failure-Minidic

failure-Minidic
audio-thumbnail
Failure 1
0:00
/41.568
💡
Minin dic คือ ดิกชั่นนารีฉบับย่อเพื่อให้ผู้เข้ามาในเว็บได้รู้คำศัพท์คำนี้อย่างคร่าวๆ 
💡
failure´เฟเลีย(ร)/ คำนาม. ความล้มเหลว


It can be used to describe a lack of success or a setback in something. For example, "Her failure to qualify for the Olympics was a huge disappointment.".สามารถใช้เพื่ออธิบายถึงการขาดความสำเร็จหรือความพ่ายแพ้ในบางสิ่ง ตัวอย่างเช่น "การที่เธอไม่ผ่านเข้ารอบโอลิมปิกถือเป็นความล้มเหลวอย่างมาก"

 1. Despite his best efforts, the young entrepreneur experienced failure in launching his first startup. แม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ก็ประสบกับความล้มเหลวในการเปิดตัวสตาร์ทอัพครั้งแรก
 2. The team's failure to meet the project deadline resulted in significant financial losses for the company. ความล้มเหลวของทีมในการดำเนินการตามกำหนดเวลาของโครงการ. ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงินที่สำคัญสำหรับบริษัท
 3. Learning from past failures, she approached the new challenge with a fresh perspective and determination to succeed. เรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีต เธอเข้าหาความท้าทายใหม่ด้วยมุมมองใหม่และความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ

💡
Synonym : คำที่คล้ายกัน
 1. Defeat - การแพ้, ความล้มเหลว
 2. Flop - ความล้มเหลว, ไม่สำเร็จ
 3. Fiasco - ความพลาดพลั้ง, ความล้มเหลว
 4. Misstep - การกระทำที่ผิดพลาด, ความล้มเหลว
 5. Setback - ความขัดข้อง, ความล้มเหลว
 6. Deficiency - ความขาดแคลน, ความล้มเหลว
 7. Debacle - ความพินาศ, ความล้มเหลว
 8. Disappointment - ความผิดหวัง, ความล้มเหลว
 9. Collapse - การล่มสลาย, ความล้มเหลว

💡
ตัวอย่างเพิ่มเติม

🔮 ---- > ตัวอย่างเพิ่มเติม --- > Click

 • blunder - ความผิดพลาดที่ร้ายแรง
 • bungle - จัดการอย่างไร้ความสามารถ
 • crash - ตกต่ำอย่างรุนแรง
 • defeat - การแพ้
 • disappointment - ความผิดหวัง
 • flop - ไม่ประสบความสำเร็จ
 • flunk - สอบตก
 • failure - ความล้มเหลว
 • misfire - ล้มเหลว
 • misfortune - ความโชคร้าย
 • miss - พลาด
 • miss the mark - พลาดเป้า
 • misstep - การกระทำที่ผิดพลาด
 • muddle - จัดการอย่างไร้ความสามารถ
 • overcome - เอาชนะ
 • perish - พินาศ
 • ruin - ทำให้เสียหาย
 • sabotage - ก่อวินาศกรรม
 • stumble - สะดุด
 • subvert - ล้มล้าง
 • undermine - บ่อนทำลาย
 • unravel - แตกสลาย , คลี่คลาย
 • wreck - ทำให้เสียหายอย่างหนัก

คำศัพท์เหล่านี้มีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่า fail แตกต่างกันไปตามบริบทของการใช้ ตัวอย่างเช่น

 • The company's new product was a flop. (ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทไม่ประสบความสำเร็จ)
 • The student blundered the question. (นักเรียนทำข้อสอบผิดพลาดอย่างร้ายแรง)
 • The economy crashed in 2008. (เศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงในปี 2008)
 • The team defeated their opponents 3-0. (ทีมเอาชนะคู่ต่อสู้ 3-0)
 • The new movie was a disappointment. (ภาพยนตร์เรื่องใหม่ไม่ประสบความสำเร็จ)
 • The actor flopped in his latest role. (นักแสดงไม่ประสบความสำเร็จในบทบาทล่าสุดของเขา)
 • The student flunk the exam. (นักเรียนสอบตก)
 • The mission failed. (ภารกิจล้มเหลว)
 • The plan misfired. (แผนล้มเหลว)
 • The company misfortune continued. (ความโชคร้ายของบริษัทยังคงดำเนินต่อไป)
 • The athlete missed the target. (นักกีฬาพลาดเป้า)
 • The student missed the mark on the exam. (นักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์)
 • The politician misstepped and lost the election. (นักการเมืองทำผิดพลาดและแพ้การเลือกตั้ง)
 • The manager muddled the project. (ผู้จัดการจัดการโครงการอย่างไร้ความสามารถ)
 • The company overcame the recession. (บริษัทเอาชนะภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้)
 • The city perished in the fire. (เมืองพินาศในเปลงเพลิง)
 • The building ruined in the storm. (อาคารเสียหายอย่างหนักในพายุ)
 • The terrorists sabotaged the train. (ผู้ก่อการร้ายก่อวินาศกรรมรถไฟ)
 • The horse stumbled and fell. (ม้าสะดุดและล้มลง)
 • The government subverted the democracy. (รัฐบาลล้มล้างประชาธิปไตย)
 • The peace talks unravelled. (การเจรจาสันติภาพแตกสลาย)
 • The car wrecked in the accident. (รถยนต์เสียหายอย่างหนักในอุบัติเหตุ)

ก่อให้เกิด ความล้มเหลว

🔮 ---- > รายละเอียดเพิ่มเติม Click

 • to contribute to , to lead to, to result in , to cause the failure , collapse , breakdown. ---- > The lack of preparation led to the failure of the exam. (การขาดการเตรียมตัวนำไปสู่ความล้มเหลวในการสอบ)
 • a total , a complete , a financial , an economic disaster , failure
 • a financial disaster , failure , fiasco , debacle
 • an economic disaster , failure , catastrophe ----- > The COVID-19 pandemic has caused a major economic failure, with many businesses failing and millions of people losing their jobs. (การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้เกิดความล้มเหลวทางเศรฐกิจครั้งใหญ่ โดยมีธุรกิจหลายแห่งล้มละลายและผู้คนหลายล้านคนตกงาน)
 • failure to do something. ----- > The failure to communicate effectively led to misunderstandings. (ความล้มเหลวในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การเข้าใจผิด)

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!