Practice listening to nursing vocabulary.

Practice listening to nursing vocabulary.

💡
Medical Equipment and Supplies:

จุดมุ่งหมาย

 • นำคำง่าย ๆ ที่รู้อยู่แล้วมาสร้างประโยค
 • และฝึกฟัง

Medical Equipment and Supplies:

audio-thumbnail
Medical Equipment and Supplies
0:00
/75.200765
 1. Ambulance: รถพยาบาล - The ambulance rushed to the scene of the accident to provide medical assistance. รถพยาบาลรีบไปยังที่เกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
 2. Bandage: ผ้าพันแผล - The nurse wrapped a bandage around the patient's injured arm to stop the bleeding. พยาบาลพันผ้าพันรอบแขนที่บาดเจ็บของผู้ป่วยเพื่อห้ามเลือด
 3. Cast: เฝือก - The patient had a cast on his leg to help the broken bone heal. ผู้ป่วยได้รับการใส่เฝือกที่ขาเพื่อช่วยรักษากระดูกที่หัก
 4. Catheter: สายลำเลียง - The nurse inserted a catheter to drain the patient's bladder.
 5. Crutch: ไม้เท้า - The patient used crutches to support his weight while his leg was in a cast.พยาบาลใส่สายสวนเพื่อระบายกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วย
 6. Gauze: ผ้าก๊อซ - The nurse used gauze to clean the wound and prevent infection.พยาบาลใช้ผ้ากอซทำความสะอาดแผลป้องกันการติดเชื้อ
 7. Gloves: ถุงมือ - The nurse wore gloves to protect herself from exposure to bodily fluids. พยาบาลสวมถุงมือเพื่อป้องกันตัวเองจากการสัมผัสของเหลวในร่างกาย
 8. Mask: หน้ากาก - The nurse wore a mask to prevent the spread of germs while treating the patient. พยาบาลสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคขณะรักษาผู้ป่วย
 9. Scalpel: มีดผ่าตัด - The surgeon used a scalpel to make an incision in the patient's abdomen. ศัลยแพทย์ใช้มีดผ่าตัดกรีดบริเวณหน้าท้องของผู้ป่วย
 10. Syringe: กระบอกฉีดยา - The nurse filled the syringe with medication and injected it into the patient's arm. พยาบาลเติมยาลงในกระบอกฉีดยาแล้วฉีดเข้าไปในแขนของผู้ป่วย
 11. Thermometer: เทอร์โมมิเตอร์ - The nurse took the patient's temperature with a thermometer to check for fever.พยาบาลวัดอุณหภูมิคนไข้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์เพื่อตรวจวัดไข้
💡
Medications and Treatment:

Medications and Treatment:

audio-thumbnail
Medications and Treatment
0:00
/47.252475
 1. Antibiotic: ยาปฏิชีวนะ - The doctor prescribed an antibiotic to treat the patient's bacterial infection. แพทย์สั่งยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียของผู้ป่วย
 2. Balm: ยาหม่อง - She applied a balm to her sore muscles to relieve the pain.ธอทายาหม่องบนกล้ามเนื้อที่เจ็บเพื่อบรรเทาอาการปวด
 3. Disinfectant: สารฆ่าเชื้อ - The nurse used a disinfectant to clean the wound before applying a bandage. พยาบาลใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลก่อนพันผ้า
 4. Drip: การให้น้ำเกลือผ่าตัด - The patient received a drip to replenish fluids lost during surgery. ผู้ป่วยได้รับน้ำหยดเพื่อเติมของเหลวที่สูญเสียไประหว่างการผ่าตัด
 5. Injection: การฉีดยา - The doctor gave the patient an injection to relieve his pain. แพทย์ได้ฉีดยาให้ผู้ป่วยเพื่อคลายความเจ็บปวด
 6. Medicine: ยา - The patient took his medicine as prescribed by the doctor to manage his condition. ผู้ป่วยรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งเพื่อควบคุมอาการ
 7. Painkiller: ยาแก้ปวด - The doctor prescribed a painkiller to relieve the patient's discomfort after surgery. แพทย์ได้สั่งยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการไม่สบายของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
💡
Medical Facilities and Departments:

