retention

เป็นคำนามมีความหมายว่า การเก็บรักษา , การดำรงไว้

💡
ตัวอย่างการใช้
audio-thumbnail
Retention
0:00
/124.127
 • Employee retention:
  • High employee retention rates are often indicative of a healthy work environment.อัตราการรักษาพนักงานที่สูงมักบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
  • For example, "The company's focus on employee retention led to a more loyal and experienced staff." "การให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงานของบริษัทส่งผลให้พนักงานมีความภักดีและมีประสบการณ์มากขึ้น"
 • Customer retention:
  • Many businesses use customer loyalty programs to improve customer retention. ธุรกิจจำนวนมากใช้โปรแกรมความภักดีของลูกค้าเพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้า
  • For example, "The company implemented a rewards program to increase customer retention and boost sales." บริษัทดำเนินโครงการให้รางวัลเพื่อเพิ่มการรักษาลูกค้าและเพิ่มยอดขาย"
 • Water retention:
  • Some medical conditions can lead to water retention, causing swelling in the limbs. อาการทางการแพทย์บางอย่างอาจทำให้เกิดการกักเก็บน้ำ ทำให้เกิดอาการบวมที่แขนขา
  • For example, "Water retention in her ankles was a symptom of her underlying health issue." ตัวอย่างเช่น "การกักเก็บน้ำที่ข้อเท้าของเธอเป็นอาการของปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่ของเธอ"
 • Memory retention:
  • Effective study techniques can enhance memory retention for students.เทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจดจำของนักเรียนได้
  • For example, "Using flashcards can improve memory retention when learning new vocabulary." "การใช้แฟลชการ์ดสามารถปรับปรุงการจดจำเมื่อเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ"
 • Data retention:
  • Data retention policies determine how long organizations keep digital information. นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลจะกำหนดระยะเวลาที่องค์กรจะเก็บข้อมูลดิจิทัล
  • For example, "The company's data retention policy ensures compliance with legal requirements." “นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของบริษัททำให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย”
💡
Word family
 1. Retain
  • Part of Speech: Verb
  • Definition: To keep or continue to hold something; to secure the possession of something; to remember or recall information.
  • Synonyms: Keep, hold, maintain, preserve
  • Antonyms: Release, relinquish, forget
  • Usage: The company decided to retain its most talented employees. She was able to retain the knowledge she learned in school. บริษัทตัดสินใจที่จะรักษาพนักงานที่มีความสามารถมากที่สุดไว้ เธอสามารถรักษาความรู้ที่เธอเรียนรู้ในโรงเรียนได้
 2. Retentive
  • Part of Speech: Adjective
  • Definition: Having the ability to retain or remember information easily; having a good memory or capacity for holding onto things.
  • Usage: His retentive memory allowed him to recall details from events long past. ความทรงจำที่ดีของเขา ทำให้เขาสามารถจำรายละเอียดจากเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาได้
💡
ตัวอย่าง คำที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน

🔮 Retain: To keep or continue to have something.
Example:
She wanted to retain ownership of the family heirloom. เธอต้องการรักษาความเป็นเจ้าของมรดกสืบทอดของครอบครัว

Synonyms: Preserve, maintain, keep, hold, uphold
Antonyms: Release, relinquish, let go, surrender, abandon

🔮 Sustain: To support or maintain something over a period of time.
Example:
Proper nutrition is necessary to sustain good health.โภชนาการที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาสุขภาพที่ดี

Synonyms: Maintain, support, continue, endure, nurture
Antonyms: Abandon, cease, discontinue, halt, neglect

🔮 Maintain: To keep something in a particular state or condition.
Example:
It's essential to maintain your car regularly to prevent breakdowns.การบำรุงรักษารถของคุณอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันรถเสีย

Synonyms: Preserve, keep, uphold, retain, care for
Antonyms: Neglect, abandon, disregard, ignore, forsake

🔮 Obtain: To get or acquire something.
Example:
She was able to obtain a scholarship to fund her education.เธอสามารถได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเธอ

Synonyms: Acquire, gain, secure, attain, procure
Antonyms: Lose, relinquish, forfeit, give up, surrender

🔮 Detain: To keep someone in official custody or under restraint.
Example:
The police had to detain the suspect for questioning.ตำรวจต้องควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพื่อสอบปากคำ

Synonyms: Confine, restrain, hold, imprison, incarcerate
Antonyms: Release, free, let go, liberate, discharge

🔮 Contain: To hold or enclose something within.
Example:
The box is designed to contain various types of electronic equipment.กล่องถูกออกแบบให้บรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ

Synonyms: Hold, enclose, store, confine, encompass
Antonyms: Release, empty, free, exclude, spill

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!