promise -Minidic

promise -Minidic

audio-thumbnail
Promise
0:00
/68.232
💡
พร้อมิซ/ หน้าที่ของคำ: คำนาม การสัญญา , รับประกัน , คำกริยา : รับรองทำให้มั่นใจ , ให้คำสัญญา

The meaning of "promise" in English is to make a commitment or assurance to do something, to fulfill an agreement, or to guarantee a particular outcome. It is a declaration or pledge of one's intention to follow through with a specific action or to keep one's word. A promise often carries an element of trust and responsibility, as it involves committing to a course of action or delivering a particular result.

ความหมายของ "คำมั่นสัญญา" ในภาษาอังกฤษคือการให้คำมั่นหรือรับรองว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำตามข้อตกลง หรือรับประกันผลบางอย่าง เป็นการประกาศหรือให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามด้วยการกระทำเฉพาะหรือรักษาคำพูด คำมั่นสัญญามักมีองค์ประกอบของความไว้วางใจและความรับผิดชอบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติหรือการส่งมอบผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง

In summary, a promise is a verbal or written statement where someone assures or guarantees that they will do or not do something in the future. It signifies an intention to be faithful to the commitment made. Promises are important in building trust, maintaining relationships, and showing accountability.

กล่าวโดยสรุป คำมั่นสัญญาคือคำแถลงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่บุคคลรับรองหรือรับประกันว่าพวกเขาจะทำหรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนาคต มันหมายถึงความตั้งใจที่จะซื่อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญา คำสัญญามีความสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ รักษาความสัมพันธ์ และแสดงความรับผิดชอบ

ตัวอย่างการใช้

 1. I promise to help you with your project this weekend. ฉันสัญญาว่าจะช่วยคุณทำโปรเจกต์สุดสัปดาห์นี้
 2. The company's CEO made a promise to invest in renewable energy initiatives.CEO ของบริษัทได้ให้สัญญาว่าจะลงทุนในโครงการริเริ่มด้านพลังงานหมุนเวียน
 3. Don't make a promise you can't keep; it's important to be honest and reliable.อย่าทำสัญญาที่คุณไม่สามารถรักษาได้ สิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตย์และเชื่อถือได้
💡
Synonym: คำที่มีความหมายคล้ายกัน
 1. Pledge - สัญญา, การให้คำสัญญา
 2. Commitment - การตั้งใจทำ, การสัญญาณ
 3. Assure - รับรอง, ให้ความมั่นใจ
 4. Guarantee - รับประกัน, การให้ความมั่นใจ
 5. Vow - คำสัญญา, การสาบาน
 6. Oath - คำสาบาน, คำพิธีการสาบาน
 7. Swear - สาบาน, ปฏิญาณ
 8. Commit - ตั้งใจทำ, ทำสัญญาณ
 9. Declare - ประกาศ, แจ้งให้ทราบ
 10. Undertake - ยอมรับหน้าที่, ตั้งใจทำ

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษพร้อมวงเล็บวงเล็บภาษาไทย

1. Pledge:

 • ประโยคที่ 1: The students pledged to study hard and achieve their goals. (นักเรียน สัญญา ว่าจะเรียนอย่างหนักและบรรลุเป้าหมาย)
 • ประโยคที่ 2: The country pledged to reduce its emissions by 20%. (ประเทศนี้ สัญญา ว่าจะลดการปล่อยมลพิษลง 20%)

2. Commitment:

 • ประโยคที่ 1: The company has a strong commitment to social responsibility. (บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อความรับผิดชอบต่อสังคม)
 • ประโยคที่ 2: The athlete showed great commitment to her training. (นักกีฬาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในเรื่องการฝึกซ้อม)

3. Assure:

 • ประโยคที่ 1: The teacher assured the students that the exam would be fair. (ครู รับรอง กับนักเรียนว่าการสอบจะยุติธรรม)
 • ประโยคที่ 2: The bank assured the customer that his money was safe. (ธนาคาร รับรอง กับลูกค้าว่าเงินของเขาปลอดภัย)

4. Guarantee:

 • ประโยคที่ 1: The manufacturer guarantees the product for one year against defects. (ผู้ผลิต รับประกัน สินค้าเป็นเวลาหนึ่งปีสำหรับความบกพร่อง)
 • ประโยคที่ 2: The insurance company guarantees to pay out in the event of an accident. (บริษัทประกัน รับประกัน ว่าจะจ่ายเงินชดเชยในกรณีเกิดอุบัติเหตุ)

