Suspect -Minidic

Suspect -Minidic

audio-thumbnail
Suspect
0:00
/163.133504
💡
Meaning : 

Meaning:

🔮 Suspect (verb/noun/adjective):Meaning (verb): To believe or feel that someone is possibly guilty of a crime, wrongdoing, or questionable action.เชื่อหรือรู้สึกว่าใครบางคนอาจมีความผิดในอาชญากรรม การกระทำผิด หรือการกระทำที่น่าสงสัย

🔮 Meaning (noun): A person who is believed to be possibly involved in a crime or wrongdoing. บุคคลที่เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือการกระทำผิด

🔮 Meaning (adjective): Considered to be possibly guilty, questionable, or doubtful. ถือว่าอาจมีความผิด น่าสงสัย หรือน่าสงสัย

💡
Examples (verb):
 1. The police suspect that the missing items were stolen by someone within the building. ตำรวจสงสัยว่าสิ่งของที่หายไปถูกขโมยโดยคนในอาคาร
 2. The investigators suspect foul play in the sudden disappearance of the businessman. ผู้สืบสวนสงสัยว่ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมในการหายตัวไปอย่างกะทันหันของนักธุรกิจ
 3. She began to suspect that her phone had been compromised due to unusual activity. เธอเริ่มสงสัยว่าโทรศัพท์ของเธอถูกบุกรุกเนื่องจากกิจกรรมที่ผิดปกติ
💡
Examples (noun):
 1. The police arrested the suspect after gathering evidence of his involvement in the robbery. ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยหลังจากรวบรวมหลักฐานว่าเขาเกี่ยวข้องกับการปล้น
 2. The detectives questioned the suspects in the case to gather more information. นักสืบได้ซักถามผู้ต้องสงสัยในคดีเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
 3. The eyewitness identified the man as the suspect seen near the crime scene. ผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าชายคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยที่เห็นใกล้ที่เกิดเหตุ
💡
Examples (adjective):
 1. The suspect package left at the doorstep raised concerns among the residents. พัสดุต้องสงสัยที่ทิ้งไว้ที่หน้าประตูบ้านสร้างความกังวลให้กับผู้อยู่อาศัย
 2. Her suspect behavior in the store led the security guard to keep an eye on her.พฤติกรรมที่น่าสงสัยของเธอในร้านทำให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจับตามองเธอ
 3. The suspect alibi provided by the defendant was thoroughly examined by the prosecution. ข้อแก้ตัวผู้ต้องสงสัยที่จำเลยให้ไว้ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดโดยอัยการ

Synonyms (verb/noun/adjective): Doubt, mistrust, question, offender, possible, doubtful.

Antonyms (verb/noun/adjective): Trust, believe, innocent, clear, certain.

💡
🔮 Collocations:

Collocations:

🔮 Collocations:

 1. Prime suspect: The police focused their investigation on the prime suspect identified by witnesses. ผู้ต้องสงสัยรายสำคัญ: ตำรวจมุ่งสืบสวนไปที่ผู้ต้องสงสัยรายสำคัญที่พยานระบุได้
 2. Lead suspect: The detectives are following leads to identify the lead suspect in the ongoing case. ผู้ต้องสงสัยหลัก: นักสืบกำลังติดตามเบาะแสเพื่อระบุผู้ต้องสงสัยหลักในคดีที่กำลังดำเนินอยู่
 3. Under suspicion: He was placed under suspicion due to his proximity to the crime scene. ตกเป็นผู้ต้องสงสัย: เขาถูกสงสัยเนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุ
💡
🔮 Phrases:

🔮 Phrases:

 1. Raise suspicion: The unusual behavior of the employee raised suspicion among the coworkers. สร้างความสงสัย: พฤติกรรมที่ผิดปกติของพนักงานทำให้เกิดความสงสัยในหมู่เพื่อนร่วมงาน
 2. Cast suspicion: The missing evidence cast suspicion on the integrity of the investigation. แสดงความสงสัย: หลักฐานที่หายไปทำให้เกิดความสงสัยในความสมบูรณ์ของการสอบสวน
 3. Clear of suspicion: After a thorough inquiry, he was found clear of suspicion in the matter. ปราศจากความสงสัย: หลังจากไต่สวนอย่างละเอียดแล้ว เขาก็พบว่าไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้
💡
🔮 Expressions:

🔮 Expressions:

 1. Fall under suspicion: The unexpected disappearance of the valuable artifact caused several employees to fall under suspicion. ตกอยู่ในความสงสัย: การหายไปอย่างไม่คาดคิดของวัตถุมีค่าทำให้พนักงานหลายคนตกอยู่ภายใต้ความสงสัย
 2. Lay suspicion on: The media attempted to lay suspicion on several individuals before the actual perpetrator was identified. ตั้งข้อสงสัย: สื่อพยายามตั้งข้อสงสัยกับบุคคลหลายคนก่อนที่จะระบุตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริง
 3. Be beyond suspicion: Her impeccable record and honesty made her beyond suspicion in the financial audit. ไม่ต้องสงสัย: ประวัติอันไร้ที่ติและความซื่อสัตย์ของเธอทำให้เธอหมดความสงสัยในการตรวจสอบทางการเงิน
💡
🔮 Idioms:

