competitive

competitive

คำว่า "competitive" หมายถึงเกี่ยวกับการแข่งขันหรือการต่อสู้ในการทำธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ โดยมักใช้เพื่อบอกถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดหรือธุรกิจ

ตัวอย่างการใช้คำเหล่านี้:

💡
ตัวอย่าง
audio-thumbnail
Competitive
0:00
/32.856
 • Our company needs to stay competitive by offering new and innovative products. (บริษัทของเราจำเป็นต้องคงความสามารถในการแข่งขันด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็นนวัตกรรมใหม่)
 • It's important to do market research to understand the competitive landscape. (การทำวิจัยตลาดเพื่อทำความเข้าใจแนวการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญ)
 • The athletes trained hard to be competitive in the upcoming competition. (นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อแข่งขันในการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง
 • The company lowered their prices to stay competitive in the market. (บริษัทลดราคาเพื่อให้แข่งขันในตลาดได้)
 • She is a very competitive person and always strives to be the best. (เธอเป็นคนที่มีการแข่งขันสูงและพยายามทำให้ดีที่สุดอยู่เสมอ)

ตัวอย่างคำที่ความหมายคล้ายกับ Competitive

0:00
/0:55
💡
Click ที่สี่เหลี่ยมด้านล่างเพื่อขยาย หรือ ย่อบทความ
audio-thumbnail
cutthroat
0:00
/68.328

📌 ยกตัวอย่างคำที่คล้ายกับ competitive พร้อมแต่งประโยคมาหนึ่งประโยค ( CLICK )

 • Rivalrous: The competition for the top spot in the market was highly rivalrous, with each company trying to outdo the other. (การแข่งขันเพื่อจุดสูงสุดในตลาดนั้นมีการแข่งขันสูง โดยแต่ละบริษัทพยายามที่จะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่ง)
 • Challenging: The job was highly challenging, requiring constant problem-solving and adaptability. (งานนั้นมีความท้าทายสูงมาก ๆซึ่งต้องการการแก้ปัญหาและความสามารถในการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง)
 • Cutthroat: The business world can be cutthroat, with companies willing to do anything to come out on top. (โลกธุรกิจอาจเป็นโลกที่โหดร้ายกันมาก ๆ โดยบริษัทพร้อมทำให้ทุกอย่างเพื่อ มาถึงจุดสูงสุด)
 • Fierce: The competition between the two teams was fierce, with neither side willing to give an inch. (การแข่งขันระหว่างทั้งสองทีมเป็นไปอย่างดุเดือดไม่มีฝ่ายไหนยอมอ่อนข้อให้)
 • Aggressive: The company took an aggressive approach to marketing, launching multiple campaigns simultaneously. (บริษัทใช้วิธีการเชิงรุกทางการตลาด โดยเปิดตัวหลายแคมเปญพร้อมกัน)
 • Intense: The negotiations were intense, with both sides refusing to budge on their demands. (การเจรจาดำเนินไปอย่างเข้มข้น โดยทั้งสองฝ่ายปฏิเสธที่จะขยับปรับเปลี่ยนข้อเรียกร้องของตน)
 • Combative: The political climate was highly combative, with politicians from different parties constantly attacking each other. (บรรยากาศทางการเมืองมีการต่อสู้สูง นักการเมืองจากหลายฝ่ายโจมตีกันตลอดเวลา)
 • Contentious: The issue was highly contentious, with people on both sides fiercely debating their opinions. (ประเด็นดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก โดยผู้คนทั้งสองฝ่ายต่างโต้เถียงกันอย่างดุเดือด )
💡
Click ที่สี่เหลี่ยมด้านล่างเพื่อขยาย หรือ ย่อบทความ
audio-thumbnail
Competition
0:00
/47.424

คำที่เกี่ยวข้องกับ Compettive

0:00
/0:32

ยกตัวอย่าง หน้าที่ของคำ competitive ยกมา 1 คำพร้อมแต่งประโยค ( CLICK )

Competition (noun) - การแข่งขัน, การประชัน, การแข่งขันทางธุรกิจ

Example: The competition for the best actor award was tough this year. (การแข่งขันเพื่อรางวัลนักแสดงที่ดีที่สุดในปีนี้เป็นไปอย่างดุเดือด)

Competitor (noun) - ผู้แข่งขัน, คู่แข่ง

Example: The company's main competitor in the market is a larger multinational corporation. (คู่แข่งหลักของบริษัทในตลาดเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่)

Competitiveness (noun) - สามารถในการแข่งขัน

Example: The company's competitiveness is due to its innovative products and efficient manufacturing processes. (ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทมาจากผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ)

Competitively (adverb) - อย่างแข่งขัน, อย่างมีคู่แข่ง

Example: The company was able to price its products competitively due to its efficient supply chain management. (บริษัทสามารถกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความแข่งขันได้เนื่องจากมีการจัดการโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ)

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!