injury

injury
Photo by Markus Spiske / Unsplash
💡
Meaning : 

Meaning:

"injury" (n)

ความหมาย:

💡
1. บาดเจ็บ: (uncountable and countable) ใช้กับแผลหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง มักเกิดจากอุบัติเหตุหรือการถูกทำร้าย
 • ตัวอย่างประโยคใหม่
  • The cyclist sustained injuries after falling off his bike. (นักปั่นจักรยานได้รับ บาดเจ็บ หลังจากล้มจากจักรยาน)
  • The soldiers were treated for their injuries at a field hospital. (ทหารได้รับการรักษา บาดเจ็บ ที่โรงพยาบาลสนาม)
  • The car accident resulted in multiple injuries. (อุบัติเหตุทางรถยนต์ส่งผลให้มีผู้ บาดเจ็บ หลายราย)
💡
2. ความเสียหายทางกฎหมาย: (uncountable) ใช้กับความเสียหายต่อชื่อเสียง อาชีพ หรือความรู้สึกของบุคคล
 • ตัวอย่างประโยคใหม่
  • The company is facing a lawsuit for injury to the environment. (บริษัทกำลังเผชิญกับคดีความสำหรับ ความเสียหาย ต่อสิ่งแวดล้อม)
  • The defamatory remarks caused injury to his reputation. (คำพูดที่หมิ่นประมาทสร้าง ความเสียหาย ต่อชื่อเสียงของเขา)
  • The victim of the crime is seeking injury compensation. (เหยื่อของอาชญากรรมกำลังเรียกร้องค่าชดเชย ความเสียหาย)
💡
หมายเหตุ:
 • คำว่า "injury" มักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดทางร่างกาย แต่สามารถใช้กับความเสียหายทางกฎหมายได้เช่นกัน
 • คำว่า "injury" พ้องเสียงกับคำว่า "inquiry" ซึ่งมีความหมายว่า การสอบถาม ระวังอย่าสับสน
💡
Synonym: คำที่มีความหมายคล้ายกัน

บาดแผล

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับบาดแผล

1. Wound (บาดแผล)

 • ประเภท: บาดแผลทั่วไป อาจเกิดจากการถูกของมีคมแทง บาด หรือถูกกระแทก
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The soldier had a wound on his arm from the bullet. (ทหารได้รับบาดแผลที่แขนจากกระสุน)
  • The cat's wound from the dog attack was healing slowly. (บาดแผลของแมวจากการถูกสุนัขกัดกำลังหายช้าๆ)
  • The doctor cleaned and dressed the patient's wounds. (แพทย์ทำความสะอาดและพันแผลให้ผู้ป่วย)

2. Bruise (รอยฟกช้ำ)

 • ประเภท: รอยช้ำที่เกิดจากการถูกกระแทกโดยไม่ต้องเจาะทะลุผิวหนัง
 • ตัวอย่างประโยค:
  • I have a bruise on my leg from falling off my bike. (ฉันมีรอยฟกช้ำที่ขาจากการล้มจากจักรยาน)
  • The baby has a bruise on her forehead from bumping into the table. (ทารกมีรอยฟกช้ำที่หน้าผากจากการกระแทกโต๊ะ)
  • The boxer's face was covered in bruises after the fight. (ใบหน้าของนักมวยเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำหลังการต่อสู้)

3. Cut (รอยแผล)

 • ประเภท: บาดแผลที่เกิดจากของมีคมกรีดหรือเฉือน
 • ตัวอย่างประโยค:
  • I gave myself a cut with a knife while chopping vegetables. (ฉันเผลอตัวเองโดนมีดบาดตอนหั่นผัก)
  • The paper has many cuts from being folded and unfolded. (กระดาษมีรอยฉีกขาดหลายแห่งจากการพับและกางออก)
  • The surgeon made a small cut in the patient's skin to perform the surgery. (ศัลยแพทย์ผ่าผิวหนังของผู้ป่วยเป็นแผลเล็กๆ เพื่อทำการผ่าตัด)

