"The Lovely Air, The Joyful Heart, In An Environment Worth Living In

"The Lovely Air, The Joyful Heart, In An Environment Worth Living In
Photo by Gaetano Cessati / Unsplash

audio-thumbnail
The Lovely Air
0:00
/157.704

อากาศดี๊ดี สุขใจ๊สุขใจ กับสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่

อากาศดี ๆ กับสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝัน อยากมีบ้านหลังน้อย อากาศเย็นสบาย ต้นไม้ร่มรื่น น้ำใส อากาศบริสุทธิ์ ฟังดูแล้วช่างสุขใจจริง ๆ ว่าไหม?

แล้วแบบไหนล่ะที่เรียกว่า "อากาศดี"

 • อุณหภูมิไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป: อุณหภูมิที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย อยู่ที่ประมาณ 25-30 องศา อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจนเหงื่อไหลไคลย ไม่หนาวจนต้องห่มผ้าหนา ๆ
 • ความชื้นที่พอเหมาะ: ความชื้นที่พอเหมาะ อยู่ที่ประมาณ 40-70% อากาศไม่แห้งจนผิวแตก ไม่ชื้นจนรู้สึกอึดอัด
 • ลมพัดเย็นสบาย: ลมพัดเอื่อย ๆ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ️ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีมลพิษทางอากาศ
 • ฝนตกตามฤดูกาล: ฝนตกในปริมาณที่เหมาะสม ️ ช่วยให้พืชพรรณเจริญงอกงาม
 • ฟ้าใส ไร้มลพิษ: ท้องฟ้าสีฟ้าสดใส ☁️ อากาศบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษทางอากาศ

สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่:

 • ต้นไม้เยอะ ร่มรื่น: ต้นไม้ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ปล่อยออกซิเจน ️ กรองอากาศให้บริสุทธิ์
 • น้ำใส สะอาด: น้ำใส ไร้มลพิษ เหมาะแก่การดำรงชีวิต
 • เสียงรบกวนน้อย: สถานที่เงียบสงบ
 • ปลอดภัย: ‍♀️‍♂️ พื้นที่ปลอดภัย ไร้กังวล
 • ชุมชนน่าอยู่: ‍‍‍ เพื่อนบ้านดี ช่วยเหลือเกื้อกูล

ลองจินตนาการดูสิว่า...

 • ตื่นเช้ามา สูดอากาศบริสุทธิ์ ️
 • ทานอาหารเช้าใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่
 • ฟังเสียงนกร้อง
 • เดินเล่นในสวน ‍♀️‍♂️
 • มองดูท้องฟ้าสีฟ้า ☁️
 • นอนหลับใต้แสงดาว ✨

ช่างเป็นชีวิตที่สุขใจจริง ๆ ใช่ไหมล่ะ?

แล้วเราจะทำอย่างไรให้มีอากาศดีและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่?

 • ปลูกต้นไม้: ต้นไม้ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ปล่อยออกซิเจน กรองอากาศให้บริสุทธิ์
 • ลดใช้พลังงาน: ปิดไฟ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน
 • ใช้รถสาธารณะหรือจักรยาน: ‍♀️‍♂️ ช่วยลดมลพิษทางอากาศ
 • ไม่ทิ้งขยะลงพื้น: รักษาความสะอาด
 • ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อม: ร่วมสร้างโลกของเราให้น่าอยู่

การมีอากาศดีและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถร่วมสร้างได้

มาช่วยกันสร้างโลกของเราให้น่าอยู่กันเถอะ!

Script ภาษาอังกฤษ

💡
Script ภาษาอังกฤษ

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

Having nice weather and an environment worth living in is something everyone dreams of. Wouldn't you like to have a small house with cool, comfortable air, lush trees, clear water, and clean air? It truly sounds delightful, doesn't it?

So What Is Considered "Good Air"?

 • Appropriate Temperature: Ideal living temperatures range from about 25-30 degrees Celsius. The air is cool and comfortable, not hot enough to make you sweat profusely, nor too cold that you'd have to bundle up in heavy clothes.
 • Ideal Humidity: Ideal humidity levels are around 40-70%. The air shouldn't be dry enough to cause cracked skin, nor too humid to feel stuffy.
 • Pleasant Breeze: A gentle breeze helps you feel relaxed. Easy air circulation without air pollution.
 • Seasonal Rainfall: Rain that falls in the right amounts, aiding in the growth and flourishing of plant life.
 • Clear Skies, Free of Pollution: Bright blue skies and pure air, free from air pollution.

