ไฟดับ! ชาวกรุงเทพฯ ร่วม 'ปิดไฟ' เสาร์นี้ ร่วมใจ Earth Hour

ไฟดับ! ชาวกรุงเทพฯ ร่วม 'ปิดไฟ' เสาร์นี้ ร่วมใจ Earth Hour
Photo by Tai's Captures / Unsplash

ไฟดับ! ชาวกรุงเทพฯ ร่วม 'ปิดไฟ' เสาร์นี้ ร่วมใจ Earth Hour

วันเสาร์นี้ (23 มีนาคม) ช่วยกันปิดไฟ! ชาวกรุงเทพฯ ร่วมแสดงพลังลดโลกร้อนกับกิจกรรม Earth Hour โดยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 น.

Earth Hour เป็นกิจกรรมรณรงค์ระดับโลกที่จัดขึ้นทุกปีในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม กรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปี 2551 โดยมีประชาชน หน่วยงานต่างๆ และสถานที่สำคัญร่วมมือกัน

การปิดไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง นอกจากจะเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในการตระหนักถึงภาวะโลกร้อนแล้ว ยังช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในปี 2566 กรุงเทพฯ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 36 เมกะวัตต์ ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 5.2 ตัน และประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกด้วย

ปีนี้ สถานที่สำคัญหลายแห่งในกรุงเทพฯ รวมถึง พระบรมมหาราชวัง (รวมถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม) และวัดอรุณราชวราราม ก็จะร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมงด้วยเช่นกัน

นอกจากการปิดไฟ กรุงเทพมหานครยังขอเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ ร่วมแชร์ภาพและข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย โดยใช้แฮชแท็ก #EarthHour #BiggestHourForEarth #MyHourForEarth เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักรู้ถึงภาวะโลกร้อน และแสดงพลังของคนไทยในการร่วมมือกันลดโลกร้อน

💡
Script ภาษาอังกฤษ
audio-thumbnail
Blackout Bangkok
0:00
/90.72

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

## Blackout! Bangkok Residents to Join 'Lights Out' This Saturday for Earth Hour

This Saturday (March 23), join the movement and turn off the lights! Bangkok residents are participating in the Earth Hour event by switching off non-essential lights from 20:30 to 21:30 hrs.

Earth Hour is a global campaign organized annually on the last Saturday of March. Bangkok has been part of this event since 2008, with citizens, public agencies, and landmarks collaborating together.

The act of turning off unnecessary electrical lights for one hour not only symbolizes the awareness of global warming but also significantly reduces electricity usage. For instance, in 2023, Bangkok managed to cut down electricity consumption by 36 megawatts, thus preventing 5.2 tons of carbon dioxide emissions and saving on electricity costs as well.

This year, several landmarks in Bangkok, including the Grand Palace (including Wat Phra Si Rattana Satsadaram) and Wat Arun Ratchawararam, will also participate in turning off their lights for one hour.

Apart from turning off lights, the Bangkok Metropolitan Administration also invites Bangkok residents to share photos and messages on social media with hashtags #EarthHour #BiggestHourForEarth #MyHourForEarth to foster awareness of global warming and demonstrate the power of Thai people working together to reduce it."

💡
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

ลิสต์คำศัพท์ ในบทความนี้ พร้อมตัวอย่างประโยคในบทความ พร้อมวงเล็บภาษาไทย (List of vocabulary in this article with Thai translation)

 • Blackout (ไฟดับ) - A loss of electrical power. (Example: Blackout! - This is used creatively to grab attention for the event where lights will be turned off voluntarily.)
 • Bangkok Residents (ชาวกรุงเทพฯ) - People who live in Bangkok. (Example: Bangkok residents are participating in the Earth Hour event...)
 • Join the movement (ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม) - Participate in an activity. (Example: This Saturday (March 23), join the movement and turn off the lights!)
 • Turn off (ปิด) - To stop the operation of something. (Example: ...by switching off non-essential lights...)
 • Non-essential lights (ไฟที่ไม่จำเป็น) - Lights that are not needed at the moment. (Example: ...by switching off non-essential lights...)
 • Earth Hour (ชั่วโมงแห่งโลก) - A global event where people are encouraged to turn off their lights for one hour to raise awareness about climate change. (Example: Earth Hour is a global campaign...)
 • Annually (ทุกปี) - Happening every year. (Example: Earth Hour is a global campaign organized annually on the last Saturday of March.)
 • Collaborate (ร่วมมือ) - To work together on an activity. (Example: ...with citizens, public agencies, and landmarks collaborating together.)
 • Unnecessary (ไม่จำเป็น) - Not needed. (Example: The act of turning off unnecessary electrical lights for one hour...)
 • Awareness (การรับรู้) - Knowledge or understanding of a situation or fact. (Example: ...symbolizes the awareness of global warming...)
 • Global warming (ภาวะโลกร้อน) - The gradual increase in the average temperature of the Earth's atmosphere and its oceans, primarily from human activities that increase greenhouse gas concentrations. (Example: ...the awareness of global warming...)
 • Significantly (อย่างมีนัยสำคัญ) - To a great degree or extent. (Example: ...also significantly reduces electricity usage.)
 • Electricity usage (การใช้ไฟฟ้า) - The amount of electricity that is used. (Example: ...also significantly reduces electricity usage.)
 • For instance (ตัวอย่างเช่น) - Used to introduce an example. (Example: For instance, in 2023, Bangkok managed to cut down electricity consumption by 36 megawatts...)
 • Cut down (ลดลง) - To decrease the amount or number of something. (Example: ...Bangkok managed to cut down electricity consumption by 36 megawatts...)
 • Megawatt (เมกะวัตต์) - A unit of power equal to one million watts. (Example: ...Bangkok managed to cut down electricity consumption by 36 megawatts...)
 • Carbon dioxide emissions (การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) - The release of carbon dioxide gas into the atmosphere. (Example: ...preventing 5.2 tons of carbon dioxide emissions...)
 • Landmarks (สถานที่สำคัญ) - Famous buildings or places. (Example: This year, several landmarks in Bangkok...)
 • Grand Palace (พระบรมมหาราชวัง) - The official residence of the Kings of Thailand. (Example: This year, several landmarks in Bangkok, including the Grand Palace...)
 • Wat Phra Si Rattana Satsadaram (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) - Temple of the Emerald Buddha located within the Grand Palace complex. (Example: ...(including Wat Phra Si Rattana Satsadaram)...)
 • Wat Arun Ratchawararam (วัดอรุณราชวราราม) - A Buddhist temple in Bangkok. (Example: ...and Wat Arun Ratchawararam, will also participate...)
 • Apart from (นอกเหนือจาก) - In addition to. (Example: Apart from turning off lights...)
 • Share (แบ่งปัน) - To give something to someone else. (Example: ...invites Bangkok residents to share photos and messages...)
 • Social media (โซเชียลมีเดีย) - Websites and applications that enable users to create and share content online. (Example: ...share photos and messages on social media...)
 • Hashtags (แฮชแท็ก) - A word or phrase preceded by a hash symbol (#) used to identify messages on social media.

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!