การใช้ in spite of , despite

การใช้ in spite of , despite
Photo by Luisa Brimble / Unsplash

การใช้ in spite of , despite

ทำหน้าที่ เป็น preprositon จึงบวกคำนาม หรือ คำที่ทำหน้าที่เสมือนนามได้

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

1) Despite the rain, we went to the park. (แม้ว่าฝนจะตก แต่เราไปสวนสาธารณะ)
2) In spite of his injury, he played in the game. (แม้ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บ แต่เขาเล่นในเกม)

3) She passed the exam despite not studying very much. (เธอสอบผ่านแม้ว่าจะไม่ได้อ่านหนังสือมากนัก)
4) In spite of the high cost, they bought the house. (แม้ว่าราคาจะสูง แต่พวกเขาก็ซื้อบ้าน)

5) Despite the traffic, we arrived on time. (แม้ว่าจะมีรถติด แต่เราก็มาถึงตรงเวลา)
6) In spite of her fears, she went skydiving. (แม้ว่าเธอจะกลัว แต่เธอก็ไปกระโดดร่ม)

7) Despite the warnings, he went swimming in the ocean. (แม้ว่าจะได้รับคำเตือน แต่เขาไปว่ายน้ำในทะเล)
8) In spite of the evidence, he still believed she was innocent. (แม้ว่าจะมีหลักฐาน แต่เขายังเชื่อว่าเธอบริสุทธิ์)

9) Despite the fact that he was tired, he stayed up to finish the project. (แม้ว่าเขาจะเหนื่อย แต่เขาก็อยู่ดึกเพื่อทำงานให้เสร็จ)
10) In spite of everything that has happened, I still believe in him. (แม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากมาย แต่ฉันก็ยังเชื่อในตัวเขา)

หมายเหตุ:

  • "Despite" และ "in spite of" มีความหมายเหมือนกัน และสามารถใช้แทนกันได้
  • "Despite" มักใช้บ่อยกว่า "in spite of" ในภาษาพูด
  • "In spite of" อาจฟังดูเป็นทางการมากกว่า "despite"

เพิ่มเติม:

  • "Even though" และ "although" มีความหมายคล้ายกับ "despite" และ "in spite of"
  • "Though" เป็นคำที่ไม่เป็นทางการ และมักใช้ในภาษาพูด

ตัวอย่างเพิ่มเติม:

  • Even though he was late, he still got the job. (แม้ว่าเขาจะสาย แต่เขาก็ยังได้งาน)
  • Although I was tired, I went to the gym. (แม้ว่าฉันจะเหนื่อย แต่ฉันก็ไปยิม)
  • Though it was raining, we decided to go for a walk. (แม้ว่าฝนจะตก แต่เราตัดสินใจไปเดินเล่น)

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!