sustainable

คำศัพท์ sustainable ( adj ) หมายถึง "ยั่งยืน" หมายถึง สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติหมดไป ตัวอย่างเช่น:

💡
Collocations:

📒 รายละเอียดเพิ่มเติม ------ > ( Click )

Collocations:

Collocation ที่ใช้กับ sustainable

 • sustainable development หมายถึง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • sustainable energy หมายถึง พลังงานที่ยั่งยืน
 • sustainable agriculture หมายถึง การเกษตรที่ยั่งยืน
 • sustainable business หมายถึง ธุรกิจที่ยั่งยืน
 • sustainable lifestyle หมายถึง วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

การใช้ sustainable ในประโยค

 • The government is committed to sustainable development. (รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน)
 • We need to invest in sustainable energy to reduce our reliance on fossil fuels. (เราจำเป็นต้องลงทุนในพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล)
 • Sustainable agriculture is essential for protecting our environment. (การเกษตรที่ยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา)
 • Sustainable businesses are becoming more and more popular. (ธุรกิจที่ยั่งยืนกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ)
 • We need to adopt a more sustainable lifestyle. (เราจำเป็นต้องนำวิถีชีวิตที่ยั่งยืนมาใช้มากขึ้น)

💡
🔮 แปลได้หลายอย่างแปลว่า คงไว้ก็ได้ ( maintain , sustain )

📒 รายละเอียดเพิ่มเติม ----- > ( Click )

 1. To still maintain something (ยังคงรักษาสิ่งของ):
  • Despite the challenges, the team worked hard to still maintain their high standards of quality.
   • ไม่ว่าจะมีความท้าทายใด ๆ ทีมงานก็ทำงานหนักเพื่อ ยังคงรักษามาตรฐานที่สูงของคุณภาพ ของพวกเขา.
 2. To preserve something (อนุรักษ์สิ่งของ):
  • It's important to preserve historical artifacts for future generations to learn from.
   • สิ่งสำคัญคือการ อนุรักษ์สิ่งของประวัติศาสตร์ เพื่อให้รุ่นถัดไปได้เรียนรู้.
 3. To sustain something (รักษาสิ่งของไว้):
  • The organization aims to sustain a clean environment through recycling and conservation efforts.
   • องค์กรมุ่งหวังที่จะ รักษาสิ่งแวดล้อมสะอาด ผ่านการรีไซเคิลและความพยายามในการอนุรักษ์.
 4. To keep something up (รักษาสิ่งของต่อไป):
  • Regular maintenance is necessary to keep the machinery up and running efficiently.
   • การบำรุงรักษาเป็นประจำเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ รักษาเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ.
 5. To keep something going (รักษาสิ่งของให้ยังดำเนินไป):
  • The financial support from donors helps keep the charitable organization going and aiding those in need.
   • การสนับสนุนทางการเงินจากผู้บริจาคช่วย รักษาการดำเนินงานขององค์กรที่ทำกุศลให้ดำเนินต่อไปได้ และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ.
 6. To perpetuate something (ทำให้สิ่งของดำเนินไป):
  • The family wanted to perpetuate their traditions by passing them on to the next generation.
   • ครอบครัวต้องการ ทำให้ประเพณีของพวกเขาดำเนินไป โดยการส่งต่อให้กับรุ่นถัดไป.
 7. To prop something up (สนับสนุนสิ่งของ):
  • The government decided to prop up the failing economy with various stimulus measures.
   • รัฐบาลตัดสินใจที่จะ สนับสนุนเศรษฐกิจที่ล่มสลาย ด้วยมาตรการกระตุ้นต่าง ๆ.

📒 Root ตัวอย่างรากศัพท์ ของคำว่า ten , tain

รากศัพท์ tain เป็นรากศัพท์ภาษาละติน แปลว่า "hold" หรือ "keep" คำที่มาจากรากศัพท์ tain มักจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือ การกักเก็บ การอนุรักษ์ หรือความคงอยู่

Maintain (verb) แปลว่า "รักษาไว้" มาจากคำว่า "manus" แปลว่า "มือ" และ "tain" แปลว่า "ถือ"

Sustain (verb) แปลว่า "สนับสนุน" หรือ "พยุงไว้" มาจากคำว่า "sub" แปลว่า "ข้างใต้" และ "tain" แปลว่า "ถือ"

Contain (verb) แปลว่า "บรรจุ" หรือ "มีอยู่ใน" มาจากคำว่า "con" แปลว่า "ร่วมกัน" และ "tain" แปลว่า "ถือ"

Obtain (verb) แปลว่า "ได้มา" หรือ "บรรลุ" มาจากคำว่า "ob" แปลว่า "ข้างหน้า" และ "tain" แปลว่า "ถือ"

Retain (verb) แปลว่า "เก็บไว้" หรือ "รักษาไว้" มาจากคำว่า "re" แปลว่า "กลับ" และ "tain" แปลว่า "ถือ"

Detain (verb) แปลว่า "กักขัง" หรือ "ยึดไว้" มาจากคำว่า "de" แปลว่า "ลง" และ "tain" แปลว่า "ถือ"

Abstain (verb) แปลว่า "ละเว้น" หรือ "งดเว้น" มาจากคำว่า "ab" แปลว่า "ออกจาก" และ "tain" แปลว่า "ถือ"

Pertain (verb) แปลว่า "เกี่ยวข้อง" หรือ "สัมพันธ์" มาจากคำว่า "per" แปลว่า "ผ่าน" และ "tain" แปลว่า "ถือ"

Tenacious (adjective) แปลว่า "เหนียวแน่น" หรือ "ดื้อรั้น" มาจากคำว่า "ten" แปลว่า "สิบ" และ "tain" แปลว่า "ถือ"

 • tenable(adjective) แปลว่า "สามารถถือได้ , ยึดมั่นได้ , รักษาได้ "
 • tenant ( N , V ) ผู้เช่า , ผู้ครอบครอง , เช่า , อาศัย

ตัวอย่างการใช้คำที่มาจากรากศัพท์ tain

 • Maintain : The government must maintain law and order. (รัฐบาลต้องรักษากฎหมายและระเบียบไว้)
 • Sustain : The economy is sustained by the tourism industry. (เศรษฐกิจได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
 • Contain : The fire was contained to the kitchen. (ไฟถูกจำกัดอยู่ภายในห้องครัว) ในที่นี้ คำว่า Contain ไม่ได้แบบว่าบรรจุ แต่แปลว่าถูกจำกัดไว้
 • Obtain : He obtained a scholarship to study abroad. (เขาได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ)
 • Retain : He retained his job despite the economic recession. (เขายังคงรักษางานของเขา แม้จะมีการถดถอยทางเศรษฐกิจ)
 • Detain : The police detained the suspect for questioning. (ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพื่อสอบสวน)
 • Abstain : He abstained from voting in the election. (เขางดออกเสียงในการเลือกตั้ง)
 • Pertain : This information pertains to your account. (ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ)
 • Tenacious : The adhesive is tenacious and will not easily peel off. (กาวมีความเหนียวแน่นและจะไม่ลอกออกง่าย) Tenacious แปลว่ายึดติดแน่น เหนียวแน่น หรือดื่อดึงก็ได้

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!