คำนาม

คำนาม
Photo by Joakim Honkasalo / Unsplash

On this page

Common Noun

💡
Common Noun ( สามานยนาม ) คำนามที่เป็นชื่อเรียกทั่วไป ของ คน , สัตว์สิ่งของ , สถานที่ ที่ไม่ใช่ชื่อเฉพาะ

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

ตัวอย่างเช่น book, dog, house, person

Proper Noun

💡
วิสามานยนาม (Proper Noun). ชื่อเรียกเฉพาะของ คน, สัตว์, สิ่งของ, สถานที่

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

ตัวอย่างเช่น. John, Bangkok, Thailand

ชื่อคน , ชื่อสถานที่ , ชื่อมหาสมุทร , ทะเล , แม่น้ำ

Material Noun

💡
Material Noun ( วัตถุนาม ) ตัวอย่างเช่น ของเหลว - แก๊ส , ของแข็ง , วัสดุอื่น ๆ ---- > 👉 นามนับไม่ได้ เพราะไม่แสดงจำนวนที่นับได้ แต่อาจนับตาม ภาชนะที่ใส่ หรือ เป็นหน่วย หรือ ก้อน ฯลฯ

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

 • ของเหลว ---- น้ำ (water) , นม (milk) , กาแฟ (coffee) , ชา (tea) , ไวน์ (wine) , น้ำผลไม้ (juice) , น้ำมัน (oil) , เหล้า (alcohol) , สารฟอกขาว (bleach) , เลือด (blood) , ครีม (cream) , สีย้อม (dye) , น้ำผึ้ง (honey) , สี (paint) , น้ำหอม (perfume) , น้ำเชื่อม (syrup)
 • แก๊ส --- อากาศ (air) , ออกซิเจน (oxygen) , ก๊าซ (gas) , คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) , แอมโมเนีย (ammonia) , คลอรีน (chlorine) , ฮีเลียม (helium) , ไฮโดรเจน (hydrogen) , มีเทน (methane) , ไนโตรเจน (nitrogen) , ไอน้ำ (steam) , ควัน (smoke)
 • ของแข็ง --- ทอง (gold) , เหล็ก (iron) , เงิน (silver) , ทองแดง (bronze) , ไม้ (wood) , หิน (stone) , พลาสติก (plastic) , ปูนซีเมนต์ (cement) , คอนกรีต (concrete) , แก้ว (glass) , กระดาษ (paper) , ยาง (rubber) , ทราย (sand) , ดิน (soil) , หิน (stone)
 • วัสดุอื่น ๆ --- สภาพอากาศ (weather) , ลม (wind) , ฝน (rain) , เมฆ (cloud) , หิมะ (snow) , ดินเหนียว (clay) , เพชร (diamond) , ขนสัตว์ (fur) , หนัง (leather) , ผ้าไหม (silk) , ขนสัตว์ (wool) , ขนมปัง ( bread ) , เนย ( butter ) , ยาสูบ ( tobacco ) , ข้าว ( rice ) , น้ำตาล ( sugar ) , เกลือ ( sualt )
 • 👉 👉 👉 👉 วัตถุนาม (material nouns) โดยทั่วไปแล้ว ไม่ต้องเติม article ไม่ว่าคำนามนั้นจะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือสระก็ตาม เช่น
 • Water is a liquid. (น้ำเป็นของเหลว)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คำนามวัสดุนั้น ถูกกล่าวถึงเป็นกรณีเฉพาะเจาะจง หรือ ถูกกล่าวถึงร่วมกับคำนามอื่น ก็สามารถเติม article เข้าไปได้ เช่น

 • The water in this bottle is warm. (น้ำในขวดนี้อุ่น)
 • I need a glass of milk. (ฉันต้องการนมหนึ่งแก้ว)
 • The air in this room is polluted. (อากาศในห้องนี้ปนเปื้อน)
 • The gold in this ring is very valuable. (ทองในแหวนวงนี้มีค่ามาก)

ตัวอย่างเพิ่มเติม:

 • I need a piece of paper. (ฉันต้องการกระดาษหนึ่งแผ่น)
 • I have a bottle of water. (ฉันมีขวดน้ำหนึ่งขวด)
 • I saw a cloud of smoke. (ฉันเห็นกลุ่มควัน)
 • I bought a bag of flour. (ฉันซื้อถุงแป้งหนึ่งถุง)

สรุปได้ว่า การใช้ article กับคำนามวัสดุนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค โดยโดยทั่วไปแล้วไม่ต้องเติม article แต่ในกรณีที่คำนามวัสดุนั้นถูกกล่าวถึงเป็นกรณีเฉพาะเจาะจงหรือถูกกล่าวถึงร่วมกับคำนามอื่น ก็สามารถใช้ article เข้าไปได้