4. Gash (แผลฉีกขาด)

 • ประเภท: บาดแผลลึกที่เกิดจากของมีคมกรีดหรือเฉือน มักมีเลือดออกมาก
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The soldier had a deep gash on his arm from the sword fight. (ทหารมีแผลฉีกขาดลึกที่แขนจากการต่อสู้ด้วยดาบ)
  • The glass shattered into many gashes, causing cuts on the victim's hands. (กระจกแตกเป็นหลายแผลฉีกขาด ทำให้เหยื่อได้รับบาดแผลที่มือ)
  • The shark's teeth left deep gashes in the surfer's leg. (ฟันฉลามทิ้งรอยแผลฉีกขาดลึกบนขาของนักเล่นเซิร์ฟ)

5. Tear (รอยฉีกขาด)

 • ประเภท: รอยแยกหรือรอยฉีกในวัสดุ
 • ตัวอย่างประโยค:
  • My shirt has a tear in the sleeve. (เสื้อเชิ้ตของฉันมีรอยฉีกที่แขนเสื้อ)
  • The wind caused a tear in the sail. (ลมทำให้ใบเรือฉีกขาด)
  • The athlete's tear in his hamstring forced him to withdraw from the race. (กล้ามเนื้อแฮมสตริงของนักกีฬาฉีกขาด ทำให้เขาต้องถอนตัวจากการแข่งขัน)

6. Rent (รอยฉีกขาดขนาดใหญ่)

 • ประเภท: รอยแยกหรือรอยฉีกขนาดใหญ่ในวัสดุ
 • ตัวอย่างประโยค:
 • The earthquake caused a rent in the wall of the house. (แผ่นดินไหวทำให้กำแพงบ้านแตก)
 • The ship's hull had a large rent from hitting the rocks. (ตัวเรือมีรอยแยกขนาดใหญ่จากการกระแทกหิน)เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับบาดแผล

1. Gouge (รอยบุ๋ม)

 • ประเภท: รอยบุ๋มหรือรอย凹บนผิวหนัง มักเกิดจากของมีคมกดหรือบีบ
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The carpenter accidentally gouged his hand with a chisel. (ช่างไม้เผลอทำแผลบุ๋มที่มือด้วยสิ่ว)
  • The car's tire was gouged by the curb. (ยางรถยนต์ถูกขอบถนนครูดจนบุ๋ม)
  • The dog's teeth left gouges in the child's arm. (ฟันของสุนัขทิ้งรอยบุ๋มบนแขนของเด็ก)

7. Scratch (รอยขีดข่วน)

 • ประเภท: รอยขีดข่วนบนผิวหนัง มักเกิดจากของมีคมเฉือนหรือถู
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The cat gave me a scratch with its claws. (แมวข่วนฉันด้วยกรงเล็บ)
  • The table has many scratches from being moved around. (โต๊ะมีรอยขีดข่วนมากมายจากการถูกเลื่อนไปมา)
  • The car's paint was covered in scratches from branches. (สีรถเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนจากกิ่งไม้)

8. Graze (รอยถลอก)

 • ประเภท: รอยถลอกบนผิวหนัง มักเกิดจากการล้มหรือถูกับพื้นผิว
 • ตัวอย่างประโยค:
  • I got a graze on my knee when I fell off my bike. (ฉันมีรอยถลอกที่หัวเข่าเมื่อฉันล้มจากจักรยาน)
  • The child's skin was covered in grazes from playing in the park. (ผิวของเด็กเต็มไปด้วยรอยถลอกจากการเล่นในสวนสาธารณะ)
  • The runner's legs were covered in grazes from falling in the race. (ขาของนักวิ่งเต็มไปด้วยรอยถลอกจากการล้มในระหว่างการแข่งขัน)

9. Laceration (แผลฉีกขาด)

 • ประเภท: แผลฉีกขาดบนผิวหนัง มักเกิดจากของมีคมกรีดหรือเฉือน
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The patient had a deep laceration on his arm from the glass shard. (ผู้ป่วยมีแผลฉีกขาดลึกที่แขนจากเศษแก้ว)
  • The surgeon carefully stitched up the laceration on the child's forehead. (ศัลยแพทย์เย็บแผลฉีกขาดบนหน้าผากของเด็กอย่างระมัดระวัง)
  • The knife caused a laceration in the victim's hand. (มีดทำให้เหยื่อมีแผลฉีกขาดที่มือ)

