repair

เป็นคำกริยา หรือ คำนาม มีความหมายว่าซ่อมแซม

💡
ตัวอย่างการใช้
audio-thumbnail
Repair
0:00
/37.356455
 1. การซ่อมแซมรถยนต์: "The mechanic worked tirelessly to repair the engine of the car after the breakdown." (ช่างเครื่องทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อซ่อมแซมเครื่องยนต์ของรถหลังรถเสีย)
 2. การซ่อมแซมบ้าน: "We had to call a plumber to repair the leaky pipe in our kitchen." (เราต้องเรียกช่างประปามาซ่อมท่อรั่วในครัวของเรา)
 3. การซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: "My smartphone's screen cracked, so I took it to a technician to repair it." (หน้าจอสมาร์ทโฟนของฉันแตก ดังนั้นฉันจึงเอาไปให้ช่างซ่อม)
 4. การซ่อมแซมความสัมพันธ์: "After their argument, they decided to go to couples therapy to repair their relationship." (หลังจากการทะเลาะกัน พวกเขาก็ตัดสินใจไปบำบัดชีวิต คู่รักเพื่อสานความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่)
 5. การซ่อมแซมชีวิต: "Traveling and exploring new cultures can often repair a tired soul and provide fresh inspiration." ("การเดินทางและการสำรวจวัฒนธรรมใหม่ๆ มักจะสามารถซ่อมแซมจิตวิญญาณที่เหนื่อยล้าและให้แรงบันดาลใจที่สดใหม่ได้")
 6. การซ่อมแซมสังคม: "Community service is a way to repair social issues and make a positive impact on society." (“บริการชุมชนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม )
💡
คำที่มีความหมายคล้ายกัน
audio-thumbnail
Synonym of repair
0:00
/88.66755
 1. Mend: "She had to mend her torn dress before the party." (เธอต้องซ่อมชุดที่ขาดของเธอก่อนงานปาร์ตี้ )
 2. Fix (Up): "He's planning to fix up the old house and make it livable again." (เขากำลังวางแผนที่จะซ่อมแซมบ้านหลังเก่าให้กลับมาน่าอยู่อีกครั้ง”)
 3. Put Right: "The company admitted its mistake and promised to put things right." (บริษัทยอมรับความผิดพลาดและสัญญาว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง)
 4. Set Right: "It's time to set right the issues that have been causing problems." (“ถึงเวลาที่จะต้องแก้ประเด็นที่ก่อให้เกิดปัญหาให้ถูกต้อง”)
 5. Restore: "The antique furniture was carefully restored to its original condition." (เฟอร์นิเจอร์โบราณได้รับการบูรณะอย่างระมัดระวังให้อยู่ในสภาพเดิม)
 6. Restore to Working Order: "The technician was able to restore the computer to working order after a virus infection." ("ช่างเทคนิคสามารถกู้คืนคอมพิวเตอร์ให้กลับมาทำงานได้ตามปกติหลังจากติดไวรัส")
 7. Make as Good as New: "The renovation made the old house as good as new." (การรีโนเวทช่วยให้บ้านเก่ากลายเป็นเหมือนใหม่)
 8. Patch Up: "They patched up their differences and became friends again." (พวกเขาแก้ไขความแตกต่างและกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้ง”)
 9. Put Back Together: "The puzzle was finally put back together after hours of work." (ในที่สุดปริศนาก็ถูกแก้ไขหลังจากทำงานมาหลายชั่วโมง)
 10. Overhaul: "The car needed a complete overhaul of its engine." ("รถคันนี้จำเป็นต้องยกเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมด")

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!