self-reliant ( adj )

self-reliant ( adj )

คำนี้แปลว่า เพิ่งพาตนเองได้หรือเป็นอิสระ ลองฟังเสียงภาษาอังกฤษแล้วลองแปลเป็นภาษาไทยดูนะครับ

audio-thumbnail
Self reliant
0:00
/28.8

ตัวอย่างเช่น

💡
Click ที่สี่เหลี่ยมด้านล่างเพื่อขยาย หรือ ย่อบทความ

File เสียงด้านบนแปลว่าอะไร ( CLICK ดูคำแปล )

  1. Being self-reliant can increase one's sense of independence and self-confidence การพึ่งพาตนเองสามารถเพิ่มความรู้สึกเป็นอิสระและความมั่นใจในตนเอง
  2. Self-reliant individuals are often seen as more reliable and trustworthy by others, as they are able to take care of themselves and their responsibilities without needing constant assistance. บุคคลที่พึ่งพาตนเองมักถูกมองว่าน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้มากกว่าจากผู้อื่น เนื่องจากพวกเขาสามารถดูแลตัวเองและความรับผิดชอบของตนได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
  3. Self-reliance can lead to greater success in personal and professional endeavors, as individuals who are able to rely on themselves are more likely to take risks and pursue their goals without fear of failure. การพึ่งพาตนเองสามารถนำไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นในความพยายามส่วนตัวและในอาชีพ เนื่องจากบุคคลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มักจะเสี่ยงและทำตามเป้าหมายโดยไม่กลัวความล้มเหลว

ลองยกตัวอย่างคำที่มีความหมายคล้าย Self-reliant มา 1 คำ ( CLICK เพื่อดูคำตอบ)

self-sufficient, self-supporting, self-sustaining, self-standing, able to stand on one's own two feet,

แต่งประโยค โดยใช้คำว่า self-sufficient มา 1 ประโยค ( CLICK เพื่อดูคำตอบ)

คำว่า "self-sufficient" หมายถึงความสามารถในการจัดหา สิ่งต่างๆด้วยตัวเอง เพื่อรอดชีวิตหรือประกอบอาชีพโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นหรือแหล่งเงินทุนภายนอก ตัวอย่างประโยคเช่น

  1. The homestead was designed to be self-sufficient, with a garden, livestock, and renewable energy sources providing food and energy for the family. (บ้านไร่ได้รับการออกแบบให้อยู่แบบพอเพียง โดยมีสวน ปศุสัตว์ และแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ให้อาหารและพลังงานสำหรับครอบครัว)
  2. The village is self-sufficient and relies on fishing, hunting, and agriculture for its survival. (หมู่บ้านนี้อยู่แบบพอเพียงและพึ่งพาการประมง การล่าสัตว์ และการเกษตรเพื่อความอยู่รอด)
  3. The company's goal is to become self-sufficient by reducing its reliance on imported materials and developing its own supply chain. (เป้าหมายของบริษัทคือการพึ่งพาตนเองโดยลดการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของตนเอง)

แต่งประโยค โดยใช้คำว่า self-sustaining. มา 1 ประโยค ( CLICK เพื่อดูคำตอบ)

คำว่า "self-sustaining" หมายถึงสิ่งที่สามารถเอาตัวรอดเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นหรือแหล่งอาหารหรือพลังงานจากภายนอก ตัวอย่างประโยคเช่น

  1. The farm is designed to be self-sustaining, with solar panels providing energy and rainwater being collected for irrigation. (ฟาร์มได้รับการออกแบบให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีแผงโซลาร์เซลล์ที่ให้พลังงานและเก็บน้ำฝนเพื่อการชลประทาน)
  2. The ecosystem in this forest is self-sustaining, with plants and animals relying on each other to survive without human intervention. (ระบบนิเวศในป่าแห่งนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง พืชและสัตว์ต่างพึ่งพาอาศัยกันเพื่อความอยู่รอดโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์)
  3. The company's goal is to become a self-sustaining business that generates enough revenue to cover all of its expenses without relying on outside funding. (เป้าหมายของบริษัทคือการเป็นธุรกิจที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งสร้างรายได้เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินทุนจากภายนอก)

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!