10. Abrasion (รอยถลอก)

 • ประเภท: รอยถลอกบนผิวหนัง มักเกิดจากการล้มหรือถูกับพื้นผิว
 • ตัวอย่างประโยค:
  • I got an abrasion on my elbow when I fell off my skateboard. (ฉันมีรอยถลอกที่ข้อศอกเมื่อฉันล้มจากสเก็ตบอร์ด)
  • The climber's knees were covered in abrasions from rocks. (หัวเข่าของนักปีนเขาเต็มไปด้วยรอยถลอกจากหิน)
  • The child's face was covered in abrasions from playing in the dirt. (ใบหน้าของเด็กเต็มไปด้วยรอยถลอกจากการเล่นในดิน)

11. Contusion (รอยฟกช้ำ)

 • ประเภท: รอยฟกช้ำที่เกิดจากการถูกกระแทกโดยไม่ต้องเจาะทะลุผิวหนัง
 • ตัวอย่างประโยค:
  • I have a contusion on my leg from falling off my bike. (ฉันมีรอยฟกช้ำที่ขาจากการล้มจากจักรยาน)
  • The baby has a contusion on her forehead from bumping into the table. (ทารกมีรอยฟกช้ำที่หน้าผากจากการกระแทกโต๊ะ)

12. Lesion (รอยโรค)

 • ประเภท: การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังที่บ่งบอกถึงโรคหรือความผิดปกติ
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The patient had a lesion on his arm that was biopsied to determine the cause. (ผู้ป่วยมีรอยโรคที่แขนซึ่งได้รับการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อหาสาเหตุ)
  • The doctor examined the lesions on the child's skin and prescribed a treatment cream. (แพทย์ตรวจรอยโรคบนผิวหนังของเด็กและสั่งครีมรักษา)
  • The lesions on the animal's skin were caused by a fungal infection. (รอยโรคบนผิวหนังของสัตว์เกิดจากการติดเชื้อรา)

อันตรายและการบาดเจ็บ

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอันตรายและความเจ็บปวด

1. Harm (อันตราย)

 • ความหมาย: ทำให้เกิดอันตรายหรือบาดเจ็บ
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The child was harmed when he fell off the bike. (เด็กได้รับอันตรายเมื่อเขาตกจากจักรยาน)
  • The animals were harmed by the hunter. (สัตว์ได้รับอันตรายจากนักล่า)
  • The company's reputation was harmed by the scandal. (ชื่อเสียงของบริษัทได้รับอันตรายจากเรื่องอื้อฉาว)

2. Hurt (เจ็บปวด)

 • ความหมาย: รู้สึกเจ็บปวดทางกายหรือทางใจ
 • ตัวอย่างประโยค:
  • I hurt my leg when I fell. (ฉันเจ็บขาตอนล้ม)
  • Her words hurt my feelings. (คำพูดของเธอทำให้ฉันรู้สึกเจ็บปวด)
  • The company's decision hurt its employees. (การตัดสินใจของบริษัททำร้ายพนักงาน)

3. Wounding (การทำร้าย)

 • ความหมาย: ทำให้เกิดบาดแผลหรือรอยฟกช้ำ
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The suspect was charged with wounding another person with a knife. (ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยมีด)
  • The soldiers were wounded in the battle. (ทหารได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้)
  • The animal was wounded by the hunter's arrow. (สัตว์ได้รับบาดเจ็บจากลูกศรของนักล่า)

4. Damage (ความเสียหาย)

 • ความหมาย: ทำให้เกิดความเสียหายหรือบกพร่อง
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The car was damaged in the accident. (รถได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ)
  • The storm damaged many houses. (พายุสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนมากมาย)
  • The company's reputation was damaged by the scandal. (ชื่อเสียงของบริษัทได้รับความเสียหายจากเรื่องอื้อฉาว)

5. Pain (ความเจ็บปวด)

 • ความหมาย: ความรู้สึกไม่สบายทางกายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือโรค
 • ตัวอย่างประโยค:
  • I have a pain in my stomach. (ฉันปวดท้อง)
  • The child was crying in pain after falling off the bike. (เด็กกำลังร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดหลังจากตกจากจักรยาน)
  • The patient was in a lot of pain after the surgery. (ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดมากหลังการผ่าตัด)

