stimulate

คำว่า "stimulate" หมายถึงการกระตุ้น ส่งเสริม  เช่นการกระตุ้นสมอง การกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่าสับสนกับคำว่า simulate แปลว่าแกล้งทำให้เหมือนหรือ จำลอง ( รากศัพท์ มาจากคำว่า similis; → SIMILAR )

ตัวอย่างประโยค:

💡
ตัวอย่าง
 • 📟 Reading books can stimulate your imagination and creativity. การอ่านหนังสือสามารถกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้
 • 📟 The government has launched a new campaign to stimulate the country's economy. รัฐบาลได้เริ่มการแคมเปญใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
 • 📟 Certain foods, such as spicy dishes, can stimulate the taste buds and increase appetite (´แอพิไทท์) . อาหารบางอย่างเช่นอาหารเผ็ดสามารถกระตุ้นความอร่อยและเพิ่มความอยากอาหารได้
 • 📟 The coach's motivational speech stimulated the team to play their best in the championship game.  คำพูดสร้างแรงบันดาลใจของโค้ชกระตุ้นทีมให้เล่นให้ดีที่สุดในเกมชิงแชมป์
 • 📟 The aroma of the freshly baked bread ( เบร็ด ) stimulated my appetite. กลิ่นหอมของขนมปังที่อบใหม่ได้กระตุ้นความอยากอาหารของฉัน

คำที่คล้ายกัน stimulate

💡
คำที่คล้ายกัน 
 • 📟 The museum's interactive exhibits stimulated the children's interest in science and history. การแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟในพิพิธภัณฑ์ได้กระตุ้นความสนใจของเด็กๆในวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์
 • 📟  The passionate speech by the environmentalist aroused the audience's interest in preserving the planet. การพูดจาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของนักสิ่งแวดล้อมได้กระตุ้นความสนใจของผู้ชมในการอนุรักษ์ดวงโลก
 • 📟  The thrilling adventure movie stirred my interest in travel and exploration. ภาพยนตร์ผจญภัยที่น่าตื่นเต้นนี้ได้กระตุ้นความสนใจในการเดินทางและการสำรวจของฉัน
 • 📟  The music festival's diverse lineup excited the music fans' interest in different genres. การจัดงานเพลงแห่งหนึ่งที่มีการเลือกโชว์ที่หลากหลายได้ทำให้แฟนเพลงต่างๆตื่นเต้นและสนใจในแนวเพลงต่างๆ
 • 📟  The teacher's positive feedback encouraged ( อิน´เคอริจ ) the student to keep working hard. การให้คำปรึกษาเชิงบวกจากครูได้ส่งเสริมให้นักเรียนต่อสู้ทำงานหนักต่อไป
 • 📟  The availability of scholarships can act as a stimulus for students to perform better academically. การมีทุนการศึกษาที่สามารถใช้ได้จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนให้ความสำเร็จในด้านการเรียน
 • 📟  The promise of a promotion acted as an incentive for the employees to work harder and be more productive. การมีการบริจาคให้ตัวลูกจ้างเพื่อเสริมสร้างให้พวกเขาทำงานหนักขึ้นและมีผลิตภาพมากขึ้น
 • 📟 The coach's pep talk motivated the team to play their best and win the game. การพูดคุ้มครองจากโค้ชได้กระตุ้นให้ทีมเล่นดีที่สุดและชนะเกม
 • 📟 Seeing the beautiful scenery triggered memories of her childhood. การมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามเป็นที่เริ่มของความทรงจำว่างเวย์ของเธอ
 • 📟 The new project sparked an idea in her mind for a related project. โครงการใหม่ได้กระตุ้นให้เธอได้ไอเดียสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้อง
 • 📟 The promise of a promotion spurred him on to work harder and achieve more. คำสัญญาของการเลื่อนตำแหน่งได้กระตุ้นให้เขาทำงานหนักขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้น. -— spur คำนามแปลว่า เดือยติดส้นรองเท้า
 • 📟 The politician's speech stirred up controversy  ( ´คอนเทร์อะเวอะซิ US, เคิน´ทร์อเวอะซิ UK) and debate. การปราศรัยของนักการเมืองได้สร้างความขัดแย้งและการอภิปราย
 • 📟 The rumors instigated a conflict between the two groups. ข่าวลือที่เกิดขึ้นได้กระตุ้นการขัดแย้งระหว่างกลุ่มสองกลุ่ม

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!