What is Responsible Innovation? A Practical Guide

What is Responsible Innovation? A Practical Guide
Photo by Alex Knight / Unsplash

💡
ฟัง YOUTUBE แล้วทำแบบฝึกหัด

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

(291) What is Responsible Innovation? A Practical Guide - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=qFYG9ZnQjHs

Transcript:
(00:01)

🔮 What is responsible innovation, and why is it important? Of course, no-one sets out to innovate irresponsibly.นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบคืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญ แน่นอนว่าไม่มีใครมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างขาดความรับผิดชอบ

🔮 Most innovators want to solve problems, to improve lives, and to make the world a better place. นักประดิษฐ์ส่วนใหญ่ต้องการแก้ปัญหา ปรับปรุงชีวิต และทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้น

🔮 But all to often, good intentions end up causing harm as the best laid plans go awry. แต่บ่อยครั้งที่ความตั้งใจดีมักจะจบลงด้วยการก่อให้เกิดอันตราย เนื่องจากแผนการที่วางไว้ดีที่สุดนั้นผิดพลาด

🔮 This may be due to sheer bad luck, or an excess of tunnel-visioned enthusiasm. นี่อาจเป็นเพราะโชคร้ายจริงๆ หรือการความกระตือรือร้นอย่างขาดความรอบคอบ

🔮 🔮 👉 👉 👉 👉 "Tunnel vision" หมายถึง การมองเห็นที่แคบหรือโฟกัสไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจนไม่สามารถมองเห็นหรือตระหนักถึงสิ่งอื่นรอบตัวได้

"Enthusiasm" หมายถึง ความกระตือรือร้น ความหลงใหล หรือความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า

ดังนั้น "tunnel-visioned enthusiasm" จึงหมายถึง ความกระตือรือร้นที่มีมากเกินไปจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นหรือตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

(00:26) 🔮 Or it could be the result of overlooking the collateral damage that all too easily accompanies half-baked ideas. หรืออาจเป็นผลมาจากการมองข้ามความเสียหายข้างเคียง ที่มาพร้อมกับแนวคิดที่กึ่งๆ กลางๆ ได้ง่ายเกินไป

🔮 The problem is, in today's increasingly complex and interconnected world, enthusiastic and well-meaning innovation can all too easily end up looking like bloody stupid innovation if we're not careful! ปัญหาคือ ในโลกปัจจุบันที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆ นวัตกรรมที่กระตือรือร้นและมีความหมายดีอาจจบลงได้ง่ายเกินไปหากเราไม่ระวัง!

This is bad news if you're someone who's at the sharp end of a good idea that ends up benefitting others at your expense. นี่เป็นข่าวร้ายหากคุณเป็นจุดอัตรายที่สุดของความคิดที่ดีแต่กลับกลายเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง

🔮 🔮 👉 👉 👉 👉 ในประโยคนี้ "sharp end" หมายถึง "จุดที่อันตรายที่สุดหรือมีความเสี่ยงมากที่สุด" ส่วน "idea" หมายถึง "ความคิด" ดังนั้น "sharp end of a good idea" จึงหมายถึง "จุดที่อันตรายที่สุดหรือมีความเสี่ยงมากที่สุดของความคิดที่ดี"

🔮 🔮 👉 👉 👉 👉 ตัวอย่างของ "sharp end of a good idea" เช่น

  • แรงงานที่ทำงานในโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอาจต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศและความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
  • ชาวประมงที่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์
  • ชาวนาที่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาจต้องเผชิญกับมลพิษทางดินและน้ำ

ดังนั้น คำว่า "sharp end of a good idea" จึงสื่อถึงแนวคิดที่ว่า นวัตกรรมที่ดีอาจนำไปสู่ผลร้ายได้หากไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคลหรือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนวัตกรรมนั้น


(00:54)

