adaptation

adaptation

adaptation แปลว่าการปรับตัวเพื่อเข้ากับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่ต่างจากเดิม

ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับคำว่า adaptation คือ

0:00
/1:18
💡
อย่าลืมฟังวิดีโอทุกครั้งที่เข้ามาอ่านบทความนะครับจะทำให้เกิดทักษะมากขึ้น
 • Plants and animals have developed many adaptations to survive in harsh environments. (พืชและสัตว์ได้พัฒนาและปรับตัวในหลายด้านเพื่อที่จะรอดชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย)
 • The company's adaptation to the changing market conditions was the key to its success. (การปรับตัวของบริษัทให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงคือกุญแจสู่ความสำเร็จ)
 • The adaptation of the book to a movie screenplay required significant changes to the plot. (การดัดแปลงหนังสือเป็นบทภาพยนตร์จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงเรื่องอย่างมาก)
💡
ตัวอย่างประโยคคำที่คล้ายกัน

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม ---- > Click

 • The company made adjustments to its business strategy in response to the pandemic. (บริษัทปรับปรุงกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อตอบสนองสถานการณ์การระบาดของโรคระบาด)
 • The team had to make modifications to the original design to meet the client's requirements. (ทีมต้องทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขการออกแบบเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า)
 • The transformation of the company into a global player took several years. (การแปลงสภาพของบริษัทเป็นผู้เล่นระดับโลกใช้เวลาหลายปี)
 • The evolution of technology has led to many improvements in our daily lives. (การวิวัฒนาการของเทคโนโลยีได้นำไปสู่การปรับปรุงในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา)
 • The company is adapting its products to the needs of the local market. (บริษัทกำลังปรับตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในท้องถิ่น)
 • The alteration of the schedule caused some inconvenience for the participants. (การเปลี่ยนแปลงกำหนดการทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้เข้าร่วม
💡
คำที่คล้ายคำว่า adaptation ที่มักใช้ในบริบทเดียวกันได้แก่:

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม --- > Click

 • Adjustment - การปรับปรุง, การปรับเปลี่ยน
 • Modification - การปรับเปลี่ยน, การแก้ไข
 • Transformation - การเปลี่ยนแปลง, การแปลงสภาพ
 • Evolution - การวิวัฒนาการ, การเจริญเติบโต
 • Adapting - การปรับตัว, การทำให้เข้ากันได้
 • Alteration - การเปลี่ยนแปลง, การแก้ไข
💡
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม

 • adaptation (N) - การปรับตัว, the process of changing or adjusting to new circumstances or conditions
 • survive (V) - รอดชีวิต, to continue to live or exist, especially in difficult or harsh conditions
 • harsh (ADJ) - ซึ่งยากลำบาก, unpleasantly rough or severe
 • environment (N) - สภาพแวดล้อม, the surroundings or conditions in which a person, animal, or plant lives or operates
 • condition (N) - เงื่อนไข, a particular state or situation that something or someone is in
 • success (N) - ความสำเร็จ, the achievement of a desired aim or outcome
 • require (V) - ต้องการ, to need something in order to function or be successful
 • adjustment (N) - การปรับ, the process of making small changes to something in order to improve it or make it more suitable
 • strategy (N) - กลยุทธ์, a plan of action designed to achieve a particular goal or objective
 • response (N) - การตอบสนอง, a reaction or reply to something that has been said or done
 • Pandemic (N) - การระบาด, an outbreak of a disease that occurs over a wide geographic area and affects an exceptionally high proportion of the population
 • modification (N) - การปรับเปลี่ยน, a change or alteration made to something
 • design (N) - การออกแบบ, the process of creating or planning something, typically a product or system
 • evolution (N) - วิวัฒนาการ, the gradual development of something, especially from a simple to a more complex form
 • improvement (N) - การปรับปรุง, the act or process of making something better
 • alteration (N) - การเปลี่ยนแปลง, a change or adjustment made to something
 • inconvenience (N) - ความไม่สะดวก, a situation or event that causes difficulty or discomfort
 • participant (N) - ผู้เข้าร่วม, a person who takes part in or becomes involved in a particular activity or event.
💡
คำภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน 

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม

 • adaptation: adjustment, modification, evolution, alteration
 • survive: endure, persevere, persist, live on
 • harsh: severe, rough, tough, difficult
 • environment: surroundings, habitat, ecosystem, milieu
 • condition: state, circumstance, situation, status
 • success: achievement, accomplishment, triumph, victory
 • require: need, demand, necessitate, call for
 • adjustment: adaptation, modification, alteration, change
 • strategy: plan, approach, tactic, scheme
 • response: reaction, reply, answer, feedback
 • Pandemic: epidemic, outbreak, contagion, disease spread
 • modification: alteration, adjustment, adaptation, change
 • design: plan, blueprint, scheme, layout
 • evolution: development, progression, advancement, growth
 • improvement: enhancement, betterment, advancement, progress
 • lteration: modification, adjustment, change, amendment
 • inconvenience: discomfort, nuisance นิวเซินซฺ, ´นูเซินซฺ, annoyance, problem
 • participant: contributor, member, partaker, attendee
💡
มาทดสอบคำศัพท์พื้นฐานกันครับโดยคลิกปุ่ม Play ด้านล่างครับ วิธีเล่นเกมโปรแกรมจะให้คำศัพท์มา ถ้ารู้ว่าคำศัพท์นั้นแปลว่าอะไรให้กดปุ่มคำว่า FLIP ตัวโปรแกรมก็จะเฉลยคำศัพท์โดยการพลิก กระดาษมาอีกหน้าหนึ่ง ถ้าคำตอบที่คิดไว้ถูกต้อง ให้กดเครื่องหมายถูกถ้าคำตอบไม่ถูกต้องให้กดเครื่องหมายผิด

💡
มาทดสอบคำศัพท์พื้นฐานกันครับโดยคลิกปุ่ม Play ด้านล่างครับ วิธีเล่นเกมโปรแกรมจะให้คำศัพท์มา ถ้ารู้ว่าคำศัพท์นั้นแปลว่าอะไรให้กดปุ่มคำว่า FLIP ตัวโปรแกรมก็จะเฉลยคำศัพท์โดยการพลิก กระดาษมาอีกหน้าหนึ่ง ถ้าคำตอบที่คิดไว้ถูกต้อง ให้กดเครื่องหมายถูกถ้าคำตอบไม่ถูกต้องให้กดเครื่องหมายผิด

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!