deviate

deviate

คำว่า "deviate" หมายเปลี่ยนแปลง หรือเบี่ยงเบน หันเห หรือ ฝ่าฝืน หรือเปลี่ยนทิศทางจากสิ่งที่คาดหวังหรือเป้าหมาย โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนไปอย่างไม่เหมาะสมหรือเป็นการละเลยกฎหมายหรือข้อบังคับ ปฏิบัติหรือประเพณี เช่น

The project deviated from its original plan and ended up costing much more than anticipated. (โครงการได้เปลี่ยนทิศทางจากแผนเดิมและสิ้นสุดด้วยการใช้งบประมาณมากกว่าที่คาดไว้)

The company policy does not allow employees to deviate from the established procedures. (นโยบายของบริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานเลี่ยงขั้นตอนที่กำหนดไว้)

The athlete was accused of deviating from the rules of the game to gain an unfair advantage. (นักกีฬาถูกกล่าวหาว่าเบี่ยงเบนจากกฎของเกมเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม)

The plane deviated from its flight path due to bad weather conditions. (เครื่องบินเบี่ยงออกจากเส้นทางบินเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย)

It is important to not deviate from your goals and stay focused on your priorities. (สิ่งสำคัญคือต้องไม่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายและจดจ่อกับ สิ่งที่สำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ของคุณ)

💡
Click ที่สี่เหลี่ยมด้านล่างเพื่อขยาย หรือ ย่อบทความ

ตัวอย่างคำที่คล้ายกับคำนี้และแต่งประโยคมาอย่างน้อย 1 ประโยค ( CLICK )

Diverge Stray Depart Veer Wander.

Diverge (verb): เปลี่ยนทาง, หันออกไป, แตกต่างกัน

  • The opinions of the two experts began to diverge after the first few questions. (ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งสองเริ่มแตกต่างกันหลังจากคำถามสองสามข้อแรก)

Stray (verb): หลุดพ้น, ไปยังที่ไม่ถูกต้อง, หลุดห่าง

  • The dog strayed from its owner and ended up in a neighbor's yard. (สุนัขหลงทางจากเจ้าของและจบลงที่สนามหญ้าของเพื่อนบ้าน)

Depart (verb): ออกจาก, ออกเดินทาง, เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เดิม

  • The train departed from the station on time. (รถไฟออกจากสถานีตามเวลา)

Veer (verb): เบียดเส้นทาง, หันเข้าหรือออก, เปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว

  • The car veered off the road and crashed into a tree. (รถเสียหลักตกข้างทางชนต้นไม้)

Wander (verb): เดินทางไปโดยไม่มีจุดหมาย, ท่องเที่ยว, ลอกเลี่ยง

  • We wandered around the city for hours, exploring all the interesting sights. (เราเดินทางไปรอบเมืองเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อสำรวจสถานที่ที่น่าสนใจทั้งหมด)

เวลาเรียนสถิติแล้วจะมีคำว่า deviation. ก็คือค่าเบี่ยงเบน ส่วน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้คำว่า Standard deviation

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!