ตัวอย่างการใช้ Discomfort

💡
ความหมายและตัวอย่างการใช้ 

I experience discomfort

🔮 I experienced discomfort in my stomach after eating that spicy food. (ฉันรู้สึกไม่สบายในท้องหลังทานอาหารเผ็ดนั้น)

cause discomfort

🔮 The hard chair caused discomfort in my back. (เก้าอี้แข็งทำให้หลังฉันไม่สบาย)

feel discomfort

🔮 She felt discomfort in social situations. (เธอรู้สึกไม่สบายใจในสถานการณ์ทางสังคม)

คำที่เกี่ยวข้องกับ discomfort คือ discomfortable, discomforting, discomforted, discomfortingly

💡
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า "comfort"

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า "comfort" ในภาษาอังกฤษ:

 • 🔮 After a long day at work, I like to relax in the comfort of my own home. (หลังจากทำงานหนักมาตลอดวัน ฉันชอบพักผ่อนในความสบายของบ้านของฉันเอง)
 • 🔮  The soft cushions on the couch provide a lot of comfort. (เบาะนั่งบนโซฟาที่นุ่มนวลให้ความสบายมาก)
 • 🔮  She found comfort in the support of her friends and family during a difficult time. (เธอพบความสบายใจในการได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและครอบครัวของเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบาก)

คำที่เกี่ยวข้องกับ "comfort" คือ comfortable, uncomfortable, uncomfortably ,comfortably, discomfort,

💡
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ในบทเรียน
 1. experienced (ประสบการณ์) - Verb: past tense of "experience"
 2. discomfort (ความไม่สบาย) - Noun: a state of physical or mental unease
 3. stomach (ท้อง) - Noun: the internal organ where food is digested
 4. eating (การกิน) - Verb (Gerund): the action of consuming food
 5. spicy (เผ็ด) - Adjective: having a strong, pungent, or hot flavor
 6. food (อาหาร) - Noun: substances that are consumed to provide nourishment
 7. cause (สาเหตุ) - Noun/Verb: a reason for an action or condition, or to make something happen
 8. hard (ยาก) - Adjective: difficult; requiring a lot of effort
 9. chair (เก้าอี้) - Noun: a piece of furniture for sitting
 10. caused (ทำให้เกิดขึ้น) - Verb: past tense of "cause"
 11. back (หลัง) - Noun: the rear part of the human body
 12. feel (รู้สึก) - Verb: to be aware of or experience a sensation or emotion
 13. felt (รู้สึก) - Verb: past tense of "feel"
 14. social (สังคม) - Adjective: relating to society or its organization
 15. situations (สถานการณ์) - Noun: conditions or circumstances in which someone finds themselves

Words Related to "discomfort":

 • discomfortable (ที่ทำให้รู้สึกไม่สบาย) - Adjective: causing unease
 • discomforting (ที่ทำให้รู้สึกไม่สบาย) - Adjective: causing discomfort
 • discomforted (ที่รู้สึกไม่สบาย) - Adjective: made to feel uneasy
 • discomfortingly (อย่างที่ทำให้รู้สึกไม่สบาย) - Adverb: in a manner that causes discomfort

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!