Plain Water... The Excellent Remedy

Plain Water... The Excellent Remedy
Photo by Brendan Church / Unsplash

audio-thumbnail
Plain Water
0:00
/143.736

น้ำเปล่า... ยารักษาโรคชั้นดี

รู้หรือไม่? ร่างกายของเราประกอบไปด้วยน้ำถึง 70% เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงระบบต่างๆ ให้ทำงานได้อย่างราบรื่น การดื่มน้ำให้เพียงพอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อสุขภาพของเรา

น้ำเปล่ามีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ระบบย่อยอาหาร: น้ำช่วยละลายอาหาร ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น ป้องกันอาการท้องผูก
 • ผิวพรรณ: น้ำช่วยให้ผิวชุ่มชื้น เปล่งปลั่ง ลดเลือนริ้วรอย ชะลอวัย
 • ระบบไหลเวียนโลหิต: น้ำช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก ลดความดันโลหิต ป้องกันโรคหัวใจ
 • ระบบขับถ่าย: น้ำช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย ป้องกันโรคนิ่วในไต
 • สมอง: น้ำช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสมาธิ ความจำ และการเรียนรู้

แล้วเราควรดื่มน้ำวันละกี่แก้ว?

คำแนะนำทั่วไปคือ ควรดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว แต่ปริมาณที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับเพศ อายุ กิจกรรม และสภาพอากาศ

 • เพศชาย: ควรดื่มน้ำวันละ 2.7 ลิตร
 • เพศหญิง: ควรดื่มน้ำวันละ 2.2 ลิตร
 • เด็ก: ควรดื่มน้ำวันละ 1.7-2.0 ลิตร
 • ผู้สูงอายุ: ควรดื่มน้ำวันละ 1.5-1.7 ลิตร
 • นักกีฬา: ควรดื่มน้ำวันละ 3.0-3.7 ลิตร
 • อากาศร้อน: ควรดื่มน้ำเพิ่มขึ้น 0.5-1.0 ลิตร

วิธีสังเกตว่าเราดื่มน้ำเพียงพอหรือไม่ คือ สังเกตสีของปัสสาวะ ถ้าปัสสาวะมีสีเหลืองอ่อน แสดงว่าดื่มน้ำเพียงพอ แต่ถ้าปัสสาวะมีสีเหลืองเข้ม แสดงว่าร่างกายกำลังขาดน้ำ

ลองปรับพฤติกรรม ดื่มน้ำให้เป็นนิสัย พกขวดน้ำติดตัวไว้ จิบน้ำบ่อยๆ ตลอดทั้งวัน

ตัวอย่าง

 • ตั้งขวดน้ำไว้บนโต๊ะทำงาน จิบน้ำทุกครั้งที่เห็น
 • ดื่มน้ำ 1 แก้วก่อนนอนและหลังตื่นนอน
 • ดื่มน้ำ 1 แก้วก่อนและหลังออกกำลังกาย
 • เลือกดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลม

เริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ ด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอ

น้ำเปล่า... ยารักษาโรคชั้นดี ที่หาได้ง่ายและราคาไม่แพง

อย่าลืม! ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดี

💡
Script

audio-thumbnail
Plain Water
0:00
/143.736
0:00
/2:27

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

Plain Water... The Excellent Remedy

Did You Know? Our bodies are composed of 70% water, which nourishes our systems enabling them to function smoothly. Drinking sufficient water is thus vital for our health.

Plain Water Has Many Benefits:

 • Digestive System: Water helps dissolve food and improves digestion, preventing constipation.
 • Skin: Water keeps the skin moisturized, improves its glow, diminishes wrinkles, and slows aging.
 • Circulatory System: Water facilitates blood circulation, reduces blood pressure, and prevents heart disease.
 • Excretory System: Water helps eliminate waste from the body and prevents kidney stones.
 • Brain: Water aids in efficient brain function, increasing concentration, memory, and learning.

So, How Much Water Should We Drink Each Day?

General advice is to drink 8 glasses of water a day, but the appropriate quantity depends on gender, age, activity, and climate conditions.

 • Men: Should drink about 2.7 liters per day
 • Women: Should drink about 2.2 liters per day
 • Children: Should drink about 1.7-2.0 liters per day
 • Elderly: Should drink about 1.5-1.7 liters per day
 • Athletes: Should drink about 3.0-3.7 liters per day
 • Hot Climate: Should increase intake by 0.5-1.0 liter

A Way To Tell If We're Drinking Enough Water is to observe the color of our urine. If the urine is light yellow, it indicates sufficient hydration. However, if the urine is dark yellow, it signals dehydration.