Environment Worth Living In:

 • Plenty of Trees, Lush Greenery: Trees absorb carbon dioxide and release oxygen, purifying the air.
 • Clean, Clear Water: Water free from pollution, suitable for sustaining life.
 • Low Noise Pollution: Peaceful and quiet places.
 • Safety: Areas free of danger, where you can live without worry.
 • Pleasant Community: Good neighbors that help and support each other.

Just Imagine...

 • Waking up to breathe fresh air.
 • Eating breakfast under the shade of a large tree.
 • Listening to birds singing.
 • Strolling in the garden.
 • Looking up at the clear blue sky.
 • Sleeping under the starlight.

Isn't that an utterly joyful life?

So, What Can We Do To Have Good Air And An Environment Worth Living In?

 • Plant Trees: Trees absorb carbon dioxide and release oxygen, purifying the air.
 • Conserve Energy: Turn off lights and electrical appliances when not in use.
 • Use Public Transport or Bicycles: This helps reduce air pollution.
 • Don't Litter: Maintain cleanliness.
 • Promote Environmental Preservation: Encourage everyone to preserve our world.

Having good air and an environment worth living in is something we can all help create.

Let's Work Together To Make Our World A Better Place To Live!"

คำศัพท์เพิ่มเติม

💡
คำศัพท์เพิ่มเติม

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

General Vocabulary (คำศัพท์ทั่วไป)

 • Dream (ความฝัน) - A strong desire or hope for something to happen. (Example: Having nice weather and an environment worth living in is something everyone dreams of.)
 • Wouldn't you like...? (คุณอยากจะมี...ไหม?) - A polite way to ask if someone wants something. (Example: Wouldn't you like to have a small house with cool, comfortable air...)
 • Sounds delightful (ฟังดูน่ารื่นรมย์) - Sounds pleasant and enjoyable. (Example: It truly sounds delightful, doesn't it?)
 • Considered (พิจารณาว่า) - Thought to be something. (Example: So What Is Considered "Good Air"?)
 • Appropriate (เหมาะสม) - Suiting a particular purpose or situation. (Example: Appropriate Temperature: Ideal living temperatures range from about 25-30 degrees Celsius.)
 • Ideal (เหมาะ) - The best possible situation or thing. (Example: Ideal living temperatures... Ideal humidity levels...)
 • Humidity (ความชื้น) - The amount of water vapor in the air. (Example: Ideal humidity levels are around 40-70%.)
 • Breeze (สายลม) - A gentle flow of air. (Example: A gentle breeze helps you feel relaxed.)
 • Pollution (มลพิษ) - The presence of harmful or unpleasant substances in the environment. (Example: Easy air circulation without air pollution.)
 • Rainfall (ฝน) - Rain that falls from the clouds. (Example: Seasonal Rainfall: Rain that falls in the right amounts...)
 • Flourishing (เฟื่องฟู) - Thriving and growing well. (Example: Aiding in the growth and flourishing of plant life.)
 • Environment (สภาพแวดล้อม) - The surroundings of a living organism. (Example: Environment Worth Living In)
 • Lush (อุดมสมบูรณ์) - Rich and healthy vegetation. (Example: Plenty of Trees, Lush Greenery)
 • Clean (สะอาด) - Free from dirt, marks, or stains. (Example: Clean, Clear Water)
 • Noise Pollution (เสียงรบกวน) - Unwanted or excessive sound. (Example: Low Noise Pollution)
 • Safety (ความปลอดภัย) - The state of being safe from danger or risk. (Example: Safety: Areas free of danger...)
 • Community (ชุมชน) - A group of people living in the same place or sharing a common characteristic. (Example: Pleasant Community: Good neighbors that help and support each other.)
 • Imagine (ลองนึกภาพ) - To form a mental image of something. (Example: Just Imagine...)
 • Utterly (อย่างสิ้นเชิง)- Completely or absolutely. (Example: Isn't that an utterly joyful life?)
 • Create (สร้าง) - To make something new. (Example: Having good air and an environment worth living in is something we can all help create.)
 • Let's Work Together (มาทำงานร่วมกันเถอะ) - An encouragement to work as a team. (Example: Let's Work Together To Make Our World A Better Place To Live!)

Additional Vocabulary (คำศัพท์เพิ่มเติม)

 • Conserve (อนุรักษ์) - To protect something from harm or waste. (Example: Conserve Energy)
 • Public Transport (ระบบขนส่งสาธารณะ) - Buses, trains, or other forms of transportation that are available to the public. (Example: Use Public Transport or Bicycles)
 • Litter (ทิ้งขยะ) - To drop rubbish in a public place. (Example: Don't Litter)
 • Promote (ส่งเสริม) - To encourage the development or use of something. (Example: Promote Environmental Preservation)
 • Starlight (แสงดาว) - The light that comes from stars. (Example: Sleeping under the starlight.)

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!