🔮 But it's also bad for business if, despite your best intentions, you end up being branded as "irresponsible." แต่มันก็ส่งผลเสียต่อธุรกิจเช่นกัน หากคุณถูกตราหน้าว่า "ขาดความรับผิดชอบ" แม้ว่าคุณจะมีเจตนาดีที่สุดก็ตาม

🔮 So how do you ensure that good intentions in innovation lead to new ideas and capabilities that achieve what you aspire to, without causing unnecessary harm? แล้วคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าความตั้งใจที่ดีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจะนำไปสู่แนวคิดและความสามารถใหม่ๆ ที่บรรลุผลตามที่คุณปรารถนา โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายโดยไม่จำเป็น

🔮 One place to start is with these five Risk Bites ( ชื่อช่อง youtube ของคนทำ Content ). rules of thumb: Number one: remember that the first rule of responsible innovation ...

🔮 🔮 👉 👉 👉 👉 คำว่า "rule" หมายถึง กฎ หลักการ หรือข้อกำหนด ส่วนคำว่า "thumb" หมายถึง นิ้วหัวแม่มือ คำว่า "rules of thumb" จึงเปรียบเสมือนกฎหรือหลักการง่ายๆ ที่สามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจหรือการกระทำบางอย่างได้เช่นเดียวกับนิ้วหัวแม่มือที่ใช้จับสิ่งของต่างๆ


(01:21)

🔮 ... is to talk about responsible innovation. It's amazing what a difference it can make if you take the time to talk to others about how best to be responsible. คือการพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบ เป็นเรื่องน่าทึ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างได้หากคุณใช้เวลาพูดคุยกับผู้อื่นเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการรับผิดชอบ

🔮 🔮 👉 👉 👉 👉 หมายความว่า----- นวัตกรรมที่รับผิดชอบ เกิดจากการพูดคุย

🔮 Number two: Think through the possible social and ethical consequences of what you're planning, and how you're going to navigate these. ข้อสอง: คิดถึงผลลัพธ์ทางสังคมและจริยธรรมที่เป็นไปได้ของสิ่งที่คุณวางแผน และคุณจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร

🔮 🔮 👉 👉 👉 👉 หมายความว่า----- นวัตกรรมที่รับผิดชอบ คิดให้รอบด้าน ไม่สร้างผลกระทบด้านลบ


(01:40) 🔮 Number three: Consider what's important to you and the people your invention will touch. And importantly, think about how you can stay true to your values ... ... while respecting theirs. ข้อสาม: พิจารณาสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณและผู้คนที่สิ่งประดิษฐ์ของคุณจะสัมผัส และที่สำคัญ ลองคิดดูว่าคุณจะซื่อสัตย์ต่อค่านิยมของตัวเอง ... ... ในขณะที่เคารพค่านิยมของพวกเขาได้อย่างไร

🔮 🔮 👉 👉 👉 👉 หมายความว่า---- นวัตกรรมที่รับผิดชอบ ยึดมั่นในค่านิยมของตัวเอง พร้อมเคารพค่านิยมของผู้อื่น

🔮 Number four: think about how your innovation might exclude or discriminate against some people, And how you can work with them to ensure that this doesn't happen. ข้อที่สี่: ลองนึกถึงวิธีที่นวัตกรรมของคุณอาจกีดกันหรือเลือกปฏิบัติต่อบางคน และวิธีที่คุณสามารถทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น.

