mistake -Collocation

mistake -Collocation
Photo by Sander Sammy / Unsplash
💡
Examples:
audio-thumbnail
Make a mistake
0:00
/107.353509

Examples: กริยาที่ใช้กับ Mistake

 1. Make a mistake (ทำข้อผิดพลาด) - She made a mistake in her calculations. (เธอผิดพลาดในการคำนวณ)
 2. Make an error (ทำความผิด) - The software developer made an error in the code. (นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทำความผิดผลาดในรหัส)
 3. Make a blunder (ทำข้อผิดพลาดใหญ่) - He made a blunder by forgetting the important meeting. (เขาทำความผิดพลาดอย่างมากโดยลืมการประชุมสำคัญ)
 4. Correct a mistake (แก้ไขข้อผิดพลาด) - She quickly realized she had made a mistake and worked to correct it. (เธอรู้อย่างเร็วว่าเธอทำความผิดพลาดและก็ได้ทำการแก้ไขแล้ว)
 5. Realize your mistake (รู้ข้อผิดพลาดของคุณ) - It's important to be able to realize your mistake and learn from it. (สำคัญที่จะสามารถรู้ข้อผิดพลาดของคุณและเรียนรู้จากมัน)
 6. Admit your mistake (ยอมรับข้อผิดพลาดของคุณ) - He had to admit his mistake and apologize to his colleague. (เขาต้องยอมรับข้อผิดพลาดและขอโทษเพื่อนร่วมงาน)
 7. Mistakes happen (ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น) - Don't be too hard on yourself; mistakes happen to everyone. (อย่าใจร้ายกับตัวเองมากไป; ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับทุกคน)
 8. By mistake (โดยความผิดพลาด) - She sent the wrong email address by mistake. (เธอส่งอีเมลผิดที่อยู่โดยบังเอิญ)
 9. In mistake for (เข้าใจผิด) - I'm sorry, I took your umbrella in mistake for mine. (ขอโทษครับ ฉันเอาร่มของคุณไปโดยคิดว่าเป็นของฉัน)
💡
Phrases : วลี

Phrases:

 1. Be full of mistakes (เต็มไปด้วยข้อผิดพลาด) - The essay he submitted was full of mistakes. (เรียงความที่เขาส่งมาเต็มไปด้วยข้อผิดพลาด)
 2. It is a mistake to think that (ผิดพลาดที่คิดว่า) - It is a mistake to think that success comes without hard work. (เป็นความผิดพลาดที่จะคิดว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องทำงานหนัก)
 3. It would be a mistake to assume that (มันจะเป็นความผิดพลาดที่จะถือว่า) - It would be a mistake to assume that everyone shares the same opinion. (มันจะเป็นความผิดพลาดที่จะถือว่าทุกคนมีความคิดเห็นแบบเดียวกัน)
 4. There must be some mistake (มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆ) - When the bill arrived, and it was much higher than expected, she exclaimed, "There must be some mistake!" (เมื่อบิลมาถึงและสูงกว่าที่คาดไว้มาก เธออุทานว่า "ต้องมีข้อผิดพลาดบางอย่างแน่!")
 5. Be all a mistake (เป็นความผิดพลาดโดยสิ้นเชิง) - His decision to invest in that company turned out to be all a mistake. (การตัดสินใจลงทุนในบริษัทนั้นกลายเป็นความผิดพลาดโดยสิ้นเชิง)
💡
Synonym: คำที่มีความหมายคล้ายกัน

ตัวอย่างการใช้คำ synonym ของคำ "mistake" ในประโยค

คำว่า "mistake" มีหลายคำ synonym ขึ้นอยู่กับความหมายที่ต้องการสื่อ

ตัวอย่าง synonym ของ "mistake" และประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย:

1. error (ข้อผิดพลาด)

 • The accountant made an error in the calculations. (นักบัญชีทำผิดพลาดในการคำนวณ)
 • The software contains a bug that causes errors. (ซอฟต์แวร์มีบั๊กที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด)

2. blunder (ความผิดพลาดร้ายแรง)

 • The general made a blunder that cost his army the battle. (นายพลทำผิดพลาดร้ายแรงที่ทำให้กองทัพของเขาพ่ายแพ้ในสงคราม)
 • The politician's gaffe caused a scandal. (ความผิดพลาดของนักการเมืองทำให้เกิดเรื่องอื้อฉาว)

3. lapse (ความผิดพลาดชั่วคราว)

 • The doctor made a lapse in judgment that could have had serious consequences. (แพทย์ตัดสินใจผิดพลาดซึ่งอาจส่งผลร้ายแรง)
 • The athlete had a lapse in concentration that cost him the race. (นักกีฬามีสมาธิหลุดลอยซึ่งทำให้เขาแพ้การแข่งขัน)

4. slip (ความผิดพลาดเล็กน้อย)

 • The speaker made a slip of the tongue that caused some confusion. (ผู้บรรยายพูดผิดพลาดทำให้เกิดความสับสน)
 • The writer made a few typos in her manuscript. (นักเขียนพิมพ์ผิดเล็กน้อยในต้นฉบับของเธอ)

5. oversight (การละเลย)

 • The manager overlooked the important detail in the report. (ผู้จัดการละเลยรายละเอียดสำคัญในรายงาน)
 • The teacher forgot to assign the homework due to an oversight. (ครูลืมสั่งการบ้านเพราะละเลย)

6. misconception (ความเข้าใจผิด)

 • There is a common misconception that all spiders are dangerous. (มีความเข้าใจผิดว่าแมงมุมทุกตัวอันตราย)
 • The scientist's theory was based on a misconception about the nature of light. (ทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์นั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธรรมชาติของแสง)

7. miscalculation (การคำนวณผิด)

 • The engineer made a miscalculation that led to the collapse of the bridge. (วิศวกรคำนวณผิดทำให้สะพานพังทลาย)
 • The company's miscalculation of the market resulted in heavy losses. (การคาดการณ์ผิดพลาดของบริษัทเกี่ยวกับตลาดส่งผลให้สูญเสียอย่างหนัก)

8. misjudgment (การตัดสินใจผิด)

 • The coach's misjudgment of the player's abilities cost the team the game. (การตัดสินใจผิดพลาดของโค้ชเกี่ยวกับความสามารถของผู้เล่นทำให้ทีมแพ้การแข่งขัน)
 • The investor's misjudgment of the risk involved led to financial ruin. (การตัดสินใจผิดพลาดของนักลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความล้มละลายทางการเงิน)

9. misinterpretation (การตีความผิด)

 • The reader misinterpreted the author's intentions. (ผู้อ่านตีความเจตนาของผู้เขียนผิด)
 • The diplomat's remarks were misinterpreted by the media. (สื่อตีความคำพูดของนักการทูตผิด)

10. faux pas (การผิดมารยาททางสังคม)

 • The guest made a faux pas by criticizing the host's food. (แขกทำผิดมารยาททางสังคมโดยวิพากษ์วิจารณ์อาหารของเจ้าบ้าน)
 • The politician's insensitive comment was a major faux pas. (ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมของนักการเมืองเป็นความผิดพลาดทางสังคมที่ร้ายแรง)

หมายเหตุ:

 • คำ synonym เหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกับ "mistake" แต่ไม่ได้หมายถึงสิ่งเดียวกันเสมอไป
 • การเลือกคำ synonym ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค
 • คุณควรศึกษาความหมายของคำ synonym แต่ละคำอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!