Medical Facilities and Departments:

audio-thumbnail
Medical Facilities and Departments 1
0:00
/37.972716
 1. Clinic: คลินิก - She went to the clinic to get a flu shot before the winter season.เธอไปคลินิกเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก่อนฤดูหนาว
 2. Hospital: โรงพยาบาล - The patient was admitted to the hospital for surgery and stayed overnight for observation. ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาล และพักค้างคืนเพื่อสังเกตอาการ
 3. Intensive care unit (ICU): ห้องผู้ป่วยหนัก - The patient was transferred to the ICU for close monitoring after his surgery. นำผู้ป่วยเข้าห้อง ICU เพื่อติดตามอย่างใกล้ชิดหลังการผ่าตัด
 4. Laboratory: ห้องปฏิบัติการ - The doctor sent the patient's blood sample to the laboratory for testing. แพทย์ส่งตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยไปที่ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการทดสอบ
 5. Pharmacy: ร้านขายยา - She went to the pharmacy to pick up her prescription for allergy medication. เธอไปที่ร้านขายยาเพื่อรับใบสั่งยาสำหรับยารักษาโรคภูมิแพ้
💡
Medical Conditions and Procedures:

Medical Conditions and Procedures:

audio-thumbnail
Medical Conditions and Procedures
0:00
/79.777234
 1. Blood pressure: ความดันโลหิต - The doctor checked the patient's blood pressure and found it to be high. แพทย์ตรวจความดันโลหิตคนไข้พบว่าความดันสูง
 2. Diagnosis: การวินิจฉัยโรค - The doctor made a diagnosis of pneumonia based on the patient's symptoms and medical history.แพทย์วินิจฉัยโรคปอดบวมตามอาการและประวัติการรักษาของผู้ป่วย
 3. Emergency: ฉุกเฉิน - The hospital has an emergency department that is open 24 hours a day. โรงพยาบาลมีแผนกฉุกเฉินที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
 4. Examination: การตรวจสอบ - The doctor performed a thorough examination of the patient's lungs to check for any abnormalities. แพทย์ทำการตรวจปอดคนไข้อย่างละเอียดเพื่อดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่
 5. Fever: ไข้ - The patient had a high fever and was given medication to bring it down. คนไข้มีไข้สูงจึงให้ยาเพื่อลดไข้
 6. First aid: การปฐมพยาบาล - She took a first aid course to learn how to provide basic medical care in case of an emergency. เธอเข้าเรียนหลักสูตรการปฐมพยาบาลเพื่อเรียนรู้วิธีการให้การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานในกรณีฉุกเฉิน
 7. Fracture: กระดูกหัก - The patient had a fracture in his arm and needed a cast to help it heal. คนไข้มีแขนหัก ต้องใส่เฝือกเพื่อช่วยรักษา
 8. Germs: เชื้อโรค - The doctor reminded the patient to wash his hands frequently to avoid spreading germs. แพทย์เตือนผู้ป่วยให้ล้างมือบ่อยๆ เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อโรค
 9. Oxygen: ออกซิเจน - The patient was given oxygen to help him breathe more easily. ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนเพื่อช่วยให้หายใจได้สะดวกยิ่งขึ้น
 10. Recovery: การฟื้นฟูสุขภาพ - The patient was on a strict diet and exercise regimen to aid in his recovery. ผู้ป่วยรับประทานอาหารอย่างเข้มงวดและออกกำลังกายเพื่อช่วยในการฟื้นตัว
 11. Rehabilitation: การฟื้นฟูสมรรถภาพ - The patient underwent rehabilitation to regain strength and mobility after his injury.ผู้ป่วยเข้ารับการพักฟื้นเพื่อฟื้นความแข็งแรงและความคล่องตัวหลังจากได้รับบาดเจ็บ
💡
Medical Facilities and Departments :