🔮 Idioms:

 1. Give someone the benefit of the doubt: Sometimes, it's better to give someone the benefit of the doubt rather than immediately suspecting them. ให้ประโยชน์แก่บางคนด้วยความสงสัย: บางครั้ง การให้ประโยชน์แก่บางคนดีกว่าที่จะสงสัยในทันที
 2. A suspect look: The way he glanced around the room raised a suspect look among the party guests. รูปลักษณ์ที่น่าสงสัย: วิธีที่เขามองไปรอบ ๆ ห้องทำให้แขกในงานต้องสงสัย
 3. Suspect motives: Her suspect motives for joining the project created uncertainty among the team members. แรงจูงใจที่น่าสงสัย: แรงจูงใจที่น่าสงสัยของเธอในการเข้าร่วมโครงการทำให้เกิดความไม่แน่นอนในหมู่สมาชิกในทีม
💡
Synonym: คำที่มีความหมายคล้ายกัน

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้คำ synonym ของ "suspect" พร้อมคำแปลภาษาไทย

1. คำว่า "accused"

 • ตัวอย่าง: The accused was found guilty of murder. (ผู้ต้องหา) ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรม
 • ความหมาย: บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด

**2. คำว่า "alleged"

 • ตัวอย่าง: The alleged criminal was arrested by the police. (ผู้ต้องหา) ถูกตำรวจจับกุม
 • ความหมาย: ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด แต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์

**3. คำว่า "presumed"

 • ตัวอย่าง: The presumed killer is still at large. (ผู้ต้องสงสัย) ยังคงลอยนวล
 • ความหมาย: เชื่อว่าเป็นผู้กระทำผิด แต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์

**4. คำว่า "apprehended"

 • ตัวอย่าง: The apprehended suspect was questioned by the police. (ผู้ต้องหา) ถูกตำรวจควบคุมตัวและสอบสวน
 • ความหมาย: ถูกจับกุม

**5. คำว่า "detained"

 • ตัวอย่าง: The detained man was released without charge. (ผู้ต้องสงสัย) ถูกควบคุมตัวไว้โดยไม่ต้องถูกตั้งข้อหา
 • ความหมาย: ถูกควบคุมตัวไว้

**6. คำว่า "wanted"

 • ตัวอย่าง: The police are wanted the man in connection with the robbery. (ตำรวจต้องการตัวชายคนนี้) เพื่อสอบสวนคดีปล้นทรัพย์
 • ความหมาย: ต้องการตัวผู้กระทำผิด

**7. คำว่า "person of interest"

 • ตัวอย่าง: The police are questioning a person of interest in the case. (ตำรวจกำลังสอบสวน บุคคลที่น่าสงสัย) ในคดีนี้
 • ความหมาย: บุคคลที่น่าสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

**8. คำว่า "potential suspect"

 • ตัวอย่าง: The potential suspect was seen leaving the crime scene. (ผู้ต้องสงสัยที่เป็นไปได้) ถูกเห็นออกจากที่เกิดเหตุ
 • ความหมาย: บุคคลที่อาจเป็นผู้กระทำผิด

**9. คำว่า "prime suspect"

 • ตัวอย่าง: The prime suspect in the murder is still on the run. (ผู้ต้องสงสัยหลัก) ในคดีฆาตกรรมยังคงหลบหนี
 • ความหมาย: ผู้ต้องสงสัยที่มีแนวโน้มสูงสุดว่าเป็นผู้กระทำผิด

**10. คำว่า "culprit"

 • ตัวอย่าง: The culprit was eventually brought to justice. (ผู้กระทำผิด) ในที่สุดก็ถูกนำตัวมาลงโทษ
 • ความหมาย: บุคคลที่กระทำผิด

หมายเหตุ: คำ synonym เหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกับ "suspect" แต่ความหมายที่แท้จริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค

ตัวอย่างเพิ่มเติม:

 • The police have several suspects in their sights. (ตำรวจมีผู้ต้องสงสัยหลายคนอยู่ในสายตา)
 • The evidence points to the accused as the killer. (หลักฐานชี้ให้เห็นว่า ผู้ต้องหา) เป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรม
 • The alleged shoplifter was caught on camera. (ผู้ต้องหา) ขโมยของถูกจับได้โดยกล้องวงจรปิด
 • The presumed mastermind of the robbery is still at large. (ผู้ต้องสงสัยว่าเป็น) ผู้วางแผนปล้นยังคงลอยนวล

spectacular และรากศัพท์ spect
📒 ตัวอย่างการใช้ Spectacular ( สวยงาม ตระการตา , ยอดเยี่ยม ) ---- > Click 🔮 an impressive performance, display 🔮 an expert performance, display 🔮 a spectacular performance, display 🔮 a masterly performance, display 🔮 a virtuoso performance, display * 👉 an impressive performance,…

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!