Possession -Minidic

Possession -Minidic

audio-thumbnail
Possession
0:00
/121.33022
💡
Meaning : 

Meaning:

Possession (noun):Meaning: The state of owning or having something; the act of possessing something physically, mentally, or legally. สถานะของการเป็นเจ้าของหรือมีบางสิ่งบางอย่าง การกระทำของการครอบครองบางสิ่งบางอย่างทางร่างกาย จิตใจ หรือทางกฎหมาย

Examples:

 1. His car is his most prized possession; he takes great care of it. รถของเขาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเขา เขาดูแลมันเป็นอย่างดี
 2. The necklace was a family possession handed down through generations. สร้อยคอเป็นสมบัติของครอบครัวที่ตกทอดมาหลายชั่วอายุคน
 3. The company is in possession of sensitive customer data and must ensure its security. บริษัทครอบครองข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนและต้องมั่นใจในความปลอดภัย

Synonyms: Ownership, control, holding, custody, property.

Antonyms: Lack, deprivation, loss, dispossession, abandonment.

💡
Collocations:

Material possession ( Click เพื่ออ่านเพิ่มเติม )

You can use it to refer to an individual's belongings that are physical or tangible, such as cars, houses, furniture, etc. For example, "He was more concerned with acquiring material possessions than with his spiritual development." Material possession คือสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น รถยนต์ บ้าน เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น "เขากังวลกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินทางวัตถุมากกว่าการพัฒนาทางจิตวิญญาณของเขา"

Legal possession การครอบครองตามกฎหมาย You can use the phrase to refer to the rights of ownership or control of something that is legally valid. For example, "She just bought her dream house, so now she is in legal possession of it.". อ้างถึงสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของหรือการควบคุมบางสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น "เธอเพิ่งซื้อบ้านในฝันของเธอ ดังนั้นตอนนี้เธอจึงครอบครองมันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย"

 1. Material possession: She values experiences over material possessions. เธอให้ความสำคัญกับประสบการณ์เหนือกว่า ทรัพย์สินทางวัตถุ
 2. Legal possession: The buyer gains legal possession of the property after signing the contract. ผู้ซื้อจะได้ครอบครองทรัพย์สินตามกฎหมายหลังจากลงนามในสัญญา
 3. Personal possession: The backpack contained his personal possessions, including his phone and wallet. กระเป๋าเป้สะพายหลังมีทรัพย์สินส่วนตัวของเขา รวมทั้งโทรศัพท์และกระเป๋าเงินของเขา

Expressions:

 1. In possession of: The suspect was found in possession of stolen goods. พบผู้ต้องหาครอบครองของโจร
 2. Take possession of: They will officially take possession of the new office space next week. พวกเขาจะเข้าครอบครองพื้นที่สำนักงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า
 3. Out of someone's possession: The valuable painting went out of the artist's possession decades ago. ภาพวาดอันทรงคุณค่าหลุดออกจากการครอบครองของศิลปินเมื่อหลายสิบปีก่อน
💡
Idioms:
 1. Possession is nine-tenths of the law: The legal principle suggests that having something is a strong argument for ownership. หลักการทางกฎหมายชี้ให้เห็นว่าการมีบางอย่างเป็นข้อโต้แย้งที่ชัดเจนสำหรับการเป็นเจ้าของ
 2. Possession is the root of all evil: This phrase emphasizes the negative aspects of materialism and greed. วลีนี้เน้นด้านลบของวัตถุนิยมและความโลภ
 3. A possession of demons: The old house was rumored to be a possession of demons, adding to its eerie reputation. บ้านหลังเก่ามีข่าวลือว่าเป็นที่สิงสถิตย์ของปีศาจ ทำให้ชื่อเสียงของมันน่าขนลุก

💡
Phrases:
 1. Physical possession: Having physical possession of the document is essential for the verification process. การครอบครองเอกสารถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการตรวจสอบ
 2. Joint possession: They shared joint possession of the vacation home they inherited. พวกเขาร่วมกันครอบครองบ้านพักตากอากาศที่พวกเขาได้รับมรดกร่วมกัน
 3. Public possession: The artwork is now in the public possession of a renowned museum. ปัจจุบันงานศิลปะอยู่ในความครอบครองของพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง

💡
Synonym: คำที่มีความหมายคล้ายกัน

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้คำ synonym ของ "possession" พร้อมคำแปลภาษาไทย

1. คำว่า "belongings"

 • ตัวอย่าง: She lost all her belongings in the fire. (เธอสูญเสีย สิ่งของมีค่า ทั้งหมดไปในกองไฟ)
 • ความหมาย: สิ่งของที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

**2. คำว่า "property"

 • ตัวอย่าง: The house and land are his property. (บ้านและที่ดินเป็น ทรัพย์สิน ของเขา)
 • ความหมาย: สิ่งของที่มีมูลค่าและเป็นเจ้าของโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

**3. คำว่า "ownership"

 • ตัวอย่าง: She has ownership of the company. (เธอเป็น เจ้าของ บริษัท)
 • ความหมาย: สิทธิในการเป็นเจ้าของสิ่งของ

**4. คำว่า "control"

 • ตัวอย่าง: The police have control of the situation. (ตำรวจ ควบคุม สถานการณ์)
 • ความหมาย: อำนาจในการสั่งการหรือจัดการสิ่งของ

**5. คำว่า "possession"

 • ตัวอย่าง: The thief took possession of the car. (ขโมย ยึดครอง รถ)
 • ความหมาย: การกระทำของการควบคุมหรือเป็นเจ้าของสิ่งของ

**6. คำว่า "holding"

 • ตัวอย่าง: The company is a holding company for several other businesses. (บริษัทเป็นบริษัท โฮลดิ้ง ของธุรกิจอื่นๆ อีกหลายแห่ง)
 • ความหมาย: บริษัทที่เป็นเจ้าของบริษัทอื่นๆ

**7. คำว่า "assets"

 • ตัวอย่าง: The bank has many valuable assets. (ธนาคารมี ทรัพย์สิน ที่มีค่ามากมาย)
 • ความหมาย: สิ่งของที่มีมูลค่าที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กร

**8. คำว่า "goods"

 • ตัวอย่าง: The store sells a variety of goods. (ร้านขาย สินค้า หลากหลายประเภท)
 • ความหมาย: สิ่งของที่ผลิตขึ้นเพื่อขาย

**9. คำว่า "chattels"

 • ตัวอย่าง: The will left all her chattels to her children. (พินัยกรรมยกให้ ทรัพย์สินส่วนตัว ทั้งหมดของเธอแก่ลูกๆ ของเธอ)
 • ความหมาย: สิ่งของส่วนตัวที่เคลื่อนย้ายได้

**10. คำว่า "effects"

 • ตัวอย่าง: The fire destroyed all of her personal effects. (ไฟไหม้ทำลาย สิ่งของส่วนตัว ทั้งหมดของเธอ)
 • ความหมาย: สิ่งของส่วนตัวที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หมายเหตุ: คำ synonym เหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกับ "possession" แต่ความหมายที่แท้จริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค

ตัวอย่างเพิ่มเติม:

 • He is a man of great wealth and possessions. (เขาเป็นชายที่มี ทรัพย์สิน และ สิ่งของมีค่า มากมาย)
 • The police are investigating the theft of her belongings. (ตำรวจกำลังสืบสวนคดี การลักขโมย สิ่งของมีค่า ของเธอ)
 • She takes good care of her possessions. (เธอ ดูแล สิ่งของมีค่า ของเธอเป็นอย่างดี)

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!