 • Milk is a good source of calcium. (นมเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดี)
 • Air is essential for life. (อากาศจำเป็นต่อชีวิต)
 • Gold is a precious metal. (ทองเป็นโลหะมีค่า)

Abstract Noun

💡
Abstract Noun ( นามธรรม ) ---- > 👉 นามนับไม่ได้

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

abstract noun เป็น 4 ชนิดตามที่คุณได้กล่าวมานั้น สามารถทำได้ โดยสามารถจำแนกได้ดังนี้ 🔮 Action nouns เป็นคำนามนามธรรมที่แสดงถึงการกระทำ , State nouns เป็นคำนามนามธรรมที่แสดงถึงสภาวะ , 🔮 Quality nouns เป็นคำนามนามธรรมที่แสดงถึงคุณสมบัติ , 🔮 Conceptual nouns เป็นคำนามนามธรรมที่แสดงถึงแนวคิดหรือความคิด

 • 🔮 Action nouns เป็นคำนามนามธรรมที่แสดงถึงการกระทำ เช่น
  • action (การกระทำ) , movement (การเคลื่อนไหว) , decision (การตัดสินใจ) , achievement (ความสำเร็จ) , failure (ความล้มเหลว)
 • 🔮 State nouns เป็นคำนามนามธรรมที่แสดงถึงสภาวะ เช่น
  • happiness (ความสุข) , sadness (ความเศร้า) , anger (ความโกรธ) , fear (ความกลัว) , love (ความรัก)
 • 🔮 Quality nouns เป็นคำนามนามธรรมที่แสดงถึงคุณสมบัติ เช่น
  • beauty (ความงาม) , goodness (ความดี), badness (ความชั่ว) , size (ขนาด) , shape (รูปร่าง)
 • 🔮 Conceptual nouns เป็นคำนามนามธรรมที่แสดงถึงแนวคิดหรือความคิด เช่น
  • time (เวลา) , space (อวกาศ) , truth (ความจริง) , justice (ความยุติธรรม) , freedom (อิสรภาพ)

ตัวอย่างประโยคการใช้ abstract noun

 • I took action to solve the problem. (ฉันดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา)
 • I am in a state of happiness. (ฉันอยู่ในสภาวะของความสุข)
 • The beauty of the sunset is breathtaking. (ความงามของพระอาทิตย์ตกน่าทึ่ง)
 • The quality of the product is excellent. (คุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นยอดเยี่ยม)
 • The concept of freedom is important. (แนวคิดเรื่องเสรีภาพมีความสำคัญ)
 • 🔮 abstract noun ที่เป็นชื่อวิชา , ศาสตร์หรือ ศิลป์
 • ตัวอย่าง เช่น
 • วิชา (subject)

ตัวอย่างประโยคการใช้ abstract noun ที่เป็นชื่อวิชา , ศาสตร์หรือ ศิลป์

 • I am studying mathematics at university. (ฉันกำลังศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย)
 • Physics is a branch of science. (ฟิสิกส์เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์)
 • Engineering is a practical application of science. (วิศวกรรมศาสตร์เป็นการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ)
 • Law is a system of rules that govern society. (กฎหมายเป็นระบบของกฎเกณฑ์ที่ควบคุมสังคม)
 • Economics is the study of how people use resources. (เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาว่าผู้คนใช้ทรัพยากรอย่างไร)
  • mathematics (คณิตศาสตร์) , physics (ฟิสิกส์) , chemistry (เคมี) , biology (ชีววิทยา) , history (ประวัติศาสตร์) , geography (ภูมิศาสตร์) , literature (วรรณคดี) , art (ศิลปะ) , music (ดนตรี) law (กฎหมาย) , economics (เศรษฐศาสตร์)
 • ศาสตร์ (science)
  • natural science (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) , social science (วิทยาศาสตร์สังคม) , engineering (วิศวกรรมศาสตร์) , medicine (แพทยศาสตร์) , business (ธุรกิจ) , computer science (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , information technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • ศิลป์ (art)
  • fine art (ทัศนศิลป์) , performing art (ศิลปะการแสดง) , literary art (ศิลปะวรรณกรรม) , music art (ศิลปะดนตรี) , dance art (ศิลปะการเต้นรำ) , theater art (ศิลปะการละคร) , film art (ศิลปะภาพยนตร์) , photography art (ศิลปะการถ่ายภาพ)

