consist -Minidic

consist -Minidic
💡
เสียงภาษาไทย
audio-thumbnail
Consist of
0:00
/426.144

audio-thumbnail
Consist
0:00
/100.752424
💡
Meaning : 

Meaning:

Consist (verb):Meaning: To be composed or made up of particular elements, components, or parts; to have as its essential character or quality. ประกอบหรือประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบ ส่วนประกอบ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ มีลักษณะหรือคุณภาพที่สำคัญ

Examples:

 1. The salad consists of lettuce, tomatoes, cucumbers, and a vinaigrette dressing.สลัดประกอบด้วยผักกาดหอม มะเขือเทศ แตงกวา และน้ำสลัดวินิเกรต
 2. His job consists of analyzing financial data and preparing reports for the management. งานของเขาประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร
 3. The team's success consists of both individual effort and collaborative teamwork. ความสำเร็จของทีมประกอบด้วยความพยายามของแต่ละคนและการทำงานเป็นทีมร่วมกัน

Synonyms: Comprise, include, be composed of, be made up of, be constituted by.

Antonyms: Exclude, omit, lack, be devoid of, be absent from.

💡
Collocations:
 1. Consist of: The new project will consist of multiple phases, each with its own objectives. โครงการใหม่จะประกอบด้วยหลายขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนจะมีวัตถุประสงค์ของตนเอง
 2. Consist in: The value of the artwork doesn't solely consist in its monetary worth, but also its historical significance. คุณค่าของงานศิลปะไม่ได้มีเพียงมูลค่าทางการเงินเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกด้วย
 3. Consist primarily/mainly/largely of: The committee consists primarily of experts in environmental conservation. คณะกรรมการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
💡
Expressions:
 1. Consist with: His actions do not consist with his stated intentions, leading to confusion. การกระทำของเขาไม่เป็นไปตามเจตนาที่ระบุไว้ทำให้เกิดความสับสน
 2. Consistently inconsistent: ( เอาแน่เอานอนไม่ได้) Her excuses were consistently inconsistent, raising doubts about their truthfulness. ข้อแก้ตัวของเธอเอาแน่เอานอนไม่ได้ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับความจริงของพวกเขา
 3. Consist in doing: The key to success often consists in doing what others won't. กุญแจสู่ความสำเร็จมักประกอบด้วยการทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ
💡
Idioms:
 1. Consistency is the key: The saying highlights that consistency is the key to achieving long-term goals. คำกล่าวนี้เน้นย้ำว่าความสม่ำเสมอเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว
💡
Phrases:
 1. Consistently high quality: The restaurant is known for its consistently high quality dishes. ร้านอาหารแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

💡
Synonym: คำที่มีความหมายคล้ายกัน

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้คำ synonym ของ "consist" พร้อมคำแปลภาษาไทย

1. คำว่า "make up"

 • ตัวอย่าง: What does the universe consist of? (จักรวาล ประกอบด้วย อะไร?)
 • ความหมาย: ประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า

2. คำว่า "be composed of"

 • ตัวอย่าง: The team consists of five players. (ทีม ประกอบด้วย ผู้เล่นห้าคน)
 • ความหมาย: ประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า

**3. คำว่า "be made up of"

 • ตัวอย่าง: The water consists of hydrogen and oxygen. (น้ำ ประกอบด้วย ไฮโดรเจนและออกซิเจน)
 • ความหมาย: ประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า

**4. คำว่า "be formed of"

 • ตัวอย่าง: The clouds consist of tiny water droplets. (เมฆ ประกอบด้วย หยดน้ำขนาดเล็ก)
 • ความหมาย: ประกอบขึ้นเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่า

**5. คำว่า "be constituted of"

 • ตัวอย่าง: The committee consists of experts from different fields. (คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา)
 • ความหมาย: ประกอบขึ้นเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่า

**6. คำว่า "be comprised of"

 • ตัวอย่าง: The population of the country consists of people from many different cultures. (ประชากรของประเทศ ประกอบด้วย ผู้คนจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย)
 • ความหมาย: ประกอบขึ้นเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่า

**7. คำว่า "be composed of"

 • ตัวอย่าง: The diet consists of a variety of fruits, vegetables, and whole grains. (อาหาร ประกอบด้วย ผลไม้ ผัก และธัญพืชเต็มเมล็ดหลากหลายชนิด)
 • ความหมาย: ประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า

**8. คำว่า "be made up of"

 • ตัวอย่าง: The building consists of three floors. (อาคาร ประกอบด้วย สามชั้น)
 • ความหมาย: ประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า

**9. คำว่า "be formed of"

 • ตัวอย่าง: The rock consists of different minerals. (หิน ประกอบด้วย แร่ธาตุต่างๆ)
 • ความหมาย: ประกอบขึ้นเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่า

**10. คำว่า "be constituted of"

 • ตัวอย่าง: The government consists of three branches: the legislative, the executive, and the judicial. (รัฐบาล ประกอบด้วย สามฝ่าย: ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ)
 • ความหมาย: ประกอบขึ้นเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่า

หมายเหตุ: คำ synonym เหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกับ "consist" แต่ความหมายที่แท้จริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค

ตัวอย่างเพิ่มเติม:

 • The company's success consists of hard work and dedication. (ความสำเร็จของบริษัท ประกอบด้วย การทำงานหนักและความทุ่มเท)
 • A healthy lifestyle consists of eating a balanced diet and exercising regularly. (วิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ประกอบด้วย การรับประทานอาหารที่สมดุลและออกกำลังกายเป็นประจำ)
 • The world consists of many different countries and cultures. (โลก ประกอบด้วย ประเทศและวัฒนธรรมที่หลากหลาย)

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!