cultivate

cultivate

0:00
/0:55

คำว่า "cultivate" แปลว่า เพาะปลูกหรือเลี้ยงดู , ปลูกฝังนิสัยอันดี (cultivate a habit of ) เพาะบ่มความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองหรือขัดเกลามารยาท , ทะนุถนอมหรือรักษาสัมพันธ์ทำไมตรีอันดี

  1. She cultivates a beautiful garden in her backyard. (เธอเพาะปลูกสวนสวยในสวนหลังบ้านของเธอ)
  2. The company is trying to cultivate a positive image among its customers. (บริษัทพยายามปลูกฝังภาพลักษณ์ที่ดีให้กับลูกค้า)
  3. We should cultivate a habit of reading to improve our knowledge. (เราควรปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพื่อพัฒนาความรู้ของเรา)

ตัวอย่างคำที่คล้ายกัน

Nurture - หมายถึง การเลี้ยงดู, การฟื้นฟู, การส่งเสริม เช่น The organization aims to nurture young talents. (องค์กรมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัยรุ่นที่มีพลังงาน)
Develop - หมายถึง การพัฒนา, การเจริญเติบโต, การปรับปรุง เช่น The company is planning to develop a new product line. (บริษัทกำลังวางแผนที่จะพัฒนาสายผลิตภัณฑ์ใหม่)
Foster - หมายถึง การส่งเสริม ,ดูแล , รับเลี้ยงเป็นลูก, การกระตุ้น, การสนับสนุน เช่น The program aims to foster a sense of community among participants. (โปรแกรมมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในกลุ่มผู้เข้าร่วม)
Cultivate oneself - หมายถึง การเพาะบ่มตนเอง , การปรับปรุงตนเอง เช่น He has been cultivating himself through reading and practicing meditation. (เขาฝึกฝนตนเองด้วยการอ่านและฝึกสมาธิ)

Nurture :The company is actively nurturing young talents to prepare them for leadership roles. (บริษัทกำลังส่งเสริมวัยรุ่นให้พร้อมเตรียมตัวสำหรับตำแหน่งผู้นำ)

Develop : It takes time and effort to develop new skills, but it's worth it. (การพัฒนาทักษะใหม่ต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่มันมี ก็คุ้มที่จะทำ )

Foster : The company fosters a culture of innovation and encourages employees to share new ideas. (บริษัทส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและสนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันแนวคิดใหม่ๆ)

Cultivate oneself She is constantly cultivating herself to be a better person and to achieve her goals. (เธอฝึกฝนตนเองอยู่เสมอเพื่อให้เป็นคนดีขึ้นและบรรลุเป้าหมาย )

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

💡
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ในบทเรียน
audio-thumbnail
Positive 2
0:00
/5.352
Positive (adjective): เชิงบวก, เช่น "Having a positive attitude can improve your overall well-being." "การมีทัศนคติที่ดีสามารถปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมของคุณได้"
audio-thumbnail
Knowledge2
0:00
/5.496
Knowledge (noun): ความรู้, เช่น "Acquiring new knowledge can help you improve your skills and abilities." "การได้รับความรู้ใหม่สามารถช่วยคุณพัฒนาทักษะและความสามารถของคุณ"
audio-thumbnail
Habit2
0:00
/7.176
Habit (noun): นิสัย, เช่น "Developing good habits, such as exercising regularly, can have a positive impact on your health." "การพัฒนานิสัยที่ดี เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณ"
audio-thumbnail
Improve2
0:00
/6.528
Improve (verb): ปรับปรุง, เช่น "Practicing mindfulness can help improve your mental health and overall sense of well-being." "การฝึกสติสามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพจิตและความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม"

💡
มาทดสอบคำศัพท์พื้นฐานกันครับโดยคลิกปุ่ม Play ด้านล่างครับ วิธีเล่นเกมโปรแกรมจะให้คำศัพท์มา ถ้ารู้ว่าคำศัพท์นั้นแปลว่าอะไรให้กดปุ่มคำว่า FLIP ตัวโปรแกรมก็จะเฉลยคำศัพท์โดยการพลิก กระดาษมาอีกหน้าหนึ่ง ถ้าคำตอบที่คิดไว้ถูกต้อง ให้กดเครื่องหมายถูกถ้าคำตอบไม่ถูกต้องให้กดเครื่องหมายผิด

💡
นำคำศัพท์ที่ มีความหมายคล้ายกัน ลากลงมาในช่องว่าง 

💡
เติมคำในช่องว่างเมื่อเติมคำเสร็จแล้วในแต่ละข้อให้ CLICK – > Submit Answers

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!