แบบฝึกหัด คำศัพท์คำที่ 1-10

แบบฝึกหัด คำศัพท์คำที่ 1-10
Photo by Elijah Hiett / Unsplash

เรียงความหมาย ของคำให้ถูกต้อง

🔮 1. ability 2. absorb 3. abolish 4. abandon 5. abroad 6. Abhorrent 7. absence 8. absolutely 9. abound 10. abrupt

💡
นำคำศัพท์ ไปใส่ในช่องว่างให้ตรงความหมาย

เล่นเกมส์จับคู่คำโดย Click ที่ปุ่มเริ่ม แล้วนำคำศัพท์ทางด้านซ้าย ไปใส่ในช่องว่างด้านขวาข้างหน้า ของประโยคที่มีความหมายที่ตรงกับคำศัพท์นั้น ๆ

🔮 คำตอบ (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

Correct matches:

 1. j
 2. c
 3. a
 4. e
 5. b
 6. h
 7. f
 8. g
 9. i
 10. d

💡
ตัวอย่างประโยค

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

ability (n.) ความสามารถ ความถนัด ฝีมือ

 • He has the ability to speak five languages.
 • Her ability to play the piano is amazing.

absorb (v.) ดูดซับ ซึมซับ ดูดกลืน

 • The sponge absorbed all the water.
 • The plants absorb sunlight to make food.

abolish (v.) ยกเลิก ลบล้าง กำจัด

 • The government abolished slavery.

abandon (v.) ทอดทิ้ง ละทิ้ง ทิ้งร้าง

 • The mother abandoned her child.
 • The soldiers abandoned their post.

abroad (adv.) ต่างประเทศ

 • He went abroad to study.
 • The company is expanding abroad.

abhorrent (adj.) น่ารังเกียจ น่าขยะแขยง

 • The crime was abhorrent.
 • The smell of the garbage was abhorrent.

absence (n.) การขาด การหายตัวไป การไม่อยู่

 • The absence of her mother made her sad.
 • The absence of evidence is not evidence of absence.

absolutely (adv.) อย่างสิ้นเชิง อย่างแน่นอน

 • I absolutely agree with you.
 • I absolutely love chocolate.

abound (v.) อุดมสมบูรณ์ ชุกชุม

 • The land abounds in natural resources.
 • The river abounds in fish.

abrupt (adj.) กะทันหัน ฉับพลัน รุนแรง

 • The storm came on abruptly.
 • The man's tone was abrupt and rude.

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

1. Having excellent writing abilities will give you an advantage in your career.

การมีทักษะการเขียนที่ยอดเยี่ยมจะทำให้คุณได้เปรียบในการทำงานของคุณ

2. It is important to absorb new information from a variety of sources.

การรับข้อมูลใหม่จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายนั้นสำคัญมาก

3. We must abolish all forms of discrimination in our society.

เราต้องยกเลิกการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบในสังคมของเรา

4. The company decided to abandon their previous marketing strategy and try something new.

บริษัทตัดสินใจที่จะละทิ้งกลยุทธ์การตลาดแบบเดิมและลองสิ่งใหม่

5. She spent a semester studying abroad in Spain and improved her fluency in Spanish.

เธอใช้เวลาหนึ่งภาคการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศในสเปนและพัฒนาความคล่องแคล่วในการพูดภาษาสเปนของเธอ

6. The politician's abhorrent behavior at the rally caused many people to lose respect for him.

พฤติกรรมที่น่ารังเกียจของนักการเมืองในการชุมนุมทำให้คนจำนวนมากสูญเสียความเคารพในตัวเขา

7. The absence of leadership has led to chaos within the organization.

การขาดผู้นำทำให้เกิดความโกลาหลภายในองค์กร

8. I absolutely believe in freedom of speech, but hate speech should not be tolerated.

ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งในเสรีภาพในการพูด แต่การแสดงออกที่เป็นอันตรายไม่ควรได้รับการยอมรับ

9. In the spring, the fields around here abound with colorful wildflowers.

ในฤดูใบไม้ผลิทุ่งนารอบๆ นี้เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่มีสีสัน

10. Our meeting came to an abrupt end when the power went out.

การประชุมของเรามาถึงจุดจบอย่างกะทันหันเมื่อไฟดับ

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!