aid

💡
Meaning : 

Meaning:

aid แปลเป็นภาษาไทยว่า "ความช่วยเหลือ" หรือ "การช่วยเหลือ" สามารถใช้ได้ทั้งเป็นคำนามและคำกริยา ถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าช่วยเหลือ

เป็นคำนาม

 • aid ความช่วยเหลือ
 • financial aid ความช่วยเหลือทางการเงิน
 • humanitarian aid ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
 • medical aid ความช่วยเหลือทางการแพทย์

ดูเพิ่มเติม ( Click )

 • provide aid to มอบความช่วยเหลือแก่
 • receive aid from ได้รับความช่วยเหลือจาก
 • seek aid from แสวงหาความช่วยเหลือจาก
 • need aid ต้องการความช่วยเหลือ
 • offer aid เสนอความช่วยเหลือ
 • get aid ได้รับความช่วยเหลือ
 • give aid มอบความช่วยเหลือ
 • provide financial aid มอบความช่วยเหลือทางการเงิน
 • provide humanitarian aid มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
 • provide medical aid มอบความช่วยเหลือทางการแพทย์

First aid kit ( Click )

 • First aid kit ( ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น )
 • I need to go to the first aid kit. (ฉันต้องไปเอาชุดปฐมพยาบาล)
 • The first aid kit is in the kitchen. (ชุดปฐมพยาบาลอยู่ในครัว)
 • I'll give you first aid. (ฉันจะให้การปฐมพยาบาลแก่คุณ)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • first aid: ปฐมพยาบาล
 • kit: ชุดอุปกรณ์
 • bandage: ผ้าพันแผล
 • plaster: พลาสเตอร์ปิดแผล
 • cotton wool: สำลี
 • antiseptic: ยาฆ่าเชื้อ
 • scissors: กรรไกร
 • needle: เข็ม
 • thread: ด้าย
 • bandage scissors: กรรไกรตัดผ้าพันแผล
 • tweezers: แหนบ
 • thermometer: เทอร์โมมิเตอร์
 • pill: ยาเม็ด
 • ointment: ขี้ผึ้ง , ยาทาที่เป็นครีม

เป็นคำกริยา

 • aid ช่วยเหลือ
 • aid someone in doing something ช่วยเหลือใครบางคนในการทำบางสิ่ง
 • aid someone in need ช่วยเหลือใครบางคนที่กำลังเดือดร้อน

💡
Examples: ตัวอย่างประโยค

Examples:

 • The government provided aid to the victims of the flood. (รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อน้ำท่วม)
 • The company provided financial aid to its employees who were laid off. (บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง)
 • The Red Cross provided humanitarian aid to the victims of the war. (กาชาดได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เหยื่อสงคราม)
 • The doctor aided the patient in his recovery. (แพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยในการฟื้นตัว)
💡
Synonym: คำที่มีความหมายคล้ายกัน

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • help: ช่วยเหลือ
 • assist: ช่วยเหลือ
 • support: สนับสนุน
 • provide: จัดหา
 • give: มอบ

to help/assist/support/cooperate/aid (sb) in sth -- > ( Click )

ได้ครับ ตัวอย่างการใช้ในประโยคของคำเหล่านี้มีดังนี้

to help (sb)

 • ตัวอย่าง:
  • I helped my friend with her homework. (ฉันช่วยเพื่อนทำการบ้าน)
  • The teacher helped the students with their math problems. (ครูช่วยนักเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์)
  • The government helped the victims of the flood. (รัฐบาลช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม)

to assist (sb) in sth

 • ตัวอย่าง:
  • The police assisted the firefighters in putting out the fire. (ตำรวจช่วยนักผจญเพลิงดับไฟ)
  • The doctor assisted the patient in getting dressed. (หมอช่วยผู้ป่วยแต่งตัว)
  • The secretary assisted the manager in preparing the presentation. (เลขานุการช่วยผู้จัดการเตรียมงานนำเสนอ)

to support (sb) in sth

 • ตัวอย่าง:
  • My parents supported me in my decision to go to college. (พ่อแม่ของฉันสนับสนุนการตัดสินใจของฉันที่จะไปเรียนต่อ)
  • The government supported the farmers in their efforts to increase production. (รัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรในความพยายามเพิ่มผลผลิต)
  • The company supported its employees in their efforts to improve their skills. (บริษัทสนับสนุนพนักงานในความพยายามพัฒนาทักษะ)

to cooperate (with sb) in sth

 • ตัวอย่าง:
  • The two countries cooperated in fighting terrorism. (สองประเทศร่วมมือกันต่อต้านการก่อการร้าย)
  • The teachers and students cooperated in organizing the school festival. (ครูและนักเรียนร่วมมือกันจัดเทศกาลโรงเรียน)
  • The company and its employees cooperated in improving the working environment. (บริษัทและพนักงานร่วมมือกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน)

to aid (sb) in sth

 • ตัวอย่าง:
  • The government aided the victims of the earthquake. (รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว)
  • The Red Cross aided the refugees. (สภากาชาดช่วยเหลือผู้ลี้ภัย)
  • The doctors aided the injured in the accident. (แพทย์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความหมายของคำเหล่านี้ใกล้เคียงกัน เป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้อื่นในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ก็มีความแตกต่างบางประการดังนี้

 • to help เป็นคำที่มีความหมายกว้างที่สุด สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์
 • to assist มีความหมายใกล้เคียงกับ to help แต่เน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือเชิงปฏิบัติ
 • to support เน้นไปที่การให้กำลังใจหรือการสนับสนุนทางการเงิน
 • to cooperate เน้นไปที่การทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • to aid เน้นไปที่การให้ความช่วยเหลืออย่างเฉพาะเจาะจง

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!