avoid a criminal record by completing a community service program and showing a willingness to change his behavior. 📟 ผู้กระทำความผิดอายุน้อยสามารถหลีกเลี่ยงประวัติอาชญากรรมได้โดยการเข้าร่วมโปรแกรมบริการชุมชนและแสดงความเต็มใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเขา
📟 "Juvenile delinquency has been a growing concern in our society, with an increasing number of young people engaging in criminal behavior." 📟 การกระทำผิดของเยาวชนเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมของเรา โดยมีเยาวชนจำนวนมากขึ้นที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมอาชญากรรม

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!