Reduce (verb)^

Reduce (verb)^

Reduce (verb): ลด ; ย่อ ตัดทอน

Meaning: To make something smaller in size, quantity, amount, or degree; to lessen, decrease, or diminish.

💡
Examples:

Examples:

audio-thumbnail
Reduce
0:00
/29.054282
 1. They decided to reduce the prices of their products to attract more customers.พวกเขาตัดสินใจลดราคาผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้น
 2. The company implemented energy-saving measures to reduce its carbon footprint. บริษัทดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 3. She needed to reduce her workload to manage her stress levels. เธอจำเป็นต้องลดภาระงานเพื่อจัดการกับระดับความเครียด

Synonyms: Decrease, lessen, diminish, lower, cut, shrink

Antonyms: Increase, raise, enlarge, expand, grow

💡
Collocations:

Collocations:

 1. Reduce expenses: Refers to the action of cutting costs or spending less money.
audio-thumbnail
Reduce 1
0:00
/63.236853

ตัวอย่าง Reduce expenses ( Click เพื่อย่อ หรือขยาย )

 1. The company needed to reduce expenses in order to stay profitable. (บริษัทต้องลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถทำกำไรได้)
 2. One way to improve your financial situation is to reduce expenses on non-essential items. (วิธีหนึ่งในการปรับปรุงสถานการณ์การเงินของคุณคือการลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น)
 3. In order to save money, they decided to reduce expenses by cutting back on dining out. (เพื่อประหยัดเงิน, พวกเขาตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทานอาหารนอกบ้าน)
 4. The government implemented a plan to reduce expenses in the public sector without compromising essential services. (รัฐบาลได้นำแผนการลดค่าใช้จ่ายในส่วนราชการมาให้ใช้โดยไม่เสียหายต่อบริการที่จำเป็น)
 5. To survive the economic downturn, many businesses had to reduce expenses dramatically. (เพื่อรอดตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่ตกต่ำ, ธุรกิจหลายแห่งต้องลดค่าใช้จ่ายอย่างมาก)

2. Reduce waste: Involves efforts to produce less waste or to recycle materials.

3. Reduce speed: Pertains to driving or moving at a slower pace for safety or conservation reasons.

💡
Idioms:

Idioms:

 1. Reduce to ashes: To completely destroy something, often figuratively, as if it were burned to ashes.
audio-thumbnail
Reduce 2
0:00
/27.121153

ตัวอย่าง Reduce to ashes ( Click เพื่อย่อ หรือ ขยาย )

The raging wildfire had the power to reduce an entire forest to ashes in a matter of hours. (ไฟป่าที่ระเบิดขึ้นมีพลังในการทำให้ป่าทั้งหลายกลายเป็นเถ้าถ่านในเวลาไม่กี่ชั่วโมง)

The volcano erupted violently, causing the nearby village to be reduced to ashes by lava and ash clouds. (ภูเขาไฟปะทุอย่างรุนแรง ทำให้หมู่บ้านใกล้เคียงกลายเป็นเถ้าถ่านโดยลาวา)

2. Reduce someone to tears: To make someone cry or feel very emotional.

audio-thumbnail
Reduce 3
0:00
/27.264271

ตัวอย่างการใช้คำ Reduce somone to tears ( Click เพื่อย่อ หรือ ขยาย )

 1. The beauty of the music was so overwhelming that it reduced the entire audience to tears of joy.(ความงดงามของดนตรีนั้นทรงพลังมากที่ทำให้ผู้ชมทั้งหมดร้องไห้ด้วยความสุข)
 2. The surprise reunion with her long-lost friend brought tears to her eyes, reducing her to tears of happiness.(การพบกับเพื่อนที่ห่างหายกันมานานอีกครั้งโดยไม่คาดคิดทำให้น้ำตาเธอเอ่อล้น และร้องไห้ด้วยความสุข)

3. Reduce someone to silence: To cause someone to stop talking or be speechless due to a surprising or shocking event or statement.

audio-thumbnail
Reduce 4
0:00
/27.318439

Reduce someone to silence ( Click เพื่อย่อ หรือ ขยาย )

You can use this phrase in casual or formal writing when you want to describe making someone so stunned that they are unable to say anything. For example, "The politician's bold accusation reduced his opponent to silence". 

 1. The powerful and emotional testimony of the victim in court reduced everyone in the room to silence. (การให้คำให้การของเหยื่อที่มีพลังและอารมณ์ทำให้ทุกคนในห้องเงียบสงบ)

2. Her eloquent speech on human rights violations left the audience in awe and reduced them to silence. (คำพูดที่คล่องแคล่วนุ่มนวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเธอทำให้ผู้ชมตกตลึงและอยู่ในความเงียบ)

💡
Expressions:

Expressions:

 1. Reduce something to its simplest form: To simplify or break down something into its most basic element
audio-thumbnail
Reduce 5
0:00
/87.039197

Reduce something to its simplest form: ( Click เพื่อย่อ หรือ ขยาย ) 

 1. The professor was able to explain complex scientific concepts in a way that reduced them to their simplest forms for the students to understand. (ศาตราจารย์สามารถอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนในลักษณะที่ลดลงเหลือแค่รูปแบบที่ง่ายที่สุดให้นักเรียนเข้าใจ)
 2. In his book, the author has a talent for reducing complex philosophical ideas to their simplest forms, making them accessible to a wider audience. (ในหนังสือของเขา, ผู้เขียนมีความสามารถในการลดความคิดทางปรัชญาที่ซับซ้อนให้กลายเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุด ทำให้มีผู้อ่านที่หลากหลาย)
 3. The goal of the design was to reduce the product to its simplest form while maintaining functionality. (เป้าหมายของการออกแบบคือการลดผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดพร้อมรักษาความสามารถในการใช้งาน)
 4. The artist's minimalist approach to painting often involves reducing complex scenes to their simplest forms, leaving space for interpretation. (วิธีการของศิลปินในการวาดที่เป็นมินิมัลลิสมักเกี่ยวข้องกับการลดฉากที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด และเปิดโอกาสให้มีการตีความ)
 5. The engineer's challenge was to reduce the complicated machinery to its simplest form without sacrificing efficiency. (ความท้าทายของวิศวกรคือการลดเครื่องจักรที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดโดยไม่เสียความมีประสิทธิภาพ)

คำว่า "Reduce something to its simplest form" หมายถึงการทำให้สิ่งที่ซับซ้อนกลายเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดของมัน โดยทำให้เข้าใจและใช้งานได้ง่ายขึ้น.

2. Reduce the risk: To take actions or precautions to lower the likelihood of a negative event or outcome.

3. Reduce to a minimum: To minimize or reduce something to the smallest possible amount or level.

Word Family: Reduction (noun), reduced (adjective), reducing (present participle)

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!