facilitate

facilitate

0:00
/1:02

facilitate (กริยา) - ช่วยให้เกิดการเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย หรือประสานงานให้เกิดความร่วมมือได้

💡
อย่าลืมฟังวิดีโอทุกครั้งที่เข้ามาอ่านบทความนะครับจะทำให้เกิดทักษะมากขึ้น

ตัวอย่างประโยค:

💡
ตัวอย่างประโยค:
The new software will facilitate the process of data analysis. (ซอฟต์แวร์ใหม่จะช่วยให้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้ง่ายขึ้น)
The company has implemented a new system to facilitate communication between departments. (บริษัทได้นำเสนอระบบใหม่เพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างแผนก)
The teacher uses different teaching methods to facilitate learning for all students. (ครูใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนทุกคน)
The government is implementing policies to facilitate foreign investment in the country. (รัฐบาลกำลังนำนโยบายมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศ)
The new road will facilitate transportation and reduce traffic congestion. (ถนนใหม่จะช่วยให้การขนส่งเป็นไปได้ง่ายขึ้นและลดความหนาแน่นของการจราจร)
💡
Click ที่สี่เหลี่ยมด้านล่างเพื่อขยาย หรือ ย่อบทความ

ยกตัวอย่างคำที่คล้ายกันมาหนึ่งคำพร้อมแต่งประโยค 1 ประโยค ( CLICK )

make possible - ทำให้เป็นไปได้

Example: The new technology makes it possible to work from anywhere. (เทคโนโลยีใหม่ทำให้เป็นไปได้ที่จะทำงานได้ทุกที่)

make smooth/smoother - ทำให้ราบรื่น/ราบรื่นขึ้น

Example: Adding lubricant will make the machine run smoother. (การเติมน้ำมันหล่อลื่นจะทำให้เครื่องเดินราบรื่นขึ้น)

make easy/easier - ทำให้ง่าย/ง่ายขึ้น

Example: The new software makes it easier to manage the company's finances. (ซอฟต์แวร์ใหม่ช่วยให้จัดการการเงินของบริษัทได้ง่ายขึ้น)

ease - บรรเทา

Example: The painkiller will ease your headache. (ยาแก้ปวดจะบรรเทาอาการปวดหัวของคุณ)

smooth - ทำให้ราบรื่น

Example: The workers smoothed the surface of the road. (คนงานปรับพื้นผิวถนนให้เรียบ)

smooth the path of - ลดความยากลำบากของ

Example: The new funding will help smooth the path of the company's expansion plans. (เงินทุนใหม่จะช่วยให้แผนการขยายธุรกิจของบริษัทราบรื่น)

smooth the way for - ช่วยเปิดทางให้ราบลื่นขึ้น

Example: The ambassador's negotiations helped to smooth the way for a peace agreement between the two countries. (การเจรจาของเอกอัครราชทูตช่วยให้ข้อตกลงสันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศราบรื่นขึ้น)

clear the way for - เปิดทางสำหรับ

 Example: The government's policies have cleared the way for more foreign investment in the country. (นโยบายของรัฐบาลได้เปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น)

open the door for - เปิดประตูสำหรับ 

Example: The discovery of a new source of energy has opened the door for further research in the field. ( การค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ได้เปิดประตูสู่การวิจัยเพิ่มเติมในสาขานี้ )

คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

💡
คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
audio-thumbnail
Facilitate
0:00
/44.04

facilitate (V) - ทำให้ง่ายขึ้น, make easier

process (N) - กระบวนการ, series of steps

implement (V) - นำมาใช้, put into action

investment (N) - การลงทุน, putting money into something

communication (N) - การสื่อสาร, exchanging information

transportation (N) - การขนส่ง, moving people or goods

reduce (V) - ลดลง, make smaller

congestion (N) - การติดขัด, too much traffic

painkiller (N) - ยาแก้ปวด, medicine for pain

surface (N) - พื้นผิว, the outside layer of something

smooth (ADJ) - ราบเรียบ, even and without bumps

expansion (N) - การขยายตัว, getting bigger

agreement (N) - ข้อตกลง, a mutual understanding

peace (N) - ความสงบ, absence of conflict

discovery (N) - การค้นพบ, finding something new

further (ADJ,ADV) - มากขึ้นหรือไกลกว่านั้น, additional or more distant

💡
มาทดสอบคำศัพท์พื้นฐานกันครับโดยคลิกปุ่ม Play ด้านล่างครับ วิธีเล่นเกมโปรแกรมจะให้คำศัพท์มา ถ้ารู้ว่าคำศัพท์นั้นแปลว่าอะไรให้กดปุ่มคำว่า FLIP ตัวโปรแกรมก็จะเฉลยคำศัพท์โดยการพลิก กระดาษมาอีกหน้าหนึ่ง ถ้าคำตอบที่คิดไว้ถูกต้อง ให้กดเครื่องหมายถูกถ้าคำตอบไม่ถูกต้องให้กดเครื่องหมายผิด

💡
มาทดสอบคำศัพท์พื้นฐานกันครับโดยคลิกปุ่ม Play ด้านล่างครับ วิธีเล่นเกมโปรแกรมจะให้คำศัพท์มา แล้วมีตัวเลือกสี่ตัวเลือกคือ A-D จากนั้นให้เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องครับ

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!