คำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

คำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

คำศัพท์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เป็นตัวอย่างคำศัพท์ พื้นฐาน ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เนื่องจากการเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึง. ถ้าอ่านข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะเจอคำศัพท์เหล่านี้เป็นประจำ

ผมเลยรวบรวมมาและยกตัวอย่างเผื่อจะเป็นประโยชน์ครับ ส่วนตัวหนังสือในกล่องสี่เหลี่ยมที่เขียนว่า CLICK ให้ลองฟังภาษาอังกฤษด้านบนก่อนแล้วค่อยคลิกเพื่อดูคำแปลนะครับ เพื่อที่จะได้ลองหัดฟังและแปลไปในตัวครับ

ส่วนตอนท้ายของบทความมีเกมส์ให้เล่นด้วยนะครับ

audio-thumbnail
0:00
/49.08

ตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ( CLICK )

 • Vote - a formal indication of choice between two or more candidates or courses of action, expressed typically through a ballot or a show of hands. ( ลงคะแนนเสียง )
 • Ballot - a process of voting in writing and typically in secret. ( บัตรเลือกตั้ง )
 • Suffrage - the right to vote in political elections. ( สิทธิเลือกตั้ง )
 • Electoral process - the process of conducting an election, including casting votes and determining the outcome. ( กระบวนการเลือกตั้ง )
 • Casting a vote - the act of submitting a ballot to indicate a choice in an election. ( การออกเสียงเลือกตั้ง )
 • Election commission - a government body responsible for overseeing the electoral process and ensuring fair and impartial elections. ( คณะกรรมการการเลือกตั้ง )
 • Candidate - a person who seeks or is nominated for an elected position. ( ผู้สมัครรับเลือกตั้ง )
 • Political candidate - a candidate running for office within a political party. ( ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพรรคการเมือง )
 • Political party - an organized group of people with similar political aims and opinions, who seek to influence public policy by getting their candidates elected to public office. ( พรรคการเมือง )
 • Electoral roll - a list of eligible voters in a particular area used for conducting elections. ( ทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง )
 • Absentee ballot - a ballot that is cast by a voter who is unable to vote in person at their designated polling station. ( บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ )
 • Register to vote - the act of officially signing up to be included on the electoral roll and be eligible to vote. ( ลงทะเบียนเลือกตั้ง )
 • Constituency - a geographical area that is represented by an elected official or representative. ( เขตเลือกตั้ง )
 • Electoral district - a geographical area that is designated for electoral purposes, often used to determine voting boundaries and representation. ( พื้นที่เลือกตั้ง )
 • Polling station - a designated location where voters go to cast their ballots. ( สถานที่ที่ระบุไว้สำหรับหย่อนบัตรเลือกตั้ง - คูหาเลือกตั้ง )
 • Delegate - a person chosen to represent a group of people in political conventions or conferences. ผู้แทน
 • Election commission - a group of people responsible for overseeing and conducting an election. (คณะกรรมการการเลือกตั้ง)
 • Exit poll - a survey of voters leaving the polling station, conducted to determine the outcome of an election. (การสำรวจความคิดเห็นของผู้เลือกหลังจากออกจากห้องเลือกตั้ง)
 • Grassroots - รากหญ้า
 • Incumbent - a current officeholder seeking reelection. (ผู้ดำรงตำแหน่ง)
 • Landslide - a resounding victory in an election, often by a large margin. (ชัยชนะที่มีความยิ่งใหญ่อย่างท่วมท้น)
 • Liberal - a person who advocates for progressive policies and reforms. (ผู้สนับสนุนนโยบายและการปฏิรูปที่ก้าวหน้า)
 • Lobbyist - a person who tries to influence legislation or government decisions on behalf of a special interest group. (นักลอบบี้)
 • Majority - more than half of the total number of votes cast. (ส่วนใหญ่)
 • Nomination - the process of officially selecting a candidate to run for political office. (การเสนอชื่อ)
 • Redistricting - the process of redrawing the boundaries of electoral districts to reflect changes in population. (การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่)
 • Referendum - a direct vote by the electorate on a specific issue or proposal. (การประชามติเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะ)
 • Vote ลงคะแนนเสียง
 • Ballot บัตรเลือกตั้ง
 • Suffrage สิทธิเลือกตั้ง
 • Electoral process กระบวนการเลือกตั้ง
 • Casting a vote การออกเสียงเลือกตั้ง
 • Election commission คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • Candidate ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • Political candidate ผู้สมัครรับเลือกตั้งในพรรคการเมือง
 • Political party พรรคการเมือง
 • Electoral roll ทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • Absentee ballot บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์
 • Register to vote ลงทะเบียนเลือกตั้ง
 • Constituency เขตเลือกตั้ง
 • Electoral district พื้นที่เลือกตั้ง
 • Polling station สถานที่ที่ระบุไว้สำหรับหย่อนบัตรเลือกตั้ง
 • Delegate ผู้แทน
 • Election commission คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • Exit poll การสำรวจความคิดเห็นของผู้เลือกหลังจากออกจากห้องเลือกตั้ง
 • Grassroots รากหญ้า
 • Incumbent ผู้ดำรงตำแหน่ง
 • Landslide ชัยชนะที่มีความยิ่งใหญ่อย่างท่วมท้น เหมือนชนะแบบแผ่นดินถล่มทะลาย
 • Liberal ผู้สนับสนุนนโยบายและการปฏิรูปที่ก้าวหน้า
 • Lobbyist นักลอบบี้
 • Majority ส่วนใหญ่
 • Nomination การเสนอชื่อ
 • Redistricting การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่
 • Referendum การประชามติเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะ

audio-thumbnail
1
0:00
/140.832

ตัวอย่างประโยคการใช้. คำศัพท์ในการเลือกตั้ง ( CLICK )