6. Suffering (ความทุกข์ทรมาน)

 • ความหมาย: ประสบกับความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานทางกายหรือทางใจ
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The people were suffering from hunger and poverty. (ผู้คนกำลังทุกข์ทรมานจากความหิวโหยและความยากจน)
  • The animal was suffering from a disease. (สัตว์กำลังทุกข์ทรมานจากโรค)
  • The soldier suffered from post-traumatic stress disorder (PTSD) after the war. (ทหารทุกข์ทรมานจากโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD) หลังสงคราม)

หมายเหตุ:

 • คำศัพท์เหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย
 • "Harm" มักใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่ทำให้เกิดอันตราย
 • "Hurt" มักใช้เพื่ออธิบายความรู้สึกเจ็บปวด
 • "Wounding" มักใช้เพื่ออธิบายการทำร้ายร่างกายที่ทำให้เกิดบาดแผล
 • "Damage" มักใช้เพื่ออธิบายความเสียหายที่เกิดกับวัตถุ
 • "Pain" มักใช้เพื่ออธิบายความรู้สึกไม่สบายทางกาย
 • "Suffering" มักใช้เพื่ออธิบายประสบการณ์ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน

ความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ

1. Impairment (ความบกพร่อง)

 • ความหมาย: สภาพที่ทำให้ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจลดลง
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The accident caused a impairment to his vision. (อุบัติเหตุทำให้เขามีปัญหาทางสายตา)
  • The hearing loss is a impairment that affects his ability to communicate. (การสูญเสียการได้ยินเป็นความบกพร่องที่ส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสารของเขา)
  • The cognitive impairment made it difficult for her to learn new things. (ความบกพร่องทางความคิดทำให้เธอเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้ยาก)

2. Affliction (ความทุกข์ทรมาน)

 • ความหมาย: โรคหรือความเจ็บป่วยเรื้อรังที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The affliction of arthritis caused him pain and limited his mobility. (โรคข้ออักเสบทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดและจำกัดการเคลื่อนไหว)
  • The child was born with a heart affliction. (เด็กเกิดมาพร้อมกับโรคหัวใจ)
  • The mental affliction made it difficult for him to live a normal life. (ความเจ็บป่วยทางจิตทำให้เขาใช้ชีวิตปกติได้ยาก)

3. Disablement (ความพิการ)

 • ความหมาย: สภาพที่ทำให้สูญเสียหรือจำกัดความสามารถในการทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวัน
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The car accident left him with a disablement that required him to use a wheelchair. (อุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้เขาพิการและต้องใช้รถเข็น)
  • The disablement of his arm made it difficult for him to write. (ความพิการของแขนทำให้เขาเขียนหนังสือได้ยาก)
  • The government provides support for people with disablements. (รัฐบาลให้การสนับสนุนแก่ผู้พิการ)

4. Incapacity (ความไร้ความสามารถ)

 • ความหมาย: ขาดความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The incapacity of the witness to remember the details made it difficult to solve the crime. (ความจำเสื่อมของพยานทำให้การคลี่คลายคดีทำได้ยาก)
  • The incapacity of the company to meet its financial obligations led to bankruptcy. (ความไร้ความสามารถของบริษัทในการตอบสนองต่อภาระผูกพันทางการเงินนำไปสู่การล้มละลาย)
  • The incapacity of the patient to communicate made it difficult for the doctor to diagnose the problem. (ความไร้ความสามารถในการสื่อสารของผู้ป่วยทำให้แพทย์วินิจฉัยปัญหาได้ยาก)

5. Disability (ความพิการ)

 • ความหมาย: สภาวะทางร่างกายหรือจิตใจที่จำกัดความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The disability of his leg made it difficult for him to walk. (ความพิการที่ขาทำให้เขาเดินลำบาก)
  • The disability of the child required special education services. (ความพิการของเด็กต้องการบริการการศึกษาพิเศษ)
  • The company is committed to providing equal opportunities for people with disabilities. (บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่ผู้พิการ)