Collective Noun

💡
ตัวอย่าง Collective Noun ( สหนาม ) ---- 👉 นามนับได้

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

🔮 กลุ่มคน 🔮
army (กองทัพ), audience (ผู้ชม), band (วงดนตรี), class (ชั้นเรียน), club (สโมสร), crowd (ฝูงชน), faculty (คณะ), family (ครอบครัว), flock (ฝูง), group (กลุ่ม), jury (คณะลูกขุน), jury (ฝูงชน), team (ทีม)

🔮 กลุ่มสัตว์ 🔮
herd (ฝูง), flock (ฝูง), pack (ฝูง), school (ฝูง), swarm (ฝูง)

🔮 กลุ่มสิ่งของ 🔮
assembly (ชุด), collection (คอลเลกชัน), congregation (ชุมนุม), fleet (กองเรือ), forest (ป่า), herd (ฝูง), litter (ครอก), flock (ฝูง), pile (กอง), set (ชุด), staff (คณะ)

Equivalent Noun

💡
Equivalent Noun ( คำนามสมมูลย์ ) โดยตัวมันเองไม่เป็นคำนาม แต่มาใช้ในตำแหน่งเดียวกับคำนาม ใช้เสมือนเป็นคำนาม คำนามสมบูรณ์นี้ใช้ในรูปของวลี ( Pharse ) หรืออนุโยคก็ได้ (Clause )

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

เช่น Infinitive ( to - verb ) , Gerund ( Verb - ing ) , Gerund phrase

🔮Gerund ( Verb - ing ) (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

ตัวอย่างประโยค Gerund เป็นประธานของประโยค:

 • Swimming in the pool is fun. (การว่ายน้ำในสระว่ายน้ำสนุก)
 • Reading a book is relaxing. (การอ่านหนังสือผ่อนคลาย)
 • Cooking dinner is a chore. (การทำอาหารเย็นเป็นงานที่น่าเบื่อ)
 • Driving home is tiring. (การขับรถกลับบ้านเหนื่อย)

Gerund (Verb + ing) สามารถใช้เป็นกรรมของประโยคได้ ทำหน้าที่เหมือนคำนามทั่วไปในประโยค ตัวอย่างเช่น

 • I enjoy swimming. (ฉันสนุกกับการว่ายน้ำ)
 • Do you like reading? (คุณชอบการอ่านไหม)
 • I'm tired of cooking. (ฉันเบื่อกับการปรุงอาหาร)
 • I'm good at driving. (ฉันขับรถเก่ง)

Gerund (Verb + ing) สามารถใช้เป็นส่วนเติมเต็ม (complement) ของประโยคได้ ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนามที่อยู่ข้างหน้า ตัวอย่างเช่น

 • Her favorite hobby is swimming. (งานอดิเรกที่เธอชอบคือการว่ายน้ำ)
 • The best way to relax is reading. (วิธีที่ดีที่สุดในการผ่อนคลายคือการอ่าน)

🔮 Infinitive ( to - verb ) (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

การใช้ Infinitive (to + verb) เป็นประธานของประโยค

Infinitive (to + verb) สามารถใช้เป็นประธานของประโยคได้ ทำหน้าที่เหมือนคำนามทั่วไปในประโยค ตัวอย่างเช่น

 • To be happy is my goal. (การมีความสุขเป็นเป้าหมายของฉัน)
 • To learn English is important. (การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญ)
 • To travel the world is a dream of mine. (การได้ท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นความฝันของฉัน)
 • To help others is a rewarding experience. (การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า)
 • To go to the movies is my favorite weekend activity. (การไปดูหนังเป็นกิจกรรมสุดสัปดาห์ที่ฉันชอบ)

การใช้ Infinitive (to + verb) กรรมของประโยค

Infinitive (to + verb) สามารถใช้เป็นกรรมของประโยคได้ ทำหน้าที่เหมือนคำนามทั่วไปในประโยค ตัวอย่างเช่น

 • I want to learn English. (ฉันอยากเรียนภาษาอังกฤษ)
 • Do you want to go to the movies? (คุณอยากไปดูหนังไหม)
 • I need to help my parents. (ฉันต้องช่วยพ่อแม่ของฉัน)
 • I'm going to travel the world. (ฉันจะไปท่องเที่ยวทั่วโลก)
 • I decided to learn English. (ฉันตัดสินใจจะเรียนภาษาอังกฤษ)
 • I asked him to help me. (ฉันขอให้เขาช่วยฉัน)
 • I'm planning to travel the world. (ฉันวางแผนจะท่องเที่ยวทั่วโลก)

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!