oppose

oppose
Photo by AJ Colores / Unsplash

💡
ความหมาย

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click


🔮 คำกริยา oppose แปลว่า "ต่อต้าน" สามารถใช้ได้ทั้งในความหมายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่น

 • The government opposed the protests. (รัฐบาลต่อต้านการประท้วง)
 • I oppose the death penalty. (ฉันต่อต้านโทษประหารชีวิต)
 • He opposed her decision to move. (เขาต่อต้านการตัดสินใจของเธอที่จะย้าย)

🔮 คำกริยา oppose ยังสามารถใช้ในความหมายว่า "ขัดขวาง" หรือ "คัดค้าน" ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น

 • The government opposed the bill. (รัฐบาลขัดขวางร่างพระราชบัญญัติ)
 • The parents opposed their son's marriage. (พ่อแม่คัดค้านการแต่งงานของลูกชาย)

🔮 นอกจากนี้ คำกริยา oppose ยังสามารถใช้ในความหมายว่า "เปรียบเทียบแบบให้เห็นความต่างกัน" ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น

 • We should oppose the two theories. (เราควรเปรียบเทียบทฤษฎีทั้งสอง)
 • The two paintings oppose each other in style. (ภาพวาดทั้งสองมีความแตกต่างกันในสไตล์)

🔮 ส่วนคำนาม opposition แปลว่า "ฝ่ายตรงข้าม" ตัวอย่างเช่น

 • The opposition party won the election. (พรรคฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้ง)
 • The opposition leader gave a speech. (ผู้นำฝ่ายค้านกล่าวสุนทรพจน์)

👉 👉 ในบริบทของคำศัพท์ที่ให้มา oppose สามารถใช้ได้ทั้งกับคำนามและวลี โดยความหมายจะแตกต่างกันไปตามบริบท ตัวอย่างเช่น

 • The government opposed the protests. (รัฐบาลต่อต้านการประท้วง) ในกรณีนี้ oppose หมายถึง "ต่อต้าน"
 • The government opposed the bill. (รัฐบาลขัดขวางร่างพระราชบัญญัติ) ในกรณีนี้ oppose หมายถึง "ขัดขวาง"
 • The government opposed the two theories. (รัฐบาลเปรียบเทียบทฤษฎีทั้งสอง) ในกรณีนี้ oppose หมายถึง "เปรียบเทียบ"

ส่วน the opposing team หมายถึง "ทีมฝ่ายตรงข้าม" ตัวอย่างเช่น

 • The opposing team scored a goal. (ทีมฝ่ายตรงข้ามทำประตูได้)
💡
Root : Pose - วาง

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

 • expose (อิก-สโพสฺ) แปลว่า เปิดเผย, เปิดเผยต่อสาธารณะ, เปิดเผยให้เห็น, แสดง, แสดงออก verb

* The police exposed the corruption scandal. (ตำรวจเปิดเผยเรื่องอื้อฉาวเรื่องการ. ทุจริต)

* The photographer exposed the film. (ช่างภาพเปิดฟิล์ม)

* The police **exposed** the corruption scandal. (ตำรวจเปิดเผยเรื่องอื้อฉาวเรื่องการทุจริต)
* The photographer **exposed** the film. (ช่างภาพเปิดฟิล์ม)

| compose | แต่งขึ้น, ประกอบ, เรียง, เรียบเรียง, ก่อตัวเป็น | verb |
* The composer composed a new symphony. (นักแต่งเพลงแต่งซิมโฟนีใหม่)
* The artist composed a beautiful painting. (ศิลปินวาดภาพที่สวยงาม)

| suppose | สมมติ, สันนิษฐาน, คิดเอาเอง, ถือว่า, คาดคะเน | verb |
* I suppose you're right. (ฉันคิดว่าคุณพูดถูก)
* Let's suppose that we win the lottery. (สมมติว่าเราถูกลอตเตอรี)

| depose | ถอดถอน, ปลดออกจากตำแหน่ง | verb |
* The king was deposed by the army. (กษัตริย์ถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยกองทัพ)
* The president was deposed by a coup d'état. (ประธานาธิบดีถูกถอดถอนจากตำแหน่งโดยรัฐประหาร)

| discompose | ทำให้กระวนกระวาย, ทำให้สับสน, ทำให้วุ่นวาย | verb |
* The news of the accident discomposed the family. (ข่าวอุบัติเหตุทำให้ครอบครัวกระวนกระวายใจ)
* The noise of the construction discomposed the students. (เสียงการก่อสร้างทำให้นักเรียนสับสน)

| oppose | คัดค้าน, ต่อต้าน, ตรงกันข้าม | verb |
* The government opposed the protests. (รัฐบาลต่อต้านการประท้วง)
* The parents opposed the marriage. (พ่อแม่ต่อต้านการแต่งงาน)

| repose | พักผ่อน, หย่อนใจ, สงบนิ่ง | verb |
* The child reposed in her mother's arms. (เด็กพักผ่อนในอ้อมแขนของแม่)
* The weary traveler reposed in the shade of a tree. (นักเดินทางที่เหนื่อยล้าพักผ่อนใต้ร่มไม้)

จะเห็นได้ว่า คำศัพท์ที่มีรากศัพท์จากคำว่า pose นั้น ล้วนมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำให้อยู่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือการทำให้ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจน ขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้งาน

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!