หมายเหตุ:

 • คำศัพท์เหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย
 • "Impairment" มักใช้เพื่ออธิบายสภาพที่ทำให้ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจลดลง
 • "Affliction" มักใช้เพื่ออธิบายโรคหรือความเจ็บป่วยเรื้อรัง
 • "Disablement" มักใช้เพื่ออธิบายสภาพที่ทำให้สูญเสียหรือจำกัดความสามารถในการทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวัน
 • "Incapacity" มักใช้เพื่ออธิบายขาดความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ
 • "Disability" มักใช้เพื่ออธิบายสภาวะทางร่างกายหรือจิตใจที่จำกัดความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์!

ความผิดพลาด ความอยุติธรรม และความเสียหาย

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับความผิดพลาด ความอยุติธรรม และความเสียหาย

1. Wrong (ผิด)

 • ความหมาย: ไม่ถูกต้องตามหลักการ ศีลธรรม หรือกฎหมาย
 • ตัวอย่างประโยค:
  • It was wrong of him to lie to me. (มันเป็นเรื่องผิดที่เขาโกหกฉัน)
  • The company's decision was wrong and caused a lot of damage. (การตัดสินใจของบริษัทนั้นผิดพลาดและสร้างความเสียหายมาก)
  • The answer to the question was wrong. (คำตอบของคำถามนั้นผิด)

2. Wrongdoing (การกระทำผิด)

 • ความหมาย: การกระทำที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือจริยธรรม
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The police are investigating the wrongdoing of the politician. (ตำรวจกำลังสืบสวนการกระทำผิดของนักการเมือง)
  • The company was accused of wrongdoing and fined a large sum of money. (บริษัทถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดและถูกปรับเงินจำนวนมาก)
  • The employee was fired for wrongdoing. (พนักงานถูกไล่ออกเพราะกระทำผิด)

3. Injustice (ความอยุติธรรม)

 • ความหมาย: การปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมหรือผิดธรรมะ
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The victim of the crime was seeking justice for the injustice done to them. (เหยื่อของอาชญากรรมกำลังเรียกร้องความยุติธรรมสำหรับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับพวกเขา)
  • The war was seen as an injustice against the innocent people. (สงครามถูกมองว่าเป็นความอยุติธรรมต่อผู้บริสุทธิ์)
  • The social injustice led to protests and demonstrations. (ความอยุติธรรมทางสังคมนำไปสู่การประท้วงและการชุมนุม)

4. Disservice (ความเสียหาย)

 • ความหมาย: สิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายหรือเสียหาย
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The teacher's poor teaching was a disservice to the students. (การสอนที่ไม่ดีของครูเป็นการทำร้ายนักเรียน)
  • The company's decision to cut costs was a disservice to its employees. (การตัดสินใจของบริษัทที่จะลดต้นทุนเป็นการทำร้ายพนักงาน)
  • The government's policies were a disservice to the people. (นโยบายของรัฐบาลเป็นการทำร้ายประชาชน)

5. Grievance (ข้อร้องเรียน) ,ความไม่พอใจ

 • ความหมาย: ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความอยุติธรรมหรือความผิดพลาด
 • ตัวอย่างประโยค:
  • The workers filed a grievance with the union about their working conditions. (คนงานยื่นข้อร้องเรียนกับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการทำงานของพวกเขา)
  • The customer had a grievance about the product and demanded a refund. (ลูกค้ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเรียกร้องเงินคืน)
  • The student took his grievance to the dean of the university. (นักเรียนนำข้อร้องเรียนของเขาไปยังคณบดีมหาวิทยาลัย)

หมายเหตุ:

 • คำศัพท์เหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย
 • "Wrong" มักใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการ ศีลธรรม หรือกฎหมาย
 • "Wrongdoing" มักใช้เพื่ออธิบายการกระทำที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือจริยธรรม
 • "Injustice" มักใช้เพื่ออธิบายการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมหรือผิดธรรมะ
 • "Disservice" มักใช้เพื่ออธิบายสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายหรือเสียหาย
 • "Grievance" มักใช้เพื่ออธิบายข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความอยุติธรรมหรือความผิดพลาด

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!