5. Vow:

 • ประโยคที่ 1: The couple vowed to love each other forever. (คู่รัก สาบาน ว่าจะรักกันตลอดไป)
 • ประโยคที่ 2: The soldier vowed to fight for his country. (ทหาร สาบาน ว่าจะต่อสู้เพื่อประเทศของเขา)

6. Oath:

 • ประโยคที่ 1: The witness took an oath to tell the truth in court. (พยาน สาบาน ว่าจะพูดความจริงในศาล)
 • ประโยคที่ 2: The new president took the oath of office. (ประธานาธิบดีคนใหม่ สาบาน ตนเข้ารับตำแหน่ง)

7. Swear:

 • ประโยคที่ 1: The children swore not to tell anyone about their secret. (เด็ก ๆ สาบาน ว่าจะไม่บอกใครเกี่ยวกับความลับของพวกเขา)
 • ประโยคที่ 2: The judge swore in the new jury members. (ผู้พิพากษา สาบาน สมาชิกคณะลูกขุนใหม่)

8. Commit:

 • ประโยคที่ 1: The government committed to providing financial aid to the victims of the disaster. (รัฐบาล มุ่งมั่น ที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ)
 • ประโยคที่ 2: The company committed to reducing its environmental impact. (บริษัท มุ่งมั่น ที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)

9. Declare:

 • ประโยคที่ 1: The government declared a state of emergency after the floods. (รัฐบาล ประกาศ ภาวะฉุกเฉินหลังจากน้ำท่วม)
 • ประโยคที่ 2: The scientist declared that he had found a cure for the disease. (นักวิทยาศาสตร์ ประกาศ ว่าเขาพบวิธีรักษาโรคนี้แล้ว)

10. Undertake:

 • ประโยคที่ 1: The researcher undertook a study to investigate the effects of the new drug. (นักวิจัย ดำเนินการ ศึกษาเพื่อหาผลของยาใหม่)
 • ประโยคที่ 2: The company undertook a major project to renovate its headquarters. (บริษัท ดำเนินการ โครงการใหญ่เพื่อปรับปรุงสำนักงานใหญ่)

💡
Collocations:

Collocations:

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษพร้อมวงเล็บภาษาไทย โดยเน้นคำศัพท์ Collocation :

1. to make a promise:

 • promised my sister that I would visit her on the weekends. (ฉัน สัญญา กับน้องสาวว่าจะไปเยี่ยมเธอในช่วงสุดสัปดาห์)
 • The politician promised to lower taxes if he was elected. (นักการเมือง สัญญา ว่าจะลดภาษีถ้าเขาได้รับเลือกตั้ง)

2. to make a commitment:

 • The company made a commitment to reducing its environmental impact. (บริษัท ให้คำมั่นสัญญา ว่าจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)
 • The couple made a commitment to each other in a ceremony. (คู่รัก ให้คำมั่นสัญญา ต่อกันในการประกอบพิธี)

3. to make a pledge:

 • The charity asked for donations to pledge their support for the cause. (องค์กรการกุศล ขอ บริจาคเพื่อ แสดงการสนับสนุน ต่อสาเหตุ)
 • The government pledged to provide financial assistance to the victims of the disaster. (รัฐบาล ให้คำมั่นสัญญา ว่าจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ)

4. to make a guarantee:

 • The manufacturer guaranteed the product for one year. (ผู้ผลิต รับประกัน สินค้าเป็นเวลาหนึ่งปี)
 • The bank guaranteed the loan against the borrower's property. (ธนาคาร รับประกัน เงินกู้ด้วยทรัพย์สินของผู้กู้)

5. to make a vow:

 • The soldiers vowed to defend their country. (ทหาร สาบาน ว่าจะปกป้องประเทศของพวกเขา)
 • The couple exchanged vows at their wedding ceremony. (คู่รัก แลกคำสาบาน ในพิธีแต่งงาน)

หมายเหตุ:

 • คำศัพท์ Collocation เหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่มีความแตกต่างเล็กน้อยในทางนัยยะ
 • "To make a promise" มักใช้กับการให้คำมั่นสัญญาที่ไม่เป็นทางการ
 • "To make a commitment" มักใช้กับการให้คำมั่นสัญญาที่จริงจังและยาวนาน
 • "To make a pledge" มักใช้กับการให้คำมั่นสัญญาเพื่อสนับสนุนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 • "To make a guarantee" มักใช้กับการให้คำมั่นสัญญาว่าจะรับผิดชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 • "To make a vow" มักใช้กับการให้คำมั่นสัญญาที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นทางการ

ลองฝึกใช้คำศัพท์ Collocation เหล่านี้ในประโยคของคุณเองเพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วและถูกต้อง

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!