Try Adjusting Your Habits to make drinking water a part of your routine. Carry a water bottle and sip regularly throughout the day.

Examples:

 • Place a water bottle on your desk and sip every time you see it
 • Drink a glass of water before bed and upon waking up
 • Drink a glass of water before and after exercising
 • Choose plain water over sugary drinks

Start Taking Care of Yourself Today by drinking enough water.

Plain Water... The Excellent Remedy that is easily accessible and affordable.

Remember! Drink enough water for good health.

💡
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

ลิสต์คำศัพท์ ในบทความนี้ พร้อมตัวอย่างประโยคในบทความ (List of vocabulary in this article with Thai translation)

General Vocabulary (คำศัพท์ทั่วไป)

 • Plain water (น้ำเปล่า) - Water without any added flavors or substances. (Example: Plain Water... The Excellent Remedy)
 • Body (ร่างกาย) - The physical structure of a person or animal. (Example: Our bodies are composed of 70% water...)
 • Composed of (ประกอบด้วย) - Made up of something. (Example: Our bodies are composed of 70% water...)
 • Nourish (บำรุง) - To provide with the things that are necessary for growth and health. (Example: ...which nourishes our systems enabling them to function smoothly.)
 • System (ระบบ) - A set of things working together as a whole. (Example: ...which nourishes our systems enabling them to function smoothly.)
 • Function (หน้าที่) - The way in something works. (Example: ...which nourishes our systems enabling them to function smoothly.)
 • Vital (สำคัญ) - Absolutely essential; necessary. (Example: Drinking sufficient water is thus vital for our health.)
 • Benefit (ประโยชน์) - A positive consequence of something. (Example: Plain Water Has Many Benefits:)
 • Digestive system (ระบบย่อยอาหาร) - The organs that break down food into nutrients the body can absorb. (Example: Digestive System: Water helps dissolve food and improves digestion...)
 • Dissolve (ละลาย) - To cause a solid or gas to become liquid by mixing it with a liquid. (Example: Digestive System: Water helps dissolve food and improves digestion...)
 • Digestion (การย่อยอาหาร) - The process of breaking down food into nutrients the body can absorb. (Example: Digestive System: Water helps dissolve food and improves digestion...)
 • Constipation (อาการท้องผูก) - Difficulty emptying the bowels. (Example: ...preventing constipation.)
 • Skin (ผิวหนัง) - The outer layer of the body that protects it from the environment. (Example: Skin: Water keeps the skin moisturized...)
 • Moisturized (ชุ่มชื้น) - Having the right amount of water in something. (Example: Skin: Water keeps the skin moisturized...)
 • Glow (ความเปล่งปลั่ง) - A healthy, bright appearance. (Example: ...improves its glow...)
 • Wrinkles (ริ้วรอย) - Lines or folds on the skin caused by aging or sun exposure. (Example: ...diminishes wrinkles...)
 • Circulatory system (ระบบไหลเวียนโลหิต) - The network of blood vessels that carries blood throughout the body. (Example: Circulatory System: Water facilitates blood circulation...)
 • Facilitate (ส่งเสริม) - To make something easier to do. (Example: Circulatory System: Water facilitates blood circulation...)
 • Blood pressure (ความดันโลหิต) - The force of blood pushing against the walls of the arteries. (Example: ...reduces blood pressure...)
 • Excretory system (ระบบขับถ่าย) - The organs that remove waste products from the body. (Example: Excretory System: Water helps eliminate waste from the body...)
 • Eliminate (กำจัด) - To get rid of something unwanted. (Example: Excretory System: Water helps eliminate waste from the body...)
 • Kidney stones (นิ่วในไต) - Hard deposits that form in the kidneys. (Example: ...and prevents kidney stones.)
 • Brain (สมอง) - The organ that controls thought, movement, and other functions. (Example: Brain: Water aids in efficient brain function...)
 • Efficient (มีประสิทธิภาพ) - Working well and producing the desired result. (Example: Brain: Water aids in efficient brain function...)
 • Concentration (สมาธิ) - The ability to give your attention to one thing only. (Example: ...increasing concentration, memory, and learning.)
 • Memory (ความจำ) - The ability to store and remember information. (Example: ...increasing concentration, memory, and learning.)
 • Advice (คำแนะนำ) - A suggestion about what someone should do. (Example: So, How Much Water Should We Drink Each Day? General advice is to drink 8 glasses of water a day...)
 • Quantity (ปริมาณ) - The amount of something. (Example: ...but the appropriate quantity depends on gender,

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!