glow

💡
Meaning : 

Meaning:

"เปล่งแสง" หรือ "เรืองแสง" หมายถึง การที่วัตถุหรือสิ่งมีชีวิตมีแสงเปล่งออกมาจากภายใน

คำว่า glow สามารถใช้ได้ทั้งเป็นคำกริยาและคำนาม

เป็นคำกริยา

 • glow เปล่งแสง
 • glow with something เปล่งแสงด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 • glow in the dark เรืองแสงในที่มืด

เป็นคำนาม

 • glow แสงที่เปล่งออกมา
 • glow of something ความเรืองแสงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค

 • The fireflies glowed in the night sky. (หิ่งห้อยเปล่งแสงระยิบระยับในท้องฟ้ายามค่ำคืน)
 • The city glowed with lights. (เมืองเปล่งแสงระยิบระยับด้วยแสงไฟ)
 • The diamond glowed with brilliance. (เพชรเปล่งแสงระยิบระยับอย่างเจิดจ้า)
 • Her face glowed with happiness. (ใบหน้าของเธอเปล่งประกายด้วยความยินดี)
 • The glow of the fire was a symbol of hope. (แสงไฟเปล่งประกายเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง)
 • The glow of the sun on the horizon was a beautiful sight. (แสงอาทิตย์ยามพระอาทิตย์ตกดินเป็นภาพที่งดงาม)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • shine: เปล่งแสง
 • radiate: แผ่รังสี
 • gleam: เปล่งแสงระยิบระยับ
 • shimmer: เปล่งแสงระยิบระยับ
 • sparkle: เปล่งแสงระยิบระยับ
💡
ตัวอย่างเพิ่มเติม

a glow of pleasure/satisfaction/happiness ในประโยค

 • a glow of pleasure
  • She felt a glow of pleasure when she received the good news. (เธอรู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับข่าวดี)
  • The children's faces lit up with a glow of pleasure when they saw the presents. (ใบหน้าของเด็ก ๆ เปล่งประกายด้วยความยินดีเมื่อเห็นของขวัญ)
 • a glow of satisfaction
  • He felt a glow of satisfaction as he finished the project. (เขารู้สึกพึงพอใจเมื่อทำงานเสร็จ)
  • She had a glow of satisfaction on her face as she watched her son graduate from college. (เธอมีใบหน้าเปล่งประกายด้วยความพึงพอใจเมื่อเห็นลูกชายของเธอสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย)
 • a glow of happiness
  • She had a glow of happiness on her face as she walked down the aisle on her wedding day. (เธอมีใบหน้าเปล่งประกายด้วยความยินดีเมื่อเดินไปตามทางเดินในวันแต่งงานของเธอ)
  • The couple looked at each other with a glow of happiness in their eyes. (คู่รักมองซึ่งกันและกัน ดวงตาเปี่ยมไปด้วยความยินดี)

ในตัวอย่างเหล่านี้ คำว่า a glow of pleasure/satisfaction/happiness หมายถึง ความรู้สึกยินดี มีความสุข หรือพึงพอใจ มักใช้เพื่ออธิบายถึงความรู้สึกที่แสดงออกมาภายนอก เช่น รอยยิ้ม แววตา หรือท่าทาง

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!