เรียนคำศัพท์จากรากศัพท์ Expose - root

เรียนคำศัพท์จากรากศัพท์ Expose - root
Photo by Finn Hackshaw / Unsplash

ความยาว VDO 10:07 นาที

0:00
/10:07
 1. Propose (v) - เสนอ - To suggest or present for consideration. , ขอแต่งงาน
 2. Prepose (v) - จัดเตรียมล่วงหน้า - To prepare in advance.
 3. Postpone (v) - เลื่อน - To delay or reschedule to a later time.
 4. Dispose (v) - กำจัด, จัดการ, หรือทำให้พร้อม - To get rid of, manage, or make ready.
 5. Deposit (n, v) - เงินมัดจำ, ฝาก - n. จำนวนเงินที่ฝาก, v. ฝาก, วาง, หรือทำการฝาก - An amount of money placed into an account, or the action of placing money into an account.
 6. Compose (v) - เขียน, แต่งเพลง, หรือสร้าง - To create, write, or make up.
 7. Component (n) - ส่วนประกอบ - A part or element of a larger system or whole.
 8. Expose (v) - เปิดเผย, ติดเผย, หรือแสดง - To reveal, disclose, or display.
 9. Impose (v) - กำหนด, บังคับ, หรือใช้ค่าธรรมเนียม - To establish, enforce, or levy a charge.

💡
Examples:

Examples:

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

Propose (v) - เสนอ - To suggest or present for consideration.

 • ตัวอย่าง:
  • The government proposed a new law to reduce pollution. (รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายใหม่เพื่อลดมลพิษ)
  • He proposed to her on the beach. (เขาขอเธอแต่งงานบนชายหาด)

Prepose (v) - จัดเตรียมล่วงหน้า - To prepare in advance.

 • ตัวอย่าง:
  • We need to prepose everything for the party tomorrow. (เราต้องเตรียมทุกอย่างสำหรับงานปาร์ตี้พรุ่งนี้)
  • She preposed the meal the night before. (เธอเตรียมอาหารไว้ตั้งแต่คืนก่อน)

Postpone (v) - เลื่อน - To delay or reschedule to a later time.

 • ตัวอย่าง:
  • The meeting was postponed due to bad weather. (การประชุมถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย)
  • I had to postpone my trip because I got sick. (ฉันต้องเลื่อนการเดินทางเพราะฉันป่วย)

Dispose (v) - กำจัด, จัดการ, หรือทำให้พร้อม - To get rid of, manage, or make ready.

 • ตัวอย่าง:
  • We need to dispose of the trash properly. (เราต้องกำจัดขยะอย่างถูกต้อง)
  • She disposed of the evidence by burning it. (เธอทำลายหลักฐานด้วยการเผา)
  • The soldiers disposed themselves for battle. (ทหารเตรียมพร้อมสำหรับการรบ)

Deposit (n, v) - เงินมัดจำ, ฝาก - n. จำนวนเงินที่ฝาก, v. ฝาก, วาง, หรือทำการฝาก - An amount of money placed into an account, or the action of placing money into an account.

 • ตัวอย่าง:
  • I paid a deposit on the new car. (ฉันจ่ายเงินมัดจำสำหรับรถใหม่)
  • Please deposit the money into my account. (กรุณาฝากเงินเข้าบัญชีของฉัน)

Compose (v) - เขียน, แต่งเพลง, หรือสร้าง - To create, write, or make up.

 • ตัวอย่าง:
  • He composed a beautiful symphony. (เขาแต่งเพลงซิมโฟนีที่ไพเราะ)
  • She composed a poem about her childhood. (เธอแต่งบทกวีเกี่ยวกับวัยเด็กของเธอ)

Component (n) - ส่วนประกอบ - A part or element of a larger system or whole.

 • ตัวอย่าง:
  • The engine is a vital component of the car. (เครื่องยนต์เป็นส่วนประกอบสำคัญของรถ)
  • The team is made up of many different components. (ทีมนี้ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความหลากหลาย)

Expose (v) - เปิดเผย, ติดเผย, หรือแสดง - To reveal, disclose, or display.

 • ตัวอย่าง:
  • The scandal was exposed by the media. (สื่อมวลชนเปิดเผยเรื่องอื้อฉาว)
  • The painting was exposed to the elements. (ภาพวาดถูกตากแดดตากฝน)

Impose (v) - กำหนด, บังคับ, หรือใช้ค่าธรรมเนียม - To establish, enforce, or levy a charge.

 • ตัวอย่าง:
  • The government imposed a new tax on cigarettes. (รัฐบาลกำหนดภาษีใหม่สำหรับบุหรี่)
  • The school imposed a dress code on students. (โรงเรียนกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนักเรียน)

oppose
💡ความหมาย 🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click 🔮 คำกริยา oppose แปลว่า ”ต่อต้าน” สามารถใช้ได้ทั้งในความหมายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่น * The government opposed the protests. (รัฐบาลต่อต้านการประท้วง) * I oppose the death penalty. (ฉันต่อต้านโทษประหารชี

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!