Effort

Effort
Photo by Anna Samoylova / Unsplash

Effort - ความพยายาม

💡
Meaning : 

Meaning:

Effort (ˈefət) เป็นคำนามที่สื่อถึงพลังกายหรือพลังใจที่ใช้ในการทำบางสิ่งบางอย่าง

💡
1. พลังกาย/พลังใจ (physical/mental energy) [นับไม่ได้]
 • บริบทนี้หมายถึงพลังงานที่จำเป็นต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือจิตใจ

ตัวอย่างประโยค

 • She practiced piano every day, putting a lot of effort into improving her technique. (เธอฝึกเปียโนทุกวัน ทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อพัฒนาเทคนิคการเล่นของเธอ)
 • The hike was long and challenging, requiring a significant physical effort. (การเดินป่าครั้งนี้ยาวไกลและท้าทาย ต้องใช้ความพยายามทางกายอย่างหนัก)
💡
2. ความพยายาม (attempt) [นับได้และนับไม่ได้]
 • บริบทนี้หมายถึงการลงมือทำอะไรสักอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องใช้ความพยายามหรือความมุ่งมั่นอย่างมาก

ตัวอย่างประโยค

 • The team made a valiant effort to win the championship, but ultimately fell short. (ทีมทุ่มเทความพยายามอย่างกล้าหาญที่จะคว้าแชมป์ แต่สุดท้ายก็พลาด)
 • Learning a new language takes consistent effort, but the rewards are worth it. (การเรียนภาษาใหม่ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่า)
💡
3. เป็นเรื่องยาก (be an effort) [ใช้กับกริยา]
 • บริบทนี้หมายถึงการทำอะไรสักอย่างที่ยากหรือลำบาก

ตัวอย่างประโยค

 • After the surgery, it was an effort for him to even walk short distances. {หลังผ่าตัด แม้แต่การเดินระยะทางสั้น ๆ ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องพยายาม ( ยาก ) สำหรับเขา}
 • With a heavy heart, she made the effort to apologize for her mistake. (ด้วยหัวใจที่หนักอึ้ง เธอพยายามขอโทษสำหรับความผิดพลาดของเธอ)
💡
4. ความพยายามร่วมกันในสถานการณ์เฉพาะ (particular situation) [นับได้]
 • บริบทนี้หมายถึงการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในสถานการณ์เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างประโยค

 • The local community organized a fundraising effort to help the families affected by the fire. (ชุมชนท้องถิ่นจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้)
 • The scientists are collaborating in a global research effort to find a cure for cancer. (นักวิทยาศาสตร์กำลังร่วมมือกันในความพยายามวิจัยระดับโลกเพื่อหาแนวทางรักษาโรคมะเร็ง)
💡
5. ผลลัพธ์ของความพยายาม (good/bad/poor etc effort) [นับได้]
 • บริบทนี้หมายถึงสิ่งที่ทำสำเร็จ ออกมาดี ไม่ดี หรือแย่ ขึ้นอยู่กับความพยายามที่ทุ่มเท

ตัวอย่างประโยค

 • Her presentation was a great effort, well-organized and informative. (การนำเสนอของเธอน่าประทับใจ เป็นการนำเสนอที่จัดระเบียบดีและให้ข้อมูลมากมาย)
 • They lost the game, but it was a good effort considering they were playing with a depleted squad. (พวกเขาแพ้การแข่งขัน แต่ถือว่าเป็นความพยายามที่ดี เพราะพวกเขาลงเล่นด้วยผู้เล่นไม่ครบทีม)
💡
Synonym: คำที่มีความหมายคล้ายกัน

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้คำ synonym ของ "effort" พร้อมคำแปลภาษาไทย

1. คำว่า "exertion"

 • ตัวอย่าง: The athlete put in a great exertion to win the race. (นักกีฬาใช้ ความพยายาม อย่างมากเพื่อชนะการแข่งขัน)
 • ความหมาย: การใช้พลังงานหรือความพยายามอย่างมาก

2. คำว่า "endeavor"

 • ตัวอย่าง: She made a great endeavor to learn the new language. (เธอ ทุ่มเท เรียนรู้ภาษาใหม่มาก)
 • ความหมาย: ความพยายามอย่างจริงจัง

3. คำว่า "attempt"

 • ตัวอย่าง: He made several attempts to fix the car, but it was beyond his skills. (เขา พยายาม ซ่อมรถหลายครั้ง แต่เกินความสามารถของเขา)
 • ความหมาย: ความพยายามทำบางสิ่งบางอย่าง

4. คำว่า "strive"

 • ตัวอย่าง: She strove to be the best doctor she could be. (เธอ มุ่งมั่น ที่จะเป็นหมอที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้)
 • ความหมาย: พยายามอย่างหนักเพื่อบรรลุเป้าหมาย

5. คำว่า "work"

 • ตัวอย่าง: It took a lot of work to complete the project. (ต้องใช้ ความพยายาม มากในการทำงานให้เสร็จ)
 • ความหมาย: การใช้พลังงานหรือความพยายามเพื่อทำบางสิ่งบางอย่าง

6. คำว่า "labor"

 • ตัวอย่าง: The farmers labored in the fields from dawn to dusk. (เกษตรกร ทำงาน ในทุ่งนาตั้งแต่เช้าตรู่จนค่ำ)
 • ความหมาย: การทำงานหนัก

7. คคำว่า "toil"

 • ตัวอย่าง: The prisoners toiled away in the mines for years. (นักโทษ ทำงานหนัก ในเหมืองเป็นเวลาหลายปี)
 • ความหมาย: การทำงานหนักอย่างยากลำบาก

8. คำว่า "exert"

 • ตัวอย่าง: The soldiers exerted themselves to carry the heavy supplies. (ทหาร ใช้พลัง ในการขนส่งเสบียงหนักๆ)
 • ความหมาย: ใช้พลังงานหรือความพยายาม

9. คำว่า "strain"

 • ตัวอย่าง: She strained her muscles lifting the heavy box. (เธอ ตึงเครียด กล้ามเนื้อจากการยกกล่องหนักๆ)
 • ความหมาย: ใช้พลังงานหรือความพยายามอย่างหนัก

10. คำว่า "exexpend"

 • ตัวอย่าง: The company expended a lot of resources on the project. (บริษัท ใช้จ่าย ทรัพยากรไปมากกับโครงการนี้)
 • ความหมาย: ใช้พลังงานหรือความพยายาม

หมายเหตุ: คำ synonym เหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกับ "effort" แต่ความหมายที่แท้จริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค

ตัวอย่างเพิ่มเติม:

 • I put a lot of effort into my studies this year. (ฉัน ทุ่มเท ให้กับการเรียนของฉันมากในปีนี้)
 • The company is committed to reducing its environmental impact. (บริษัทมุ่งมั่นที่จะลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)
 • The new law will require a lot of effort from the government to implement. (กฎหมายใหม่นี้จะต้องใช้ ความพยายาม มากจากรัฐบาลในการบังคับใช้)

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!