🔮 🔮 👉 👉 👉 👉 หมายความว่า ---นวัตกรรมที่รับผิดชอบ คิดให้ครบทุกมิติ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


(02:03) And number five: Plan ahead for how you'll handle the inevitable yet often unexpected downsides of your innovation. And think about how you'll change direction When this happens, to ensure you end up doing more good than harm. The bottom line here is that innovation always has its downsides ... ... as well as its benefits. และข้อที่ห้า: วางแผนล่วงหน้าว่าคุณจะจัดการกับข้อเสียของนวัตกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มักจะไม่คาดคิดได้อย่างไร และลองคิดดูว่าคุณจะเปลี่ยนทิศทางอย่างไร เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับผลดีมากกว่าผลร้าย สิ่งสำคัญที่สุดคือนวัตกรรมมักจะมีข้อเสีย ... ... เช่นเดียวกับคุณประโยชน์ของนวัตกรรมด้วย

🔮 🔮 👉 👉 👉 👉 หมายความว่า --- นวัตกรรมที่รับผิดชอบ เตรียมพร้อมรับมือกับข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น


(02:26) 🔮 And with the best intentions in the world, the chances are that, at some point, you'll make a mess of things. และด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุดในโลก โอกาสก็คือว่าเมื่อถึงจุดหนึ่ง คุณจะทำเรื่องยุ่งวุ่นวายได้

🔮 But by being proactive about innovating responsibly, you'll increase the likelihood of success, not just for yourself, but for the people whose lives are affected by what you do. แต่ด้วยการกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบ คุณจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเอง แต่สำหรับผู้คนที่ชีวิตของเขา ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่คุณทำ

For more information on responsible innovation, please do check out the links below.


(02:46) And as always, stay safe.

💡
แบบฝึกหัด True /False

💡
1. Responsible innovation aims to solve problems and improve lives. True or False

🔮 เฉลย ------- (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

Responsible innovation aims to solve problems and improve lives. นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงชีวิต
Correct Answer: True

💡
2 . Good intentions in innovation can sometimes lead to harmful consequences. True or False

🔮 เฉลย ------- (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

Good intentions in innovation can sometimes lead to harmful consequences. ความตั้งใจที่ดีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมบางครั้งอาจนำไปสู่ผลเสียตามมา

Correct Answer: True

💡
3. Talking about responsible innovation can make a difference. True or False

🔮 เฉลย ------- (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

Talking about responsible innovation can make a difference.Correct Answer: True การพูดถึงนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบสามารถสร้างความแตกต่างได้ คำตอบที่ถูกต้อง: จริง

Correct Answer: True

💡
4. Considering social and ethical consequences is not important in innovation. True or False

🔮 เฉลย ------- (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

Considering social and ethical consequences is not important in innovation.

การพิจารณาผลทางสังคมและจริยธรรมไม่สำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

Correct Answer: False - Considering social and ethical consequences is important. การคำนึงถึงผลทางสังคมและจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญ

💡
5. It is not necessary to think about the values of the people affected by the innovation. True or False

🔮 เฉลย ------- (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

It is not necessary to think about the values of the people affected by the innovation. ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณค่าของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนวัตกรรม

Correct Answer: False - It is important to think about the values of the people affected. คำตอบที่ถูกต้อง: เท็จ - สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงค่านิยมของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ

💡
6. Planning for the downsides of innovation is not necessary. True or False

Correct Answer: False - Planning for the downsides is necessary.

🔮 เฉลย ------- (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

Planning for the downsides of innovation is not necessary. ไม่จำเป็นต้องวางแผนด้านข้อเสียของนวัตกรรม

Correct Answer: False - Planning for the downsides is necessary.

💡
7. Innovation always has more benefits than downsides. True or False

🔮 เฉลย ------- (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

Innovation always has more benefits than downsides.

นวัตกรรมมีประโยชน์มากกว่าข้อเสียเสมอ Correct Answer: False - Innovation has both benefits and downsides.

💡
8. Being proactive about innovating responsibly increases the likelihood of success. True or False

🔮เฉลย ------- (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

Being proactive about innovating responsibly increases the likelihood of success. การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงรุกช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ Correct Answer: True

💡
9. Responsible innovation does not affect the lives of others. True or False

🔮 เฉลย ------- (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

Responsible innovation does not affect the lives of others. นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่น Correct Answer: False - Responsible innovation affects the lives of others.

💡
VDO มี SUB THAI
0:00
/2:52

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!