Vote: "I exercised my right to vote in the presidential election." "ฉันใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งประธานาธิบดี"

Ballot: "The election officials distributed the ballots to the registered voters."บัตรลงคะแนน: "เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งแจกจ่ายบัตรลงคะแนนให้กับผู้ลงทะเบียนลงคะแนนเสียง"

Suffrage: "Women fought for suffrage and the right to vote in the early 20th century." การออกเสียง: "ผู้หญิงต่อสู้เพื่อสิทธิในการลงคะแนนเสียงและสิทธิในการเลือกตั้งในช่วงต้นศตวรรษที่ 20"

Electoral process: "The electoral process involves voter registration, campaigning, and vote counting." กระบวนการเลือกตั้ง: "กระบวนการเลือกตั้งเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การหาเสียง และการนับคะแนน"

Casting a vote: "I will be casting my vote for the local council member next week." การลงคะแนน: "ฉันจะลงคะแนนเสียงให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นในสัปดาห์หน้า"

Election commission: "The election commission oversees the administration of elections and ensures fairness." “กกต.ดูแลการจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม”

Candidate: "The candidates debated their policies in front of a live audience." ผู้สมัคร: "ผู้สมัครอภิปรายนโยบายของตนต่อหน้าผู้ชมสด"
ทางการเมือง

Political candidate: "The political candidate promised to improve education and healthcare if elected." ผู้สมัครทางการเมือง: "ผู้สมัครรับเลือกตั้งสัญญาว่าจะปรับปรุงการศึกษาและการดูแลสุขภาพหากได้รับเลือก"

Political party: "Members of the political party gathered to discuss their campaign strategies." พรรคการเมือง: "สมาชิกของพรรคการเมืองรวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การหาเสียงของพวกเขา"

Electoral roll: "Voters need to be registered on the electoral roll in order to participate in the election." "ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนในการเลือกตั้งเพื่อเข้าร่วมการเลือกตั้ง"

Absentee ballot: "John, who was traveling on election day, requested an absentee ballot to cast his vote." การเลือกตั้งทางไปรษณีย์ : "จอห์น ซึ่งกำลังเดินทางในวันเลือกตั้ง ได้ร้องขอให้มีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ ( Absentee : แปลว่า ผู้ไม่อยู่ )

Register to vote: "I need to register to vote before the deadline in order to participate in the upcoming election.” ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนน: "ฉันต้องลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนก่อนกำหนดเพื่อเข้าร่วมการเลือกตั้งที่จะมาถึง"

Constituency: "The candidate campaigned in his home constituency to connect with local voters." เขตเลือกตั้ง: "ผู้สมัครหาเสียงในเขตเลือกตั้งที่บ้านของเขาเพื่อเชื่อมต่อกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่น"

Electoral district: "The electoral district was redrawn to reflect changes in population." เขตการเลือกตั้ง: "เขตเลือกตั้งถูกจัดใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากร"

Polling station: "Voters lined up outside the polling station to cast their ballots."หน่วยเลือกตั้ง: "ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าแถวนอกหน่วยเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียง"

Delegate: "The party selected a delegate to represent them at the national convention." ผู้แทน: "พรรคเลือกผู้แทนเพื่อเป็นตัวแทนในการประชุมระดับชาติ"

Election commission: "The election commission is responsible for ensuring fair and transparent elections." คณะกรรมการการเลือกตั้ง: "คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและโปร่งใส"

Exit poll: "News organizations conduct exit polls to gauge voter sentiment on election day." แบบสำรวจ: "องค์กรข่าวจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อประเมินความเชื่อมั่นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง"

Grassroots: "The campaign relied on grassroots efforts to mobilize volunteers and engage with voters." รากหญ้า: "แคมเปญนี้อาศัยความพยายามในระดับรากหญ้าในการระดมอาสาสมัครและมีส่วนร่วมกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง"

Incumbent: "The incumbent president sought reelection for a second term." ผู้ดำรงตำแหน่ง: "ผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่เป็นสมัยที่สอง"

Landslide: "The candidate won by a landslide, securing over 70% of the votes."ถล่มทลาย: "ผู้สมัครชนะอย่างถล่มทลาย ได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 70%"

Liberal: "The liberal party emphasized progressive policies in their campaign platform." เสรีนิยม: "พรรคเสรีนิยมเน้นนโยบายที่ก้าวหน้าในเวทีการหาเสียงของพวกเขา"

ลองเล่นเกมแฟลชการ์ดดูเพื่อทดสอบความจำครับ

💡
มาทดสอบคำศัพท์พื้นฐานกันครับโดยคลิกปุ่ม Play ด้านล่างครับ วิธีเล่นเกมโปรแกรมจะให้คำศัพท์มา ถ้ารู้ว่าคำศัพท์นั้นแปลว่าอะไรให้กดปุ่มคำว่า FLIP ตัวโปรแกรมก็จะเฉลยคำศัพท์โดยการพลิก กระดาษมาอีกหน้าหนึ่ง ถ้าคำตอบที่คิดไว้ถูกต้อง ให้กดเครื่องหมายถูกถ้าคำตอบไม่ถูกต้องให้กดเครื่องหมายผิด

ลองเล่นเกมจับคู่คำศัพท์ดูครับ

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!