Medical Facilities and Departments :

audio-thumbnail
Medical Facilities and Departments 2
0:00
/19.958614
 1. Operating room: ห้องผ่าตัด - The patient was taken to the operating room for surgery to remove the tumor. ผู้ป่วยถูกนำตัวไปที่ห้องผ่าตัดเพื่อผ่าตัดเอาเนื้องอกออก
 2. Radiology: รังสีวิทยา - The patient had an X-ray and a CT scan to check for any internal injuries. ผู้ป่วยได้รับการเอกซเรย์และ CT scan เพื่อตรวจหาอาการบาดเจ็บภายใน
💡
Preventative Measures and Hygiene:

Preventative Measures and Hygiene:

audio-thumbnail
Preventative Measures and Hygiene
0:00
/28.05035
 1. Sanitizer: น้ำยาฆ่าเชื้อ - The nurse used a sanitizer to clean her hands before and after treating the patient. พยาบาลใช้เจลล้างมือทำความสะอาดมือทั้งก่อนและหลังการรักษาผู้ป่วย
 2. Mask: หน้ากาก - The nurse wore a mask to prevent the spread of germs while treating the patient. อนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคขณะรักษาผู้ป่วย
 3. Germs: เชื้อโรค - The doctor reminded the patient to wash his hands frequently to avoid spreading germs. แพทย์เตือนผู้ป่วยให้ล้างมือบ่อยๆ เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อโรค
💡
Patient Care and Information:

Patient Care and Information:

audio-thumbnail
Patient Care and Information
0:00
/20.146531
 1. Patient: ผู้ป่วย - The patient was discharged from the hospital and given instructions for follow-up care at home. ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วและได้รับคำแนะนำให้ดูแลติดตามที่บ้าน
 2. Prescription: ใบสั่งยา - The doctor wrote a prescription for the patient to take to the pharmacy. หมอเขียนใบสั่งยาให้คนไข้นำไปร้านขายยา
💡
Medical Tools and Instruments:

Medical Tools and Instruments:

audio-thumbnail
Medical Tools and Instruments
0:00
/23.576759
 1. Pill: เม็ดยา - The patient took a pill to lower his blood pressure as prescribed by the doctor. ผู้ป่วยรับประทานยาลดความดันโลหิตตามที่แพทย์สั่ง
 2. Stethoscope: สเตทโทสโคป - The doctor used a stethoscope to listen to the patient's heart and lungs.
 3. Catheter: สายลำเลียง - The nurse inserted a catheter to drain the patient's bladder. พยาบาลใส่สายสวนเพื่อระบายกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วย

Words or Phrases - ( Click เพื่อย่อ ขยาย )

 1. The scene of the accident : ที่เกิดเหตุ
 2. provide medical assistance : ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
 3. stop the bleeding : ห้ามเลือด
 4. The patient's injured arm : แขนที่ได้รับบาดเจ็บของผู้ป่วย
 5. The patient had a cast on his leg : ผู้ป่วยใส่ ( มี ) เฝือกที่ขา
 6. to clean the wound and prevent infection: เพื่อทำความสะอาดแผลและป้องกันการติดเชื้อ:
 7. protect herself from exposure to bodily fluids : ป้องกันตัวเองจากการสัมผัสกับของเหลวในร่างกาย
 8. prevent the spread of germs while treating the patient : ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคขณะรักษาผู้ป่วย :
 9. to make an incision in the patient's abdomen : เพื่อทำกรีดบริเวณหน้าท้องของผู้ป่วย ( abdominal incision : การผ่าตัดหน้าท้อง )
 10. medication : การรักษาโดยยา
 11. took the patient's temperature with a thermometer : วัดอุณหภูมิคนไข้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์
 12